(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nejprve paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, navrhuji, aby se o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod bodem 18 hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě další hlásí do rozpravy v rámci třetího čtení. Pan ministr spravedlnosti.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dříve než přistoupíte k hlasování o pozměňovacích návrzích, dovolte mi kvitovat aktivitu Poslanecké sněmovny, zejména potom ústavně právního výboru, na přípravě této novely občanského zákoníku, a dovolte mi současně, abych vyslovil podporu všem pozměňovacím návrhům, ať už jsou předneseny v usnesení ústavně právního výboru, nebo ať byly v rámci druhého čtení předneseny poslanci Hrnčířem a Ekertem, s jednou jedinou výjimkou, kterou do jisté míry signalizuje návrh paní poslankyně Kupčové, aby bylo zvláště hlasováno o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. A, pořadové č. 18.

Při této příležitosti si dovolím ještě jednou opakovat to, co jsem uvedl při druhém čtení, tedy nesouhlas s vypuštěním dosavadního bodu 3 čl. 9 tisku 465. Jde o bod 18. Věcně jde o přechodné ustanovení upravující postup při zrušení dosud existujících vkladních knížek a vkladních listů na doručitele.

Podotýkám, že od účinnosti tohoto zákona již nebudou tak jako tak moci nově vznikat takové druhy anonymních vkladů - a ustanovení bodu 3 čl. 9 vládního návrhu pouze logicky dovádí do konce navrženou právní úpravu. Říká totiž, jaký bude postup vedoucí k tomu, aby tyto vkladní knížky a vkladní listy na doručitele byly postupně odstraněny, aniž by tím byli poškozeni vkladatelé.

Chci zdůraznit, že zejména z hlediska harmonizace práva České republiky s právem Evropského společenství jde o širší součást boje proti praní špinavých peněz a Evropská komise na harmonizaci práva klade velký důraz. Právním základem je směrnice z roku 1991 o prevenci využití finančních systémů pro praní špinavých peněz. Tato směrnice nepožaduje zrušení anonymních vkladů, protože z jejího znění vyplývá, že anonymní vklady nemají vůbec existovat. Gestorem těchto právních vztahů z hlediska harmonizace je Ministerstvo financí, které nás informovalo o tom, že ve všech dokumentech pro Evropskou komisi je obsažen závazek České republiky do konce letošního roku legislativně upravit zrušení všech anonymních vkladů.

Jednání k problému přechodných ustanovení znovu proběhlo se zástupci Evropské komise 20. června 2000. Evropská komise znovu potvrdila svůj požadavek na zrušení anonymních vkladů. Je proto v zájmu harmonizace práva České republiky s právem Evropského společenství postupovat způsobem, který je naznačen ve vládním návrhu zákona, pokud se týká onoho sporného ustanovení uvedeného pod bodem 18 pozměňovacích návrhů.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Mohu rozumět vašemu vystoupení v rozpravě jako vystoupení se závěrečným slovem? Ano, děkuji.

Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo, rozpravu ve třetím čtení končím. Uděluji slovo zpravodaji, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

Pokud se nepletu, tak proti proceduře, a to hlasování en bloc o písm. A, byla vznesena námitka. Chci se jen ujistit, zda opravdu máme hlasovat o všech 20 bodech zvlášť.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Ano, pane předsedající. O celém usnesení ústavně právního výboru pod písm. A dohromady, s výjimkou bodu 18, který - není žádný problém - paní poslankyně navrhuje hlasovat samostatně, čili tam bychom hlasovali jako druhé hlasování, poté o pozměňovacím návrhu pod písm. B, poté pod C a poté en bloc o legislativně technických úpravách.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Já jsem rozuměl vystoupení paní kolegyně Kupčové jako návrh na oddělené hlasování ke každému bodu. Rozumíme si? Ano, pouze 18.

Prosím pana poslance Matulku, ať přednese první návrh k hlasování.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nejprve budeme hlasovat dohromady o všech pozměňovacích návrzích ústavně právního výboru obsažených pod písm. A, s výjimkou bodu 18. Stanovisko zpravodaje je kladné, a jak se vyjádřil již pan ministr v závěrečném slovu, stanovisko ministra doporučující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 327. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 158, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní budeme hlasovat samostatně o bodu č. 18 usnesení ústavně právního výboru. Stanovisko pana ministra, jak již zaznělo, je záporné, stanovisko zpravodaje mírně kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Hlasujeme o bodu A18.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 328. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 104, proti 58. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Pavla Hrnčíře pod písm. B. Stanovisko pana ministra kladné, stanovisko zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 329. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro 164, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pod písm. C nyní můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Milana Ekerta. Stanovisko pana ministra je doporučující, stejně jako zpravodaje.

Jsou to dva pozměňovací návrhy. V návrhu procedury jsem řekl, abychom hlasovali o obou současně, prostě pod písm. C. Má-li někdo námitku, není problém hlasovat samostatně. Měl ji asi vznést hned.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Věcně jde o jinou problematiku - jak k bodu C1, tak bodu C2.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pan poslanec Benda vznáší námitku. I když nebyla námitka vznesena v rozpravě, hlasujme o C1.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: My jsme také proceduru neschválili speciálním hlasováním, proto rozhodneme o bodu C1.

Zahájil jsem hlasování číslo 330. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní můžeme hlasovat o bodu C2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování 331. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 81, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Nyní bychom mohli hlasovat o pozměňovacích návrzích legislativně technického charakteru tak, jak jsem je uvedl. Pochopitelně kromě té legislativně technické úpravy, která se týkala pozměňovacího návrhu C2 vzneseného poslancem Ekertem, protože nebyl přijat, tak by nedávala smysl, ale o všech ostatních bychom mohli, pokud není námitka, hlasovat současně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Žádnou námitku nevidím.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 332. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 169 pro návrh 163, proti nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP