(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já se budu tvářit, že tento návrh usnesení padl v podrobné rozpravě.

 

Paní kolegyně Šojdrová nás seznámila s návrhem usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním s pořadovým číslem 431, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti?

Ze 172 přítomných 82 pro, 70 proti. Návrh nebyl přijat. Poslanecká sněmovna nevyslovila souhlas s předloženým návrhem usnesení.

 

Dalším bodem je bod 116 - "Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000, sněmovní tisk 460/3". Prosím pana poslance Turka, aby nás seznámil s návrhem usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedající, návrh padl, a byl to návrh na schválení rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s přepracovaným rozpočtem Fondu dětí a mládeže na rok 2000."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 432 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ze 172 přítomných 131 pro, 18 proti. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně a kolegové, před námi by nyní měly být následující dva body: 96 a 111. Hlásí se pan poslanec Sobotka s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh, který se týká programu schůze. Rád bych navrhl, aby bod 96, tj. třetí čtení sněmovního tisku 582, tj. zákon o obecních daních, byl přeložen na tento čtvrtek jako třetí bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Chci upozornit, že se jedná o stejný návrh, který zde již zazněl. Pokud bychom přijímali toto pravidlo jako zvykové, znamenalo by to, že bychom mohli o stejném návrhu hlasovat nesčíslněkráte.

Nechci se pouštět do procedurálních polemik. Já vím, že mám pravdu, ale zazněl tu procedurální návrh, o kterém by v tuto chvíli bylo asi lepší nechat hlasovat. Pokud někdo vznese námitku proti hlasování, nechť ji prosím vznese, dám mu slovo.

Ještě pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dovolte mi, abych upřesnil svůj pozměňující návrh. Navrhuji přesunout tento bod na čtvrtek jako první bod našeho odpoledního jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, toto je druhý návrh, který ještě nezazněl a u kterého neexistuje polemika, zda o něm hlasovat. Kolegyně a kolegové, my jsme hlasovali o návrhu kolegy Sobotky přesunout tento bod na čtvrtek jako třetí bod. On modifikoval svůj návrh na čtvrtek jako první bod odpoledne, což je jiný návrh. Předpokládám, že všichni víme, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 433 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 70, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

96.
Vládní návrh zákona o obecních daních a o změně některých souvisejících zákonů
(o obecních daních)
/sněmovní tisk 582/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Vlastimil Tlustý. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 582/4.

Otevírám rozpravu, ve které je možná oprava legislativně technických a gramatických chyb nebo tiskové úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě je možné podání návrhu na opakování druhého čtení. (Velký hluk v sále, je špatně slyšet.)

Prosím o klid ve sněmovně! O slovo požádal pan zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte mi přednést legislativně technické úpravy doporučené legislativou Poslanecké sněmovny k tisku 582.

První poznámka se týká návrhu pod písmenem C a spočívá ve vypuštění textu "(osoby)".

Dále se navrhuje, aby se nedoplňoval navržený text stávajícího ustanovení A, ale byl označen jako nové písmeno C a dosavadní písmeno C bylo přeznačeno jako písmeno D. § 5 odst. 7 by potom zněl: (7) Od daně je osvobozena a) beze změny, b) beze změny(???), c) osoba, které zvláštní předpis stanoví povinnost držení a používání psů (odkaz 6), d) osoba požívající výsad a imunit (pokračuje text tak, jak byl navržen).

K pozměňovacímu návrhu F, to je další legislativně technická úprava, se do poznámky pod čarou č. 6 navrhuje doplnit odkaz na § 2 a 4 zákona č. 20/1987, které pojednávají o kulturních a národních kulturních památkách - § 5, § 6, § 17 se týkají ve vysvětlení památkových zón, památkových rezervací, ochranných pásem atd. Výsledný text odkazu 6 by tedy zněl: Odkaz 6 - § 2, § 4, § 5, § 6 a § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Další přihlášený v pořadí je pan poslanec Beneš, poté pan poslanec Šustr a pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, velmi bych se chtěl omluvit. Můj pozměňovací návrh uvedený pod značkou H5 měl za smysl převedení správy obecních daní na místně příslušný finanční úřad a takto jsem jej modifikoval. Neuvědomil jsem si, že je třeba provést změnu v § 1 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 1, která zní: (2) Obecní daně jsou příjmem obce, správu obecních daní vykonává místně příslušný finanční úřad (dále jen správce daně). Poznámka 1: Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 12 včetně poznámky pod čarou č. 10 se tím pádem zruší a dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 9 se odpovídajícím způsobem přečíslují.

Bylo to projednáno s legislativou. Děkuji za porozumění a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Hovořit bude pan poslanec Šustr. Připraví se pan poslanec Chytka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP