(15.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zařadit na pořad schůze to nemůžete, až když to bude zkráceno, tak navrhujete zařadit. Já se dám na legislativního fundamentalistu.

Nyní máme - prosím ještě o chvíli soustředění - ještě dva návrhy pana poslance Tlustého, kde reprodukoval usnesení rozpočtového výboru. Prvním návrhem bylo, aby bod 14 byl zařazen jako poslední bod ve druhých čteních.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 185 bylo pro 165, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Konečně poslední hlasování v tomto kole. Poslanec Tlustý navrhl opět jako výsledek rozhodnutí rozpočtového výboru zařadit nový bod "Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení a rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro nadační investiční fond mezi body 97 a 98".

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 185 poslanců bylo 134 pro, 9 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny jako o celku, jak byl písemně předložen, event. upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 186 poslanců bylo 182 pro, nikdo proti. Návrh pořadu schůze byl přijat.

 

Slovo má pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, v řadě hlasování, která právě proběhla, bylo i jedno, které bylo velmi důležité, ačkoliv mu možná mnozí důležitost nepřikládali. Bylo to hlasování o zařazení bodu "Volba členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury". Zdá se, že jsem se naivně domníval, že sněmovna si je vědoma důležitosti tohoto bodu a že jeho zařazení nebude žádným problémem, protože dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury není žádnou politickou záležitostí. Jde o to, naplnit jen zákon, který tato sněmovna před časem přijala.

Kdybychom tento bod zařadili, dala se na této schůzi stihnout jak nominace, tak zvolení členů dozorčí rady. Samozřejmě za předpokladu příslušných dohod o konkrétních jménech, což je výsostnou záležitostí sněmovny, protože podle zákona sněmovna volí členy dozorčí rady na základě svých vlastních návrhů.

Protože tento bod nebyl zařazen, dojde zřejmě k tomu, že bude projednáván tento bod až na schůzi, která začne v září. Teprve poté bude moci být fond zapsán do obchodního rejstříku, teprve poté bude moci zahájit svoji činnost a začít sestavovat svůj rozpočet. Jinými slovy to znamená, že 6 miliard korun, které vláda svým usnesením rozhodla vložit do tohoto fondu k tomu, aby mohly být ještě v letošním roce použity na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury, nebude moci být v tomto roce využito.

Upozorňuji na závažnost tohoto problému. Pokud poslanecké kluby najdou způsob, jak tuto záležitost vyřešit ještě na této schůzi, budu sněmovně vděčen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministru. Slovo má pan poslanec Vymětal. Vidím pana poslance Vidíma.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi dvě procedurální otázky k tomu, co říkal nyní pan ministr dopravy. Možná že by bylo jednodušší posuzovat volbu dozorčí rady do Státního fondu dopravy - ten všichni známe. Státní fond dopravní infrastruktury nikdo z nás nezná. Možná, že to je jedna z příčin.

Ve druhé poznámce bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že svým hlasováním znemožnila, abych mohl projednat svoji písemnou interpelaci ve sněmovně. Já bych přál všem členům Poslanecké sněmovny, aby se to v dalším jednání nikomu nestalo. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Prosím pana poslance Vidíma za volební komisi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna zařadila na pořad svého jednání bod "Návrh nominace na člena pracovní skupiny Rady vlády pro neziskové nestátní organizace k vyhodnocení výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond" - velmi půvabný název bodu - vyhlašuji tímto lhůtu na podávání návrhů na tuto nominaci, a to do čtvrtka 29. června do 14.00 hodin.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě než přistoupíme k projednávání schváleného pořadu, bych vám chtěl oznámit, že předsedkyně Senátu mě svým dopisem požádala o umožnění vystoupení senátorů Michalíka, Kulhánka, Burdy, Stodůlky a Lastovecké v Poslanecké sněmovně, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu k vráceným zákonům. Tato stanoviska vám byla rozdána do vaší pošty.

Nevím, kolik vás zde je, raději vás odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu. Dám hlasovat o návrhu na vystoupení uvedených senátorů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 139 poslanců pro 130, jeden proti.

 

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu schváleného pořadu, jímž je

 

1.
Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 577
ve výborech Poslanecké sněmovny

 

Prosím, pane poslanče, pojďte to odůvodnit.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že můj návrh byl dostatečně odůvodněn.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o klid, abychom mohli o tomto hlasovat.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Čili bych vás pouze požádal o podporu. Avizuji předem, že bude-li tento návrh schválen, podám - protože jsme si podle mého názoru trochu zbytečně zkomplikovali proceduru - procedurální návrh na zařazení tohoto bodu do druhého a třetího čtení na tuto schůzi vždy jako poslední bod daného čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, neutíkejte. Řekněte, o kolik chcete zkrátit lhůtu.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Omlouvám se, zřejmě přes hluk to nebylo příliš slyšet, když jsem to avizoval již poprvé. O dvacet dnů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro vyslyšet návrh pana poslance Teplíka, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 164 poslanců bylo 135 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP