(10.30 hodin)

(pokračuje Jičínský)

Je zajímavý proto, že problém, o kterém zejména pan zpravodaj podrobně hovořil, tíží asi mnohé naše občany, protože skutečně činnost sprejerů je vážným společenským nebezpečím. V tomto ohledu se asi většina z nás shodne na tom, že tuto činnost je třeba postihovat výrazněji, než se dosud děje. To je ovšem jenom jeden aspekt věci, protože tu jde zároveň o další problém, o kterém jsme již nejednou jednali - jak máme přistupovat ke změně trestního zákona, zda - když zjistíme nebo máme za to, že určitá ustanovení neodpovídají potřebám společenské praxe - je třeba po jednotlivých případech takováto ustanovení měnit, anebo zda není opravdu účelnější přistoupit k hlubší reformě trestního zákonodárství.

Pokud jde o trestní řízení, měli jsme je už na programu a předpokládám, že v nové podobě se na program schůze opět brzo dostane. Pokud jde o trestní zákon, zabývali jsme se jím jenom v souvislosti s jednotlivými případy návrhů na jeho změnu. Pan místopředseda Langer dal návrh, kterým se budeme zabývat asi na příští schůzi.

Já neodmítám zcela jednotlivé změny trestního zákona tam, kde se to ukáže nezbytné, jak to bylo např. u ustanovení upravujícího stav nutné obrany, ale přece jenom bych dával přednost tomu, aby ke změnám trestního zákoníku se přistupovalo komplexněji, a v tomto směru by bylo možná vhodné, kdyby časem - pokud by k tomu ve sněmovně byla vůle - ministr spravedlnosti informoval sněmovnu o záměrech rekodifikace trestního zákona, aby některé věci, které patří k obecné právní kultuře v zemi, se nestávaly předmětem volebního zápasu, protože si myslím, že problém trestního práva, včetně míry represe, nemá být soutěží politických stran.

Z tohoto hlediska se připojuji k výhradám, které měl zpravodaj, a nemyslím si, že by sněmovna mohla v této podobě takto formulovaný návrh - byť jeho intence chápu - schválit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má paní poslankyně Dundáčková, připraví se pan kolega Pejřil.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mnohé z toho, co bych chtěla použít a co bych chtěla říci, řečeno bylo. Já se v tomto případě zcela výjimečně přikláním ke všem argumentům, které tu byly řečeny mými předřečníky, a proto uvedu jen velmi krátce, že tato dobře myšlená novela zavádí ve skutečnosti novou skutkovou podstatu nového trestného činu, a to pouze na základě způsobu provedení tohoto trestného činu, který ve skutečnosti je poškozováním věcí cizích, které je postižitelné podle § 257 stávajícího trestního zákona. To je zcela zásadní průlom do systematiky trestního zákona, neboť na základě způsobu provedení nějakého trestného činu říká, že se tím zvyšuje jeho nebezpečnost. Takovéto případy známe. Známe je ovšem v případě, že zároveň dochází k velmi zásadnímu poškození na zdraví, k ublížení na zdraví, a proto je stupeň nebezpečnosti takových trestných činů důvodem, proč jsou popisovány jako samostatná skutková podstata trestného činu.

V tomto případě je dobře míněná snaha postihovat sprejery vyjádřena podle mého názoru velmi nešťastným způsobem, neboť se ptám - o co menšího stupně nebezpečnosti dosahuje např. vandalství na hřbitovech, které není také něčím jiným než poškozováním věcí cizích? Bylo zde již řečeno, že takto nově vytvořená skutková podstata nepostihuje např. ty, kteří poškozují jiným způsobem než sprejem omítky, fasády a další.

A co rovněž považuji za velmi důležité, je způsob, jakým se vypořádávají předkladatelé s výší trestu. Navrhují, aby ten, kdo se dopustí této nové skutkové podstaty tohoto nového trestného činu, byl potrestán odnětím svobody na jeden rok nebo peněžitým trestem. To je trest, který v žádném případě vlastníkům domů, kteří jsou v tomto případě poškozeni a které chceme chránit touto novelou, jak předpokládám, nepomůže. Protože odnětí svobody až na jeden rok dále zaplní naše dnes už přeplněné věznice a peněžitý trest propadne ve prospěch státu, v žádném případě nepomůže poškozeným.

Nedomnívám se, že jde o návrh šťastný, a nebudu pro něj hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Pejřil. Omlouvám se, pan poslanec Exner jako zpravodaj má přednost. Potom budete hovořit vy.

 

Poslanec Václav Exner: Jak jsem ohlásil ve svém úvodním vystoupení, přednáším návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Pejřil, poté pan poslanec Zuna.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi velice krátce a stručně reagovat na tisk 634. Já jej chci podpořit. Ano, ke změnám trestního zákona bychom měli přistupovat komplexněji. Sprejování však není zcela okrajová záležitost. Nejsme ve Švýcarsku, jsme u nás, v naší republice. Každý majitel domu či dopravního prostředku, každý starosta ví, co to je za problém. Předpokládám, že větší trestní postih by odradil mnohé od této činnosti. Odradil. To je jedna z věcí kterou bych pokládal za důležitou. Taktéž pokládám za dobré alternativní tresty v tomto směru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, sám patřím k zastáncům těch, kteří říkají, že by se zákon neměl dílčími novelami rozmělňovat. V tom dávám plně zapravdu panu profesoru Jičínskému. Na druhé straně jsem si vědom toho, že náš trestní zákon je tak zflikovaný a v takové podobě, že k němu žádnou úctu nechovám. Když jsme projednávali trestní řád, tak jsme si řekli, že spolu s trestním řádem ruku v ruce by měl být novelizován i trestní zákon. Než se toto stane, tak uběhne delší doba. A já se domnívám, že jako poslanci bychom měli dbát na to, aby byl chráněn nejen život a zdraví našich občanů, ale aby byl chráněn i majetek.

V tuto chvíli sprejerstvím vznikají tak velké škody na majetku, že se domnívám, že schválením této drobné novely náš trestní zákoník skutečně větší újmy neutrpí, a proto se přimlouvám za to, aby tato novela byla schválena. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, já jsem podobného názoru jako kolega Zuna. Nechce se mi a pravděpodobně ani nebudu hlasovat pro návrh zamítnutí. Nicméně jsem také trošku právník a jsem si vědom těch argumentů, které v rozpravě padly, a sdílím ty argumenty, které jsou v neprospěch této novely. Tato novela skutečně řeší závažný problém, řeší ho ale nepříliš kvalitním způsobem.

Víme o tom, že vláda podala k tomuto návrhu zamítavé stanovisko. Já jsem před časem o tomto problému hovořil - už je to více než rok - s ministrem spravedlnosti dr. Motejlem a tázal jsem se ho, zda se jeho resort nehodlá sám zabývat tématem sprejerství a vandalismu obecně, protože je skutečně potřeba vážit, že sprejerství je pouze formou vandalismu, což je daleko širší problém, páchající mnohdy stejné škody jako sprejerství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP