(Jednání opět zahájeno v 10.50 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, zaujměte prosím místa, abychom se mohli dostat k druhému bodu našeho schváleného programu. Prosím o umožnění důstojného prostředí pro slib nové poslankyně. Předpokládá to, že se většina z vás posadí, že nebudete stát.

 

2.
Slib poslance

 

Dovolte mi, pokud se všichni zájemci o tuto událost sešli, abych vyzval předsedu mandátového a imunitního výboru pana poslance Miloslava Výborného, aby nám představil novou poslankyni a poté přečetl ústavou předepsaný slib, který paní poslankyně složí do mých rukou.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dne 14. září 2000 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Jaroslava Bašty podle ustanovení čl. 25 písm. c) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, a podle § 6 písm. c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a to prohlášením poslance na 27. schůzi Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 48. schůzi dne 14. září 2000 přijal usnesení č. 50, ve kterém konstatoval, že panu Jaroslavu Baštovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradnice paní Světlana Navarová.

Paní Světlaně Navarové podle mých informací již bylo předáno předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem osvědčení o vzniku mandátu a je třeba v souladu se zákonem, aby paní Světlana Navarová složila poslanecký slib.

Žádám proto paní poslankyni Světlanu Navarovou, aby předstoupila před Poslaneckou sněmovnu, zároveň prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby její slib přijal, a vás všechny žádám, abyste povstali. (Všichni přítomní v Poslanecké sněmovně povstali.)

"Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony, slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

 

Poslankyně Světlana Navarová: Slibuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych mezi námi paní poslankyni Světlanu Navarovou uvítal a popřál jí v poslanecké práci hodně štěstí a úspěchů.

Paní poslankyně, včera jsem byl ve Stockholmu, kde jsem jednal s místopředsedkyní švédského parlamentu. První otázka, kterou mi položila, byla, jaká je parita osob rodu mužského a ženského v naší sněmovně. Sdělil jsem jí, že zítra tu paritu o jeden bod vylepšíme, což se právě teď stalo.

 

Vážení kolegové, dovolte mi, abychom se dostali v pořadí k třetímu bodu našeho programu, což je

 

3.
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách
a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 513/4/ - vrácený prezidentem republiky

 

Zákon, který byl vrácen prezidentem republiky, vám byl rozdán jako sněmovní tisk 513/4. Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 513/5.

Nejdříve se táži zástupce navrhovatele, ministra vnitra, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Nechce.

Táži se, zda se chtějí vyjádřit zpravodajové výborů poslanci Václavek a Marek Benda.

Hlásí se pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, máme dnes podle jednacího řádu, podle § 98 odst. 2, rozhodnout o tom, zda přijmeme, nebo nepřijmeme stanovisko pana prezidenta Havla k tomuto zákonu, který jsme projednávali více než rok na základě řady už předchozích tisků, např. tisku 217 pana Cyrila Svobody apod.

Doporučuji Poslanecké sněmovně setrvat na námi odsouhlaseném znění, což je možné při 101 a více hlasech. Jinak zákon nebude přijat. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Otvírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, vládo, paní a pánové, těžko mě kdo bude podezírat z toho, že jsem obdivovatelem Václava Havla. Přesto si myslím, že by bylo dobré, abychom se alespoň někteří zamysleli nad tím, jaké je stanovisko k této věci, k tomuto zákonu. Zejména ti, kteří měli výhrady k zákonu volebnímu, by měli soustředit svou pozornost na spojitost mezi tímto zákonem a zákonem o volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu. Jsem přesvědčen, že důvody pro zamítnutí tohoto zákona jsou racionální, a klub KSČM zákon o politických stranách nepodpoří.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo další do rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Čl. 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, že Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění všechny ty tři zákony, které jsem četl před chvílí, podle sněmovního tisku 513/4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP