(11.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Vidím, že potřebný počet hlasů je již nastaven. Vidím, že nikdo není přihlášen, protože jste byli mezitím odhlášeni. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali.

 

Zahájím hlasování. Kdo je pro návrh na setrvání na tomto zákonu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 185 poslanců bylo 149 pro, 30 proti. Návrh byl přijat.

 

Mnou navržené usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Děkuji.

 

Tím se dostáváme k dalšímu bodu programu, kterým - aniž zde mám definitivní verzi programu - rozumím, že byl původní bod 3 návrhu, a to

 

(5.)
Návrh zákona, kterým se mění zákon 530/1990 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 532/4/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 532/5. Táži se pana senátora Vyvadila zda je přítomen. Je. Vyzývám ho, aby se posadil mezi nás. Tímto ho vítám.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Pane ministře, nezlobte se, já jsem trochu zmatený z vašeho chování. Doslova jsem řekl větu: "Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík." Zpozoroval jsem, že vstáváte a jdete k řečništi. Proto jsem se nevměšoval do další diskuse. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Omlouvám se. Vážený pane předsedo, je to způsobeno horší akustikou sněmovny.

Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, novela zákona o dluhopisech byla podrobně projednána v řadě dílčích bodů i celkově v Senátu ČR. Domnívám se, že změny, které Senát v návrhu zákona provedl, zlepšují jeho obsah i řekl bych technickou, tedy legislativní kvalitu. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby se přiklonila k senátní verzi tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, děkuji. Děkuji pěkně.

Já se omlouvám, ale tady je mi řečeno, že jsem přeskočil "cenné papíry". Jestli dovolíte, já tady ten materiál buď nemám, nebo mi nebyl vůbec dodán prezidiálkou. Tím, že zároveň tady nemám ten návrh programu, navrhuji - pokračujme v tomto bodu.

Prosím tedy teď zpravodaje rozpočtového výboru poslance Martina Kocourka, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k novele zákona o dluhopisech sněmovně sdělil, že doporučuji, abychom po rozpravě přerušili tento bod, neboť usnesení sněmovny v rámci novely zákona o dluhopisech by mělo navazovat na usnesení sněmovny v rámci novely zákona o cenných papírech. Proto je třeba hlasovat o novele zákona o dluhopisech až po hlasování o zákoně o cenných papírech, neboť ten determinuje spoustu pojmů v zákoně o dluhopisech. Protože zákon o dluhopisech je podmnožinou zákona o cenných papírech, doporučuji po ukončení rozpravy přerušit tento bod. Poté doporučuji, aby následoval bod novela zákona o cenných papírech. Pak bude hlasování o zákonu o cenných papírech a teprve poté hlasování o zákonu o dluhopisech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili, pane poslanče, teď mně byl doručen ten chybějící zákon. Chcete zahájit rozpravu, nebo přerušit teď hned?

 

Poslanec Martin Kocourek: Jestli zahájíte rozpravu, po ukončení rozpravy přerušit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Zahajujeme rozpravu k tomu zahájenému bodu. Prvního se táži pana senátora Vyvadila, zda chce vystoupit.

 

Senátor Jiří Vyvadil: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, v tom byl právě jistý problém. Vycházeli jsme z toho, že je nezbytné nejdříve projednat zákon o cenných papírech. Proto jsme i chvilinku diskutovali. V této fázi asi je třeba skutečně procedurálně tento bod přerušit, projednat zákon o cenných papírech a pak se k tomuto bodu vrátit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane senátore, prosím, abyste respektoval, že jsem řekl, že jsem otevřel rozpravu, takže teď vaše filozofická úvaha, že by bylo lepší to či ono, sem trochu nepatří. Takže prosím o stanovisko k tomuto bodu. Nebo nechcete vystupovat? Dobře. Chce někdo jiný se přihlásit do rozpravy? Ne-li, rozpravu končím a na návrh pana poslance Kocourka přerušuji projednávání tohoto bodu - mou nebo naší chybou - a prosím, abychom se vrátili k bodu, kterým je

 

(4.)
Návrh zákona, kterým se mění zákon 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 531/4/ - vrácený Senátem

 

Znovu prosím pana ministra financí Mertlíka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Rovněž o návrhu zákona o cenných papírech, který byl vrácen Senátem zpět do Poslanecké sněmovny, se domnívám, že změny, které učinil Senát po projednání tohoto návrhu, jsou změny, které zlepšují kvalitu návrhu zákona. Doporučuji tuto verzi.

Zejména bych si zde dovolil upozornit na to, že tento návrh vrací zpět kategorii nazvanou "registrovaný cenný papír", tak jak to předpokládá i obchodní zákoník. Myslím si, že máme-li volit mezi těmito dvěma variantami, z nichž obě obsahují drobné technické nedostatky, ale nezávažné, je výhodnější přiklonit se k senátní verzi a potom následně i u toho již přerušeného bodu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Prosím pana poslance Tlustého, zda se chce vyjádřit jako zpravodaj rozpočtového výboru.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi doporučit sněmovně k podpoře sněmovní verzi, nikoliv verzi senátní.

Důvodem pro toto doporučení je fakt, že ačkoliv senátní verze obsahuje některé úpravy, které jsou zcela přijatelné, obsahuje rovněž dvě znění velmi významných paragrafů. Dva pozměňovací návrhy považuji za zásadní a jejich podobu v senátní verzi za negativní.

První problém je v pozměňovacím návrhu č. 13 k § 57 odst. 7, kde Senát navrhuje následující definici majitele zaknihovaného cenného papíru. Definice říká, že je jím osoba, na jejímž účtu je cenný papír evidován, není-li prokázán opak. Tato vágní formulace, která neobsahuje náznak toho, jakým způsobem se bude opak prokazovat, u koho, jakými procedurami atd., je dle mého názoru znejistěním pozice majitele zaknihovaného cenného papíru. Formulace, která je obsažena v sněmovní verzi, je dle mého názoru z tohoto hlediska kvalitnější.

Druhý problém je v pozměňovacím návrhu č. 24 k § 35m, který je navržen v podobě, která zvýhodňuje zahraniční subjekty kolektivního investování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP