(13.20 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Formálně jednoduchý zákon ukrývá jednu z velmi ostudných kapitol našich dějin a já jsem rád, že vláda již dávno sankce podle jednotlivých částí zákona, a to velmi rychle, zrušila.

Jako stydlivé přiznání nutnosti změnit nesmyslnou politiku humanitárního bombardování, jak to označil náš nejvyšší ústavní činitel, a sankcí zahájila diplomacie české republiky krátce po zahájení nelítostné agrese vůči Jugoslávii jednání s Řeckem, jehož výsledkem byl návrh na ukončení vojenské akce a zahájení jednání.

Hospodářské sankce přinesly České republice velké ztráty nerealizovanými vývozy a je třeba přiznat, že hodnotíme pozitivně zprávy o krocích Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí, která již v předstihu připravila podmínky pro nástup expanze našich firem na dané teritorium. Prvním nesmělým, ale zjevně promyšleným krokem byla instalace doc. Judity Štouračové ve funkci vedoucího našeho zastupitelského úřadu v Bělehradě. I když si neodpustím poznámku, že bylo ostudné, když jako jedna z mála vedoucích diplomatických misí v Bělehradě nesměla předat své pověřovací listiny ještě prezidentu Miloševičovi.

V návrhu zákona mi chybí doplňující informace o naší hospodářské a politické pomoci Jugoslávii, a to jako doplňující informace. Protože tato pomoc by alespoň částečně kompenzovala účast České republiky na straně agresora a nesmyslné sankce. Sankce, jak všichni dobře víme a jak konstatoval i můj předřečník, nikdy nezasahují politické vedení země, ale vždy mají velmi negativní vliv na životní podmínky těch nejchudších.

Pokud nebudeme seznámeni s pomocí České republiky Jugoslávii, doporučuji přijmout doprovodné usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě České republiky předložit na nejbližší schůzi systém opatření na pomoc Jugoslávské republice."

Doporučuji zákon odsouhlasit podle § 90 odst. 2, tedy v prvním čtení, neboť se jedná o zrušení zavrženíhodného a nehumánního zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 833 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

Já vás v tuto chvíli pro jistotu všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 115 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 92 vyslovilo 92 a nikdo nebyl proti. Návrh usnesení byl schválen.

 

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Ptám se pana ministra, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážené poslankyně, vážení poslanci, budu stručný. Předřečníci mě poněkud vyprovokovali ke stručnému oznámení.

Vlamují se do otevřených dveří, a to zcela zbytečně. Pokud jde o plošné ekonomické sankce, vláda mými ústy již několikrát - uvedu příklad posledního zasedání VS OSN loni v září, kde jsem jasně řekl, že považujeme plošné ekonomické sankce, tak jak jsou uplatňovány ve vztahu k řadě zemí - Kuba, Jugoslávie, Irák apod. - za neúčinné a často zcela kontraproduktivní, a proto jsem se zasazoval o tzv. cílené sankce, které by byly zaměřeny na diktátory, na ty, kteří jsou přímo za totalitní a represivní režimy a kroky zodpovědni, a ne na prosté občany, tedy na oběti těchto režimů. To za prvé.

A za druhé - pan poslanec Kohlíček navrhl text usnesení, jímž se vládě doporučuje, aby seznámila sněmovnu s opatřeními v rámci pomoci Jugoslávii. Upozorňuji, že jsem již přinejmenším dvakrát z tohoto pódia informoval Poslaneckou sněmovnu přesně o této pomoci, a to např. od rekonstrukce nemocnice v Bělehradě až po konkrétní humanitární pomoc. K tomu jsem přidal i další kroky ve smyslu vzájemného obchodu. Řadu z nich jsme začali ještě před skončením sankcí, např. jednání o dostavění důležité elektrárny Kolubara B.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii, podle sněmovního tisku 833."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 116 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 102 vyslovilo 99 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Zahradil se hlásí s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Jan Zahradil: Obávám se, paní předsedající, že jsme projednávání ještě neukončili. Pokud se nemýlím, padl návrh na doprovodné usnesení od pana poslance Kohlíčka. Myslím si, že je zapotřebí dát o něm hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, to je sice hezké, ale o tomto návrhu hlasovat nebudeme, neboť o něm hlasovat nemůžeme. Za prvé chci říci, že pan poslanec Kohlíček tento návrh navrhl pouze v obecné rozpravě, což je první věc, ovšem nikoliv tak důležitá.

Dovolím si citovat odst. 6 § 90, který říká, že v podrobné rozpravě nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy, a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, písemných nebo tiskových chyb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP