(9.20 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Tyto alternativní obnovitelné zdroje jsou dnes jako jediné zdaňovány 22 procenty. Všechny ostatní obnovitelné zdroje mají DPH 5%. Jde např. o tepelná čerpadla, o solární zařízení pro ohřev vody atd. Je zde proto značná diskriminace těchto výrobků, které jsou dnes ve všech evropských zemích, v Japonsku i USA zvýhodňovány jak daňově, tak formou podpůrných programů pro jejich praktické uplatnění. Tento progresivní obor patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory. Roční nárůst je zde o 15 % a je podporován vládami jak v USA, tak Evropskou unií. Já bych zde chtěl zmínit programy Evropské unie na podporu milionu fotovoltaických systémů a programy prezidenta Clintona na podporu milionu solárních střech. Zároveň zdůrazňuji, že se jedná o špičkové technologie, které napomáhají značným úsporám energií.

Vláda sice deklarovala, že podporuje úspory energií, ovšem i ve státním rozpočtu na příští rok se opět ponižují finance nebo dotace na programy úspor energií. Já si myslím, že touto daňovou změnou bychom u tohoto jediného výrobku, který je zatím diskriminován, mohli této špičkové technologii napomoci. Proto můj pozměňovací návrh zní - v bodu 121 v příloze číslo 1 zákona se vkládá další položka seznamu zboží podléhajícího snížené sazbě - ex 84 18 70 - solární fotovoltaické panely a články pro generování elektrické energie.

Stanovisko Ministerstva financí bylo ve výboru negativní z toho důvodu, že já jsem toto zboží neměl specifikované pod tímto číslem, to znamená pod číslem sazebníku. Toto číslo zde tedy dnes upřesňuji. Já si myslím, že věcné argumenty Ministerstva financí nezazněly proti tomuto návrhu, jenom bylo zpochybňováno, že jsem zde neupřesnil toto číslo. Chtěl bych ještě říci, že pokud toto číslo nebude úplně přesné, protože jsem měl velice málo času na to, abych ho získal, upřesnil bych ho ještě ve třetím čtení v rámci technických úprav tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi předložit pozměňovací návrh, který sem uváděla zde ve sněmovně již dvakrát a dvakrát byl podpořen. Takže vás samozřejmě ušetřím dlouhého zdůvodnění.

Předmětem návrhu je umožnit provozovatelům loterií požádat vrácení odpočtu DPH, které zaplatili při nákupu zboží a služeb, což tento zákon neumožňuje. Výtěžek provozovatelů loterií tak je určen na podporu veřejně prospěšné činnosti. Ráda bych upozornila, že budu uplatňovat tento návrh v případě, že nebude schválen pozměňovací návrh pana poslance Doležala k § 20 odst. 2, což je bod 15 usnesení rozpočtového výboru. Pokud nebude tento pozměňovací návrh pana poslance Doležala schválen, pak navrhuji pozměňovací návrh, který je k bodu 38 usnesení rozpočtového výboru - pozměňovací návrh poslance Sobotky, kterým se doplňují nové body 5 až 9 a to k bodu 7, který podle návrhu poslance Sobotky zní, cituji: bod 7 body 60 (§ 20 s výjimkou § 20 odst. 2), 62 § 22, 63 zrušení § 25 odst. 3, 79 § 38 a, 118 § 47 odst. 6 se poprvé použijí od 1. ledna 2000.

A nyní návrh změny. Navrhuje se u bodu 60 vypuštění části omezující ustanovení v  závorce, to je vypuštění - cituji: "s výjimkou § 20 odst. 2". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Pilipovi.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, pane ministře, členové vlády, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych také tady navrhl některé pozměňovací návrhy, které se týkají tohoto projednávaného zákona a které z velké části navazují na některé změny daňových zákonů, které byly projednány již v této sněmovně v minulých měsících. Jde o to, že zejména se navazuje na některé změny zákonů, které slaďovaly míru zdanění dividend a některých dalších plnění a které řekněme by vyžadovaly ještě určité sladění s některými souvisejícími částmi příslušných zákonů, které změněny při tom minulém projednávání nebyly.

Proto bych zde navrhl následující změny. Dovolím si je tady přečíst a potom je předám zpravodaji a panu ministrovi. Čili změny jsou následující: Ke změně zákona číslo 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998, zákona čís. 63/1999, 129/1999, 144/1999, 170/1999 Sb. a zákona 225/1999 Sb. se mění takto:

  1. V § 15 odst. 2 věty druhé se vypouštějí slova "uvedeného ve větě první".
  2. V § 16 odst. 2 větě první se slova "25 %" nahrazují slovy "15%".
  3. V § 21 odst. 4 se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".
  4. § 36 odst. 1 zní: 1. odst. 1 zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 a § 17 odst. 4 s výjimkou stálé provozovny (§ 22 odst. 2 a 3) činí

  1. 25 %, a to 1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c a g bod 1, 2 až 6 s výjimkou příjmů, pro které je stanovena zvláštní sazba daně v odstavci 2 písm. c a g; 2. z příjmů z nájemného, § 22 odst. 1, písm. g bod 5 s výjimkou uvedenou v písm. c.
  2. 15 %, a to 1. z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. g, bod 3 a 4. 2. Z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu - odvolávka na bod 34c sníženého o cenu pořízení - odvolávka čís. 20 - podílového listu. Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku nebo jím obdobné plnění se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní společnosti nebo družstvu. Za podíly na zisku se považují i částky použité ze zisku po zdanění na zvýšení vkladu společníka v akciové společnosti, společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti nebo na zvýšení členského vkladu člena družstva s výjimkou zvýšení vkladu společníka na základě zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti - odvolávka 35.
  3. Nájemného - pardon - jedno procento nájemného z - opravuji ještě jednou, čili bod c) zní: jedno procento z nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci. Navrhovaná změna bod čís. 5 v § 36 odst. 3 ve větě druhé se slova: u příjmů uvedených v odst. 2 písm. a, za a) body 1 a 5 zrušují.

Navržená změna čís. 6 - v § 36 odst. 4 a odst. 5 se slova "uvedenou v odst. 2 písm. a" a slova "podle odstavce 2" zrušují.

Navržená změna 7: V § 38, d) odst. 2 větě první se slova "odst. 2 písm. a body 2 a 4" zrušují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP