(15.40 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Tato odpovědnost je ve druhém případě přenesena na nejvyšší autoritu, kterou je zákonodárný sbor.

Za sebe mohu říci, že oba návrhy považuji za stejně dobré, mám k nim neutrální pozici.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Nyní se táži zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Martina Starce, zda si přeje vyjádřit se k předloženým návrhům. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu. Připomínám, že při novém projednání návrhu nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí senátorka Dagmar Lastovecká, které udílím slovo.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, Senát projednal návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích na 19. schůzi 17. května a z 68 přítomných senátorek a senátorů bylo 62 pro vrácení s pozměňovacími návrhy, které jste obdrželi.

Pan ministr Mertlík zde zdůvodnil první skupinu pozměňovacích návrhů, která má zpřesňující a doplňující charakter. Zmínil se i o části druhé, která se týká změn § 28 a 29, to je zakládání akciových společností, veřejně prospěšných společností, zřizování nadací a nadačních fondů.

Chtěla bych říci, že Senát zvažoval všechny argumenty pro a proti a domníváme se, že tak jak vláda konstatuje v důvodové zprávě, zakládání zejména akciových společností by mělo být případy výjimečnými, a že tedy případná změna směřující k tomu, aby takováto společnost byla zakládána zvláštním zákonem, nebrání nijak v operativním výkonu činnosti vládě.

Na druhé straně jsme zvažovali i otázku odstátňování a privatizace. Je nutno si uvědomit, že zákon 92 z roku 91 o privatizaci není dotčen tímto pozměňovacím návrhem. Je to lex specialis k tomuto zákonu. Domníváme se, že stát v případě zakládání zejména obchodních společností by měl jednoznačně definovat svůj zájem, stanovit podmínky, zajistit účinnou kontrolu, což není možné pouhým usnesením vlády, kdy veškeré další kroky se řídí obchodním zákoníkem, stanovami společnosti, a jsou tedy přizpůsobeny spíš soukromoprávní sféře. Proto jsme navrhli změnu § 28 a 29, a to založení společnosti, případně zřízení nadací a nadačních fondů na základě zvláštního zákona.

Věřím, že Poslanecká sněmovna podpoří tento návrh Senátu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní senátorce Lastovecké. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích podle sněmovního tisku 438/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 438/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 29 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 29 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 111 a 51 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce Lastovecké za její účast na jednání Poslanecké sněmovny a blahopřeji k přijetí tohoto senátního znění. Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

4.
Návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
/sněmovní tisk 439/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 439/6. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy a vážení pánové, jde o doplňkový návrh k právě schválenému návrhu a z logiky věci vyplývá, že byl-li schválen zákon o majetku státu v senátní verzi, je logické i tento schválit ve verzi opravené Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Mertlíkovi. Ptám se zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Martina Starce, zda se chce k předloženým pozměňovacím návrhu Senátu vyjádřit. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a opět připomínám, že při novém projednání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

V rozpravě vystoupí jako první senátorka Dagmar Lastovecká, které udílím slovo.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky vychází ze situace, k níž došlo jakýmsi časovým souběhem projednávání tohoto návrhu zákona a novely zákoníku práce a dalších souvisejících právních norem v Poslanecké sněmovně. V některých případech novelami těchto právních norem byla dotčena shodná ustanovení jednotlivých zákonů. Tím, že účinnost zákonů byla stanovena na stejný termín 1. 1. 2001, nastala by legislativně problematická situace v tom, že by ke stejnému datu existovaly dvě novely konkrétních ustanovení v rozdílném znění. Pozměňovací návrh Senátu odstraňuje tento rozpor a věřím, že náš návrh podpoříte.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní senátorce Lastovecké. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích podle sněmovního tisku 439/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 439/6."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30 a ptám se, kdo je pro tento návrh: Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 30 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 133 a 21 bylo proti. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali.

 

Ještě jednou blahopřeji paní senátorce k úspěchu senátních návrhů a děkuji jí za její přítomnost na jednání sněmovny. Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993,
o změně a doplnění některých zákonů České národní rady
a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 475/3/ - vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 475/4.

Vítám mezi námi senátora Vladimíra Kulhánka. Nyní prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády Pavel Rychetský, kterému udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP