(10.40 hodin)

(pokračuje Matulka)

Tehdy mi ministr spravedlnosti odpověděl: "Nechme to být, doktore - ona je to taková módní záležitost a oni ti sprejeři s tím časem přestanou sami."

Já s tím nesouhlasím. Domnívám se, že ke komplexnější novele, ne ke komplexní novele trestního zákona jakožto k rekodifikaci, prostě ke komplexnějšímu řešení problémů různých forem vandalismu bylo již dávno načase, aby k tomu přistoupila vláda. Vláda tak neučinila, a tudíž se nedivím, že poslanec Chytka vnímá tento problém jako aktuální a že dal tedy poslanecký návrh. Je jednoduché tento návrh zamítnout, ale složitější by bylo vracet tento poslanecký návrh k přepracování, což je vůči poslancům nezodpovědná záležitost.

Domnívám se, že tento problém poslanec Chytka nastoluje ne ve správnou chvíli, ale tento problém měla již sněmovna řešit dávno. Když už to nebylo na popud vlády, tak na popud poslaneckého návrhu, takže si myslím, že bychom měli tento návrh zákona projednat, případně se zohledněním těch argumentů, které tu padly. Osobně jsem přesvědčen, že např. správný argument je argument kolegyně Dundáčkové, která mimo jiné upozorňovala na to, že jakýkoliv peněžitý trest v trestním řízení jde ve prospěch státu a těžko zde uspokojivě vyřešíme náhradu škody.

Osobně jsem přesvědčen, že nejen u sprejerství, ale i u různých dalších typů vandalismu, v souvislosti s novější úpravou v trestně právní oblasti, je načase přistoupit i k novele občanského zákoníku, a to pokud jde o rozsah náhrady škody. Dovedu si například představit, že jestliže někdo způsobí, třeba sprejerstvím, škodu, jejíž odstranění, např. nápisu, stojí 500 Kč, tak si dovedu představit takovou právní úpravu, která by znamenala, že škůdce je povinen opatřit na svůj náklad celou novou fasádu.

Vím, že je to poněkud extrémní, a proto to vykládám jako učebnicový příklad, že si to dovedu představit. Domnívám se ale, že bez novely občanského zákoníku upravující rozsah náhrady škody způsobené trestným činem by doznalo nové právní úpravy (???). Proto jsem se přihlásil o slovo, abych se zeptal především navrhovatele, protože nového ministra spravedlnosti dosud nemáme - je pověřen pan doktor Rychetský, ale ten není momentálně přítomen, takže nám za vládu neřekne své stanovisko, a proto alespoň pan poslanec Chytka by mohl sdělit např. v závěrečném slově názor na to, zdali je ochoten, pokud by tento návrh prošel do dalšího projednávání, uvažovat o tom, že by svůj návrh podstatným způsobem rozšířil, např. o to, že by se neřešilo toliko sprejerství, ale vandalismus obecně v jeho více formách, a zda je ochoten pracovat i na případné novele občanského zákoníku, pokud jde o rozsah náhrady škody. S takovým dotazem jsem se tedy přihlásil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dále má slovo pan poslanec Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že případné zamítnutí této novely by znamenalo povzbudit sprejery. Sprejerství je velký celospolečenský problém, který nás všechny ohrožuje. Sprejeři se nezastaví před ničím, ani před fasádami nových domů, před vlaky, před vagony metra, ale nezastaví se ani před historickými památkami.

Jestliže zde bylo hovořeno o tom, že tyto škody se dají nějakým způsobem napravit, není tomu tak ve všech případech. Pokud je sprejem zasažen kámen, který je porézní, ať je to pískovec, opuka nebo i žula - všimněte si nábřeží Vltavy, jak je to postříkané sprejery - to je v podstatě neodstranitelná záležitost. To se nedá pojednat nějakým nátěrem. Neumím si představit, jak by se takové věci natíraly a co by to stálo peněz.

Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že je třeba minimálně omezit tento grafický teror a přijmout tuto novelu, ať je jakkoliv nedokonalá, ale je alespoň jakousi snahou ztížit tuto činnost a nějakým způsobem ji omezit. Vandalismus je problém všeobecný, ale myslím, že sprejerství je specifický vandalismus takového rozsahu, že ho lze v této novele a v zákoně přímo jmenovat jako specifickou činnost zvláště nebezpečnou. Proto doporučuji tuto novelu přijmout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dále má slovo pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, ono se těžko argumentuje proti tomu, co zde bylo řečeno, že pokud zamítneme tento návrh v prvním čtení, že tím podpoříme sprejery. Já ale spíše souhlasím s tím, co zde řekla kolegyně Dundáčková, než s těmi opačnými názory. Z jednoho prostého důvodu. Ten text je trochu výsměchem právu. Já vám ho přečtu, abychom si uvědomili, o čem jednáme. "Kdo poškodí cizí věc tím, že ji znečistí, postříká nebo pomaluje barvou ve spreji, bude potrestán atd." To znamená, když tato barva bude v plechovce, tak pachatel je již nepotrestatelný? Jsem opravdu toho názoru, že se nemá vracet poslancům zákon k přepracování, že to má dělat spíše vláda, ale každý z nás, když navrhujeme nějaký zákon - a mně se to stalo nedávno také se zákonem o horské službě, který mně byl vrácen - tak se musíme zamyslet nad tím, zdali je ta norma kvalitní. Nezlobte se na mě, ale takhle se ta norma předložit nedá. Nejenže je nesystematická. To tady řekla kolegyně Dundáčková velmi poctivě.

Myslím, že je možné obecně problém vandalismu řešit a že je třeba, aby taková obecná norma byla v českém trestním zákoně. Nesouhlasím s kolegou Zunou, s tím, že protože je mnohokrát novelizován trestní zákon, že k němu nebudu mít úctu. Naopak, musím mít úctu k trestnímu zákonu, protože tam absolutně nejstriktněji platí pro každého právníka zákaz retroaktivity. Každá retroaktivita v trestním právu je totiž retroaktivitou pravou a my se nemůžeme potom dostat k tomu, že zákon, který budeme jakousi novelou řešit, bude špatný, nebo když nám bude odstraňovat tyto vady Senát, pokud se o nich nedohodneme zde ve sněmovně, tak budeme psát spíše novelu proto, aby si z nás dělali novináři legraci, že jsme nebyli schopni splnit svůj úkol zákonodárce.

Jsem tedy pro to, pokud neprojde zamítnutí tohoto návrhu - já jsem pro jeho zamítnutí - aby zákon byl přepracován. Nepovažuji to za posílení sprejerů. Čím rychleji toto vandalství v tom nejširším slova smyslu omezíme - ať něco natírám štětkou, ať je to v plechovce nebo ve skleničce, ať jsou to křídové barvy, jde o obecný princip poškozování cizí věci -, je to třeba udělat alespoň tak, jako je to v § 50 zákona o přestupcích, protože ten je obecnější. Tady jsme vypíchli jednu věc a přitom velmi nešťastně a velmi neprávně.

Nezlobím se na navrhovatele, ale prosil bych, abychom přes všechno úctu k platnému právu měli a nesnažili se ho vylepšit tím, že zhoršíme pozici vyšetřovatele. Navrhuji tedy, aby byl zákon vrácen navrhovateli k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ke slovu se hlásí pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že je dobře, že kolega Chytka předložil tento zákon, jenom proto, že již o tomto problému začínáme diskutovat. Pokud nejezdíte autem a někdy jdete pěšky po městě nebo jedete hromadnou dopravou, vidíte, co sprejeři páchají nejen v Praze, ale i v dalších městech. Je to opravdu ohromný rozsah, který nemá v okolních státech obdoby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP