(18.20 hodin)

Poslanec Dalibor Matulka: Jsou vyčerpány všechny pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 465, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 333 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 118, proti 45. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji i panu předkladateli.

 

Můžeme přikročit k zemědělským návrhům. Prvním z nich je bod

 

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 546/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství Jan Fencl a poslanec Jaroslav Pešán. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 546/2.

Otevírám rozpravu, do které se mi nikdo nehlásí. Rozpravu končím a uděluji závěrečné slovo nejprve panu navrhovateli, poté zpravodaji. Pan ministr nehodlá vystoupit, pan zpravodaj ano.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych několika slovy zrekapituloval průběh projednávání tohoto zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Vláda předložila tento návrh zákona sněmovně 10. února t. r. První čtení proběhlo na 22. schůzi sněmovny v únoru t. r. a návrh zákona byl přikázán k projednání zemědělskému výboru. Zemědělský výbor požádal ústy zpravodaje o prodloužení lhůty k projednání, a to z toho důvodu, že nebyly ještě projednány zákony o geneticky modifikovaných organismech, o krizovém řízení a krizovém vývoji, na které tento návrh zákona navazuje.

(V sále je velký hluk, je špatně slyšet řečníka.)

Druhé čtení zákona proběhlo 29. června a podané pozměňovací návrhy jsou zpracovány jako sněmovní tisk 546/2.

Ještě než navrhnu proceduru hlasování, dovolte mi jen několik poznámek k jednomu bodu, který se stal hitem tohoto zákona, a to je značení geneticky modifikovaných organismů. Vládní návrh zavádí pojem potravinového typu (potravin nového?) a zahrnuje je do skupiny potravin vyrobených z geneticky modifikovaných organismů. V rámci této skupiny se dále rozlišují dvě podskupiny - potraviny, které geneticky modifikovaný organismus obsahují, a ty, které z GMO byly vyrobeny, ale již je neobsahují. Rozlišení odpovídá legislativě Evropské unie a je významné z hlediska značení.

Říkám to proto, že vládní návrh ukládá označit potraviny buď údajem, že potravina GMO obsahuje nebo z GMO byla vyrobena. V Evropské unii je kritériem značení pouze přítomnost - ne původ - geneticky modifikovaných organismů v potravině a zavádí se 1 % tolerance pro případ náhodného mísení. Myslím, že zákon může nařídit jen takové označení, které je možné kontrolovat jednotným a věrohodným způsobem, a nemyslím si, že takovýto způsob, jaký je uveden ve vládním návrhu, to znamená značit i ty potraviny, které geneticky modifikovaný organismus neobsahují, splňuje tato kritéria. Na toto téma by se samozřejmě dalo ještě dlouho hovořit, nechci však zneužívat svého postavení zpravodaje.

Dovolím si, pane předsedající, navrhnout proceduru hlasování. Navrhuji, abychom se řídili sněmovním tiskem 546/2, kde bychom začali hlasovat o pozměňovacích návrzích, které padly ve druhém čtení a které jsou pod písmeny B až D. Poté bychom hlasovali en bloc o usnesení zemědělského výboru vyjma těch bodů, které budou nehlasovatelné v případě přijetí některého z pozměňovacích návrhů předložených ve druhém čtení. Pak bychom hlasovali o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To je návrh procedury. O slovo ještě požádal pan ministr Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno, já již jsem nechtěl vystupovat a své stanovisko jsem chtěl vyjádřit pouze svým doporučením nebo nedoporučením při vašem hlasování. Přesto po vystoupení pana zpravodaje si dovolím ctěnou sněmovnu informovat o tom, že ve většině případů, kde si dovolím sněmovně nedoporučit souhlas s pozměňovacím návrhem, je moje stanovisko motivováno tím, že návrh je v rozporu s nařízeními Evropského společenství. Je tomu tak ve většině případů, kdy nedoporučím toto hlasování. To je také jediný důvod, proč se nemohu s některými pozměňovacími návrhy ztotožnit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Skopal má slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, až se bude hlasovat o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, aby se hlasovalo zvlášť o bodech 3, 6, 7, 9, 16 a 17. O zbývajících bodech můžeme hlasovat dohromady.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti zbytkovému celkovému hlasování? Není. Prosím pana zpravodaje, aby ještě jednou zopakoval proceduru, podle které budeme postupovat, pak aby přednášel jednotlivé návrhy k hlasování a před hlasováním se k nim on i pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Chtěl bych upozornit kolegu Skopala, že mimo bod 3 všechny ostatní jsou právě ty body z usnesení zemědělského výboru, které v případě přijetí návrhů předložených ve druhém čtení budou vlastně nehlasovatelné. Já se o tom ještě zmíním.

Nyní bychom postupovali tak, že bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích, které jsem předložil já a které jsou pod písmenem B ve sněmovním tisku 546/2.

První je návrh pod bodem B1. Stanovisko pana ministra je nesouhlasné, zpravodaj souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP