(17.20 hodin)

Poslanec Václav Pícl: Vážené kolegyně a kolegové, navrhl bych také doprovodné usnesení. Pokud tento návrh zákona bude schválen ve třetím čtení, navrhuji toto doprovodné usnesení:

Poslanecká sněmovna žádá vládu o předložení návrhu seznamu majetku Fondu dětí a mládeže, který bude dle části 2 tohoto zákona bezúplatně převeden na občanská sdružení dětí a mládeže, školy a školská zařízení, popř. na území samosprávné celky, a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, slovo má pan kolega Eduard Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedající, chtěl bych jen upřesnit tu věc, že mé dva pozměňovací návrhy byly pozměňovací návrhy k pozměňovacím návrhům paní kolegyně Šojdrové, která nám je předala seznamem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dám nejdříve slovo paní kolegyni Šojdrové, poté panu poslanci Kladívkovi.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já bych chtěla, vážený pane předsedající, jen technicky reagovat na slova pana poslance Plevy, který tu velmi zpochybnil seznam s tím, že se neustále mění.

Seznam se nerozšiřoval, z původních 110 objektů se zužoval do dnešních 86, tudíž nedocházelo k jeho rozšiřování, ale právě ke snižování počtu na základě výhrad, které se objevily, a neshod. To znamená, že dnešní podoba je skutečně už jakýmsi maximem možné dohody, očištěná o ty objekty, u kterých se našly pochybnosti, které jsou zatíženy např. soudními spory.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolega Tomáš Kladívko.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych podal pozměňovací návrh, který se týká soupisu objektů navržených nevládními organizacemi jako přílohu zákona o zrušení Fondu dětí mládeže.

Dovolte, abych do této přílohy zařadil tři objekty. Nebude to moc, takže je přečtu.

Je to číslo objektu 3044, Svárožná, obec Železná Ruda, okres Klatovy. Je to občanská vybavenost, zastavěná plocha, nabyvatel Junák, Svaz skautů a skautek, Senovážné nám. 24, Praha 1. Dovolte mi krátké odůvodnění. Jedná se o objekt bývalé pohraniční roty, která byla vyměněna Fondem dětí a mládeže se Správou šumavského národního parku a na tento objekt je uzavřena s Junákem smlouva na dobu 30 let.

Další objekt, který navrhujeme, číslo objektu 5175, Svitavy, obec Svitavy, okres Svitavy. Jedná se o garáž a zastavěnou plochu. Nabyvatel je opět Junák, Svaz skautů a skautek, Senovážné nám. 24, Praha 1. Jedná se o garáž, kterou využívá již několik let ke svým potřebám organizace Junák.

Další číslo objektu je 7253, Třebechovice, č. p. 801, obec Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové. Jedná se o číslo parcely 883, objekt a zastavěná plocha, o číslo parcely 323, ostatní plocha hřiště, a objekt parcelní č. 325, ostatní komunikace. Číslo parcely je ještě 325/2. Opět nabyvatel Junák, Svaz skautů a skautek, Senovážné nám. 24, Praha 1. Dovolte mi zdůvodnění. Jedná se o historický objekt Junáka, který byl jeho vlastníkem od roku 1936 a po známých nám událostech po roce 1948 o tento objekt přišel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve pana ministra. Nemá v úmyslu. Pana zpravodaje? Také ne. Zamítavé stanovisko zpravodaje vnímám tak, že nezazněl návrh na zamítnutí, což znamená, že můžeme skončit druhé čtení tohoto návrhu. Ovšem upozorňuji, že máme stále otevřenu rozpravu k dalším čtyřem bodům.

Dalším bodem je bod 113, kterým je Účetní a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999, sněmovní tisk 593.

Probíhá všeobecná rozprava. Pan kolega Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, my jsme rozhodli o sloučení všech rozprav, takže probíhaly dle mého názoru a dle rozhodnutí Poslanecké sněmovny sloučené rozpravy, takže teď bychom měli absolvovat pouze závěrečná hlasování o přednesených usneseních ve znění výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji za upozornění, my jsme se vystřídali při řízení schůze, takže jsem si nebyl vědom takovéhoto rozhodnutí.

V tuto chvíli vás tedy všechny svolám gongem, neboť budeme hlasovat o usneseních. Prosím pana zpravodaje Pícla. Ne, omlouvám se, jednotlivé zpravodaje k jednotlivým bodům.

Měli bychom nejprve hlasovat o usnesení, padlo-li, k bodu 113, kterým je "Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999, sněmovní tisk 593". Tam je zpravodajkou poslankyně Alena Svobodová.

Někdo by měl zopakovat návrh usnesení, který v této věci padl.

Prosím paní zpravodajku Svobodovou, v tomtéž smyslu upozorňuji v případě bodu 114, v případě bodu 115 prosím paní kolegyni Šojdrovou, aby se připravila na přednesení usnesení, a v případě bodu 116 pana poslance Radima Turka.

Paní kolegyně Svobodová k bodu 113.

Padl jiný návrh usnesení, než je ten, který přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu? Nepadl, takže ho mohu i já přednést a zopakovat.

Máme tu návrh usnesení k bodu 113 a to je: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s účetní závěrkou a výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1999."

Toto je návrh usnesení, který přijal výbor. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. To je návrh usnesení, o kterém rozhodneme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 429. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 168 pro 101, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Bod 114 - "Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999, sněmovní tisk 594". Opět se chci ujistit, že jiné usnesení než usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nezaznělo.

Proto přečtu návrh usnesení výboru: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s konsolidovanou účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1999, podle sněmovního tisku 594."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 430. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 172 pro 106, proti 19. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem je bod 115 - "Přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000, sněmovní tisk 459/2".

Paní poslankyně Šojdrová nás seznámí s návrhem na usnesení.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vzal přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 na vědomí. Vzhledem k tomu, že vyhověl všem doporučením, která výbor dal výboru fondu, tak doporučuji, aby také Poslanecká sněmovna vzala na vědomí přepracovaný program činnosti Fondu dětí a mládeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP