(15.30 hodin)

(pokračuje Klaus)

Nyní prosím pana poslance Teplíka, aby pokračoval s návrhem na zařazení bodu na kdy.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Teď si troufám dát procedurální návrh na zařazení tohoto bodu na pořad této schůze jako poslední bod druhého a poslední bod třetího čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Slyšeli jsme návrh na zařazení tohoto bodu jako poslední druhého a třetího čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 166 pro hlasovalo 128, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní už přicházíme k bodu č. 1, kterým je

 

2.
Návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 433/5/ - vrácený Senátem

 

Vítám nebo nevítám mezi námi senátora Alfréda Michalíka. Zdá se, že nevítám. Prosím, pane senátore. Nyní prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, během projednávání zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v Senátu Parlamentu České republiky byly Senátem schváleny pozměňovací návrhy, které směřují k zpřesnění a zlepšení textu. Za sebe velmi krátce říkám, že obě verze jsou pro mne vyhovující, ale za lepší považuji senátní. Senát v tomto případě splnil svoji úlohu a doplnil určité věci do návrhu tak, jak by to mělo být.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana senátora Michalíka. Ne, pardon, pane senátore. Táži se předsedy rozpočtového výboru, který je zakryt diskutujícím, nevím kým. Prosím pana předsedu Tlustého! Táži se, zda se chce vyjádřit k předloženým návrhům Senátu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, doporučuji, aby sněmovna schválila znění zákona v podobě, v jaké ho přijal Senát.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednávání návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Nyní prosím pana senátora Michalíka o slovo.

 

Senátor Alfréd Michalík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, páni poslanci, paní poslankyně, informaci o tom, jaké důvody vedly Senát k vrácení návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů, jste dostali písemně. Nerad bych vaše ctěné jednání zdržoval. Při projednávání v Senátu byly z výboru pro evropskou integraci a z hospodářského výboru vzneseny dva návrhy, schválit ve znění postoupeném sněmovnou a nezabývat se, avšak v obecné rozpravě bylo poukázáno na skutečnost, že mezi vybrané kapitoly rozpočtu, viz § 8 návrhu zákona, nebyla zařazena Kancelář veřejného ochránce práv. Tento problém byl pak specifikován v podrobné rozpravě do tří pozměňovacích návrhů v § 8 a v § 24. Čili jedná se o velmi jednoduché návrhy, kdy se § 8 odst. 2 a 3, § 8 odst. 4 a § 24 odst. 7 rozšiřují o instituci Kancelář veřejného ochránce práv. S těmito návrhy vyslovil souhlas ministr financí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Táži se navrhovatele pana ministra financí, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce.

Prosím pány poslance, aby se dostavili do jednacího sálu. Možná předpokládali delší rozpravu, ale nekonala se.

Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přistoupíme k hlasování. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Jsem žádán o odhlášení. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o rozpočtových pravidlech podle sněmovního tisku 433/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 433/6."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 163 poslanců 141 hlasovalo pro, 16 proti. Návrh zákona ve znění, které jsme obdrželi ze Senátu, byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi a děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je

 

3.
Návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 438/5/ - vrácený Senátem

 

438/6 je návrh vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy

Vítám mezi námi paní senátorku Lastoveckou. Prosím opět pana místopředsedu vlády Mertlíka o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, Senát v pozměňovacích návrzích, které přijal k návrhu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se dotkl dvou okruhů problémů spojených s tímto zákonem. První z nich byly pozměňovací návrhy, které respektují systematiku i věcné zaměření navrhované normy, vnášejí do dosavadního znění další zpřesnění, a to zejména ve vztahu k Pozemkovému fondu České republiky pro účely jeho jednání ve věcech týkajících se majetku státu, který spravuje, a ve vybraných případech doplňují vyjádření institucionální vazby na další zákony. Tyto prvky návrhů jsou bezesporu zlepšením, zkvalitněním dané předlohy a myslím, že zaslouží ocenění.

Druhým okruhem je otázka úpravy zřizování akciových společností, resp. vstupu státu do akciových společností, a dále zřizování obecně prospěšných společností a nadací a nadačních fondů státem. Podle vládního návrhu zákona - a v této podobě byl i v této pasáži schválen Poslaneckou sněmovnou - by takové úkony mohla činit vláda, zatímco podle korekce, kterou uskutečnil Senát, by toto mohlo být učiněno pouze zákonem, to znamená po schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR.

Dovolil bych si poukázat na výhody a nevýhody těchto dvou řešení. Pokud ponecháme větší prostor vládě tak, jak to bylo v prvém případě a jak to vláda navrhovala, dáváme jí do ruky nástroj, který by jí měl umožnit efektivněji řešit některé problémy, které vznikají např. v souladu, v souvislosti s dokončováním privatizace apod., na straně druhé samozřejmě vzniká možnost určitého volního nakládání s tímto právem, které se v delším období nemusí ukázat jako optimální.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP