(18.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Takže bod č. 12 bude zítra 18. 10. jako první bod po polední přestávce.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 650/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede opět místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, v návrhu novely zákona o dani spotřební vláda na rozdíl od toho předchozího nenavrhuje žádné kroky, které by vedly ke zvýšení nebo ke snížení celkové daňové povinnosti. Čili je to takříkajíc technická novela a doufám, že ji nepotká osud předchozího návrhu.

Hlavní změnou, kterou novela o spotřebních daních přináší, je změna systému zdaňování tabákových výrobků a dále zavedení povinnosti značení lihovin, tzv. kolkování. Změna způsobu zdaňování tabákových výrobků je jednou ze zásadních podmínek vstupu České republiky do EU v souladu se směrnicemi EU č. 9279 EEC, 9280 EEC a 9559 EC. Touto novelou se uplatňuje způsob zdaňování tabákových výrobků, tak jak je v zemích unie obvyklý. Daňové zatížení cigaret v důsledku přechodu zdaňování se obecně nezmění, ale dojde k oboustranné změně daňového zatížení jednotlivých druhů cigaret. Podle pravidel EU nedojde ke změně daňového zatížení u cigaret nejžádanější cenové kategorie. V České republice se jedná o cigarety Petra, z jejichž daňového zatížení a výše sazeb se vychází při výpočtu sazeb u ostatních druhů cigaret.

Značení lihovin je opatřením, které má omezit daňové úniky. Systém je obdobný systému značení tabákových výrobků s tím rozdílem, že v kontrolních nálepkách pro lihoviny nebude zahrnuta spotřební daň. Zavedení značení lihovin si kromě změn v zákonu o spotřebních daních vyžaduje i změny v zákonech o územních finančních orgánech, o České zemědělské a potravinářské inspekci a o České obchodní inspekci. Tyto návrhy jsou rovněž předmětem předkládaného vládního návrhu nebo jeho součástí.

Kromě těchto základních změn návrh novely zákona o spotřebních daních obsahuje některé další legislativně technické úpravy. Nejvýznamnější z nich se týkají zdaňování českých vybraných výrobků, které se po svém umístění ve svobodném celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu vracejí zpět do tuzemska. Dále se sjednocuje termín splatnosti daně pro plátce daně, kteří odvádějí daň jednorázově, a plátce daně, kteří daň odvádějí zálohově. Termín se sjednocuje v úrovni původního stavu, tj. do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla daňová povinnost.

Další významnou změnou je stanovení pevného termínu, kdy vzniká nárok na vrácení daně u tzv. zelené nafty, a stanovení možnosti uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tzv. zelená nafta není nakoupena, ale je vyrobena subjektem uplatňujícím nárok na vrácení daně. Dále se rozšiřuje osvobození od daně na všechny vybrané výrobky, které byly prokazatelně zničeny v důsledku tzv. vyšší moci. Ostatní změny jsou drobné změny legislativně technického charakteru.

Vzhledem k tomu, že se nenavrhuje změna výše sazeb spotřebních daní, nebude mít novela zákona o spotřebních daních dopady na státní rozpočet. Na závěr je třeba uvést, že navržená novela je plně v souladu s předpisy EU a jakožto takovou technickou novelu ji doporučuji k propuštění do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Libor Ježek. (V sále je velký hluk.)

Paní poslankyně, páni poslanci, máme před sebou posledních 16 minut dnešního jednání. Skutečně bych vás poprosil, abyste ztišili své projevy v lavicích a věnovali pozornost přednášejícím. Děkuji.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento návrh zákona obsahuje dvě podstatné změny. Jednou z nich je změna stanovení základu daně a vlastního výpočtu daně u tabákových výrobků a druhou změnou je zavedení povinného páskování lihovin. Povinné páskování lihovin tato Poslanecká sněmovna v závěru r. 1999 zamítla, přesto jej vláda předložila ve stejném znění jako na konci loňského roku. Navrhnu v obecné rozpravě zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Pan kolega Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji zamítnutí tohoto sněmovního tisku v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se hlásí pan poslanec Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, tento problém jsme tady měli opravdu už minulý rok a já potom nevím, proč jsme schválili zřízení komise pro ochranu našich výrobců před falzifikáty, když tady nejsme schopni se dohodnout na jedné základní věci. Pokud se u nás… (Stále značný hluk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Prosím pány poslance z Unie svobody, jestli by také mohli trochu věnovat pozornost panu poslanci Hofmanovi.

 

Poslanec Jiří Hofman: Mám jen jednu takovou dosti závažnou informaci, kterou bychom si měli všichni uvědomit. Pokud se u nás nezavede pořádek ve výrobě lihu takzvaným značkováním lihu, tzn. kolkováním, a to nejsou jen pásky, to jsou i umělohmotné pásky, které obsahují kód, který není tak lehce zfalšovatelný jako ty pásky, tak si zakládáme na dosti velký průšvih, protože jednou z nejlukrativnějších činností u nás je výroba falešných destilátů. Doufám, že jste se s nimi všichni setkali. Nechci se dočkat doby, kdy to dopadne úplně stejně jako s výrobou falešných olejů kdysi ve Španělsku, kde byly hromadné otravy z olivových olejů, které olivovými oleji nebyly.

Jen prosím poslance, aby uvážili, že toto není žádné zatěžování a žádná buzerace poctivých výrobců lihovin, ale je to na jejich ochranu, aby byli chráněni před různými garážovými rumy a před různými pančovanými lihovinami, kterých je bohužel na našem trhu dost velký přebytek. Můžete se zeptat na České obchodní inspekci a na dalších orgánech, které toto dozorují, včetně hygieny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu a táži se pana minstra, zda chce využít závěrečné slovo. Ano, je tomu tak.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážené dámy, vážení pánové, protože jsem rozuměl slovům pana zpravodaje tak, že důvodem k návrhu na zamítnutí, který podal, je skutečnost, že jde o návrh, který již jednou Poslanecké sněmovně byl ve stejném stavu předložen a neprošel v jedné ze svých částí, musím konstatovat dvě věci.

Za prvé, jak už jsem uvedl ve svém úvodním slově, tento návrh předpokládá celou řadu dalších změn, a to technického charakteru, které nikterak nezatíží daňové poplatníky, ale vytvoří moderní systém spotřebního zdanění akcízů u nás, který bude umožňovat lepší propojení s daňovým systémem EU v okamžiku, kdy tam vstoupíme, ale také lepší spolupráci např. mezi našimi celníky a celníky z partnerských zemí EU.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP