(Jednání opět zahájeno ve 13.12 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, dostavte se do jednacího sálu, protože budeme pokračovat v jednání. Prvním bodem, který byl pevně zařazen na dnešní odpolední jednání, je bod 46 schváleného pořadu schůze, dále to budou body 61, 63, 87 a 88 schváleného pořadu schůze. Po jejich projednání bychom se případně zabývali projednáváním dalších mezinárodních smluv podle schváleného pořadu schůze.

 

V tuto chvíli tedy budeme projednávat bod

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb.,
o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
/sněmovní tisk 833/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministra zahraničních věcí Jan Kavan, kterému udílím slovo. Hovoří ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Prosím o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, je právní normou, velice stručnou normou, technické povahy, jejímž primárním účelem je zrušení dnes již nepotřebného zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

Jsou to téměř dva roky, kdy EU v rámci své společné zahraniční a bezpečnostní politiky přijala postupně ropné, letecké a finanční sankce vůči Svazové republice Jugoslávii.

Vnitrostátní realizace sankcí, ke kterým se ČR jako kandidátský stát na členství v EU připojila, byla v souladu s naším ústavním pořádkem možná pouze prostřednictvím zákona. Tímto zákonem, který stanovil maximálně možný rozsah sankcí s tím, že konkrétní rozsah sankcí stanoví vláda svým nařízením, se stal zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

Za účelem provedení zákona schválila vláda postupně vládní nařízení konkretizující rozsah sankcí. S ohledem na vnitropolitický vývoj ve Svazové republice Jugoslávii přistoupila vláda ke zrušení sankcí vůči Svazové republice Jugoslávii, když dne 11. října 2000 přijala nařízení vlády č. 371/2000 Sb., kterým zrušila jednotlivá nařízení vlády, konkretizující rozsah sankcí.

V důsledku těchto skutečností se zákon č. 304/1999 Sb. stal obsolentní právní normou, kterou je možno zrušit. Pokud budou v budoucnu přijaty Radou bezpečnosti OSN nebo Radou EU mezinárodní sankce, bude možné k jejich vnitrostátní realizaci využít zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

S odvoláním na to, co jsem zde sdělil, a s ohledem na jednoduchost návrhu zákona doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení ve smyslu ustanovení § 90 odst. 2 zákona č. 90/1999 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji. Paní předsedající, s ohledem na efektivní jednání se zdržím jakékoli zpravodajské řeči, protože nemám, co bych více dodal k tomu, co řekl pan ministr.

Předpokládám, že procedura, která bude následovat, bude taková, že napřed musíme schválit to zkrácené jednání a potom hlasovat o samotném návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Vidím, že do obecné rozpravy se hlásí pan poslanec Ransdorf a potom pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Byl jsem kolegy upozorněn, že sněmovna má končit své zasedání v 15.00 hodin, takže tento čas nehodlám vyčerpat, i když téma česko-jugoslávských vztahů v posledních letech by bylo nepochybně velmi zajímavé. Jsem vděčen panu ministru zahraničních věcí za jeho prohlášení na půdě OSN, že ekonomické sankce vůči Kubě, Jugoslávii a Iráku jsou neefektivní a nespravedlivé, a jsem rád, že alespoň část politické scény u nás si v době konfliktu na území bývalé Jugoslávie zachovala chladnou hlavu a smysl pro fair-play s tím, že vždycky vystupovala proti démonizaci Jugoslávie a démonizaci srbského národa.

Chtěl bych připomenout, že se zrušením sankcí otevírá šance pro oživení vzájemných styků na poli ekonomickém, a i když dnešní Jugoslávie, která má 10,5 milionu obyvatel, je nepochybně menší než stará Jugoslávie, která bývala kdysi naším čtvrtým největším obchodním partnerem do roku 1989, přesto jde o zemi, která má pro náš zahraniční obchod velký potenciál, a je to opravdu centrální ekonomika Balkánu. Tedy příspěvek pro oživení česko-jugoslávských ekonomických styků je zároveň příspěvkem pro oživení Balkánu, pro stabilitu v této oblasti.

Chtěl bych ještě také připomenout, že ty největší možné účasti našeho průmyslu na tomto území se týkají právě těch oblastí, kde má naše průmyslová scéna v současné době velké problémy. To se týká výroby kolejových vozidel a také velkých investičních celků.

Vřele doporučuji, aby sněmovna nejenom podpořila návrh, se kterým přišlo ministerstvo na naši půdu, ale také bych chtěl doufat, že tento okamžik bude počátkem také nových vztahů na parlamentní úrovni, že naše sněmovna bude schopna velmi konstruktivních a čilých vztahů se svazovou Skupštinou a s vlastním srbským parlamentem. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážený pane ministře, vážení kolegové, milé kolegyňky, dovolte mi, abych se také já zmínil o některých aspektech sněmovního tisku 833 vládního návrhu, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii.

Je pozoruhodné, jak se vyrovnává česká vláda rychle s likvidací sankcí proti Jugoslávii.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP