(18.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

V předloženém návrhu jsou ve srovnání s dosavadním stavem obsaženy zejména následující konkrétní kroky.

Za prvé přesun některého zboží a služeb z dosud uplatňované snížené sazby daně do sazby základní, přičemž tento návrh obsahuje zejména ty druhy služeb, které jsou buď téměř výhradně, nebo většinou spotřebovávány podnikatelskými subjekty, a tyto subjekty mají nárok na odpočet této daně, jsou-li plátci daně. Při zpracování návrhu na přeřazení některých služeb do základní sazby se vycházelo mj. z toho, že u některých služeb je možné i u členských států unie uplatňovat přechodně sníženou sazbu daně proto, že tyto služby spotřebovávají vysoký podíl živé práce, a dále z toho, že u některých služeb, např. stavební práce, telekomunikační služby apod. a také u dodávek tepla, vede Česká republika jednání s Evropskou komisí o přechodném období pro uplatnění snížené sazby daně i po vstupu do EU.

Nově navržená příloha č. 2 k zákonu o dani z přidané hodnoty obsahuje ty služby, které buď již nyní (?) nebo jsou ve snížené sazbě nebo se navrhuje jejich ponechání v této sazbě i nadále.

Za druhé návrh na postupné snižování výše obratu rozhodne pro povinnou registraci podnikatelů a dalších osob za plátce daně s tím, že se navrhuje snížení až na úroveň milion 200 tisíc korun ročně, což je stále velmi vysoká částka ve srovnání se zeměmi unie, a proto se o výši obratu vedou jednání s Evropskou komisí s cílem, aby tato částka milion 200 tisíc korun platila jako výjimka pro Českou republiku.

Za třetí se jedná o sjednocení definice ojetého osobního automobilu pro účely zdanění, stanovení místa plnění pro některé služby podle místa, kde má příjemce služby v případě právnické osoby své sídlo nebo provozovnu, v případě fyzické osoby pak trvalý pobyt, upřesnění, kdy se stávají dotace součástí základu daně a kdy nikoliv, upřesnění těch ustanovení zákona, která upravují osvobození finanční činností a poštovních služeb od daně v návaznosti na nový poštovní zákon, a některé další drobné technické změny.

Změny navrhované v předkládaném návrhu by měly v souhrnu pro rok 2001 přinést zvýšení příjmů státního rozpočtu, a to podle odhadu zhruba o 6,5 miliardy korun. Tento návrh je předkládán současně s dalšími daňovými návrhy. Jeden z nich, návrh zákona o dani z příjmů, byl projednáván před malou dobu dnes odpoledne v druhém čtení, a tam vláda navrhuje protipohyby opačným směrem, čili návrh je podáván v tomto komplexu. Návrhem novely zákona jsou zapracovány předpisy Evropských společenství do právního řádu České republiky a předložený návrh je částečně slučitelný s právem Evropských společenství, přičemž plné slučitelnosti bude dosaženo dalšími legislativními úpravami plánovanými pro následující roky.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prosím o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, pro okolnosti, které tady ocitoval pan ministr financí, to znamená zejména proto, že to je další z cest, kterou se vláda snaží zvýšit daňovou zátěž občanů a nalézt dodatečné zdroje v rozsahu 6 miliard korun, a to v citlivých otázkách cestou přesunutí položek ze snížené sazby 5 % do sazby 22 % , v obecné rozpravě navrhnu zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Opět pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě přednáším návrh na zamítnutí tohoto vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zda pan ministr Mertlík chce ještě využít možnosti závěrečného slova. Ano.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážené dámy, vážení pánové, rád bych tohoto závěrečného slova skutečně využil, a to proto, že bych chtěl upozornit na to, že pokud Poslanecká sněmovna zamítne tento návrh zákona, což chápu, že má své důvody, zvláště v předvolebním období je obtížné prosazovat změny, které vedou k zvýšení daňového výtěžku pro stát, je třeba říci, že to má rovněž určité důsledky. Důsledky jsou především dva.

Za prvé bezprostředně nižší příjmy státu znamenají i nižší možnosti služeb státu ve prospěch občanů, ale to myslím není v tomto případě rozhodující. Rozhodující skutečností bude to, že tím o další rok, a tato situace se opakuje podruhé, byla již při loňském návrhu, kde rovněž neprošel jeden z podstatných harmonizačních kroků, a tím je snížení prahu pro plátce daně, tedy již druhý rok odložíme toto možná nepříjemné, ale nutné opatření. O to větší náraz bude v příštích letech, kdy čeští podnikatelé a občané, resp. všichni daňoví poplatníci budou muset poměrně naráz, z roku na rok, výrazněji zvýšit své platby daně z přidané hodnoty, a o to nepříjemnější to v této době bude. V současnosti je proto navíc výhodná hospodářská situace. Pamatuji se, že když se o tomto návrhu jednalo v loňském roce, tehdy zástupce lidové strany pan poslanec Kalousek řekl něco v tom smyslu, že je špatná doba, země je v recesi, a až bude lépe, bude třeba toto využít. V současné době již česká ekonomika v recesi není. Díky příznivým mezinárodním okolnostem, ale zejména díky důsledné reformní politice vlády vedoucí k systémovým změnám v ekonomice jsme nastartovali hospodářský růst, který je založen na zdravém základě, a proto je čas provádět tato nepopulární opatření. Pokud poslanci rozhodnou ve své většině, že uděláme další odložení o další rok, o to obtížnější to bude poté a bude to také obtížně obecně zdůvodnitelné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj chce využít závěrečného slova? Není tomu tak. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona, který předložil kolega Tlustý.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 47 bylo z přítomných 176 poslanců pro 108, proti 68. Návrh byl přijat. Konstatuji, že sněmovna zamítla návrh zákona o dani z přidané hodnoty v prvém čtení.

 

Procedurálně se přihlásil pan kolega Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podat procedurální návrh, který se týká bodu, který máme zařazen po bodu, který je následující, to znamená po bodu týkajícím se spotřebních daní. Jedná se o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který máme jako sněmovní tisk č. 709. Chtěl bych navrhnout, abychom tento bod zařadili jako pevný bod, a to na zítřejší jednání jako první bod po polední přestávce.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Děkuji, pane poslanče. Budeme procedurálně rozhodovat o zařazení bodu, který je podle nového programu bodem č. 12, jako první bod ve středu 18. října odpoledne. Je nám všem jasné, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 176 poslanců pro 91, proti 56. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP