(9.30 hodin)

(pokračuje Pilip)

Následuje článek - číslování podle změn, které nastanou - Přechodná ustanovení, čili závěrečný: Pro daňové povinnosti za léta 1993 - 1999 platí dosavadní předpisy a ustanovení příslušného článku tohoto zákona a článku III. zákona č. 129/1999 Sb. se použijí poprvé pro zdaňovací období roku 2000.

Článek následující jako závěrečný: Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. ledna 2000.

To jsou změny, které předám panu ministrovi a panu zpravodaji. Dovolte mi, abych závěrem ještě uvedl, že navržené ustanovení neznamená žádné zvýšení daní, ale naopak jejich dílčí snížení. Nicméně snížení v řádech, které se nepromítne nijak zásadně na státním rozpočtu, spíše v řádu odhadem desítek milionů minusově, doladí systém zdaňování tohoto druhu daní a učiní spravedlivějším systém zdanění tohoto druhu daní v návaznosti na některé změny, které v této souvislosti již v tomto roce proběhly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Není tomu tak. Pan poslanec Tlustý se hlásí do podrobné rozpravy? Ano, do podrobné rozpravy udílím slovo panu poslanci Tlustému.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k tomu, že pan poslanec Sobotka přednesl alternativu k pozměňovacímu návrhu, který jsem přednesl a který byl schválen rozpočtovým výborem, a vzhledem k tomu, že se jedná o alternativu pouze k první části, která je uvedena v bodu 14. usnesení rozpočtového výboru, přednesl bych modifikaci, která umožní oddělené hlasování o první a druhé části mého návrhu. Po rozdělení na dva návrhy by pozměňovací návrh původně uvedený jako bod 14. usnesení rozpočtového výboru zněl takto:

V § 19 za odstavec 6 se vkládá nový odstavec 7 - ostatní odstavce se přečíslují -, který zní: Odst. 7. U zdanitelných plnění podle § 9 písm. a), e), f), g), h), i), o) a w) uskutečněných ode dne 1. 7. 2000 včetně prokazuje plátce nárok na odpočet mimo náležitostí uvedených v odst. 6 rovněž dokladem o zaplacení. Zaplacení musí být provedeno nejpozději k datu předložení daňového přiznání.

Tady končí první část mého návrhu, k němuž je alternativou návrh pana poslance Sobotky. Druhý návrh by zněl:

Do odst. 7 se doplňuje věta: O oprávněnosti nároku na odpočet rozhodne správce daně do 30 dnů ode dne předložení daňového přiznání plátcem. - Následující věta: Pokud správce daně v této době nerozhodne, má se za to, že rozhodl ve prospěch plátce. Případná kontrola dokladů o zaplacení nemá odkladný účinek na odpočet daně. - Poslední věta do téhož odstavce: Náležitosti dokladů o zaplacení stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.

To je modifikace bodu 14. usnesení rozpočtového výboru. Další pozměňovací návrh, který bych chtěl předložit, je návrh, který se týká bodu 17. vládního návrhu a zní:

Do § 8 se vkládá nové písmeno n), které zní: Písm. n) bezúplatný převod vlastnického práva k movité věci, který je uskutečněn při poskytnutí úvěru bankou a k němuž dojde mezi subjektem, kterému banka poskytla úvěr, a touto bankou; stejně se posuzuje i bezúplatný zpětný převod vlastnického práva k téže movité věci mezi bankou a subjektem, kterému byl poskytnut úvěr, po splacení úvěru.

Krátké zdůvodnění: Pokud by nebyl přijat tento pozměňovací návrh, došlo by k dvojitému zdanění sazbou DPH při poskytování tzv. spotřebitelských úvěrů a zástav na ně v podobě movitých věcí. Jak jste jistě zaregistrovali, právě tyto spotřebitelské úvěry se v poslední době pozitivně rozvíjejí, a to nejen ku prospěchu obyvatelstva, ale i ku prospěchu bankovního sektoru. Pokud by nebyl přijat tento pozměňovací návrh, došlo by dvojím zdaněním poskytnuté movité zástavy k významnému ekonomickému znevýhodnění tohoto typu úvěru. Předpokládám, že tento pozitivně rozvíjející se typ bankovní služby pro obyvatelstvo by z České republiky zmizel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu. Je tomu tak. Pan poslanec Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, já jsem to avizované číslo, o němž jsem říkal, že ho upřesním ve třetím čtení, získal v tuto chvíli, takže bych ho hned na mikrofon i pro stenozáznam upřesnil. To číslo není 841870, ale 854140, a text bude znít: fotosenzitivní polovodičové zařízení včetně fotovoltaických článků, též sestavy v modulu nebo zabudovaných do panelů; diody vyzařující světlo (LED).

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kořistkovi. Dále se do podrobné rozpravy opravdu již nikdo nehlásí. Končím podrobnou rozpravu k tomuto bodu a tím končím i druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem je

 

11.
Návrh poslance Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Zdeňka Kořistku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Na základě ujištění pana místopředsedy vlády Mertlíka došlo k dohodě, že za základ projednání ve sněmovně novely zákona o DPH bude vzat vládní návrh. Stejně tak jsme postupovali v rozpočtovém výboru, to znamená, že já jsem své pozměňující návrhy k tomuto vládnímu návrhu zákona přednesl v rozpočtovém výboru, některé z nich rozpočtový výbor schválil. Pozměňovací návrh, ke kterému rozpočtový výbor nezaujal stanovisko, jsem přednesl ve druhém čtení zde v podrobné rozpravě u vládního návrhu zákona. Tímto bych celou záležitost své novely v tuto chvíli uzavřel a rozhodnu se až ve třetím čtení. Pokud mé pozměňovací návrhy budou schváleny sněmovnou, v tom případě bych svůj návrh novely zákona navrhl sněmovně ke stažení. V případě, že sněmovna mé pozměňovací návrhy neschválí, projednávali bychom řádně i tento sněmovní tisk.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní udělím slovo poslanci Vlastimilu Tlustému, který je zpravodajem rozpočtového výboru, jenž tento návrh projednal. Zpráva o projednání byla rozdána jako sněmovní tisk 298/2.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, z důvodů, které uvedl předkladatel tohoto tisku, rozpočtový výbor nepřijal usnesení, neboť obsah tohoto tisku byl zčásti přijat rozpočtovým výborem jako pozměňovací návrh k vládnímu návrhu, který jsme před okamžikem projednali. Druhou část svých návrhů přednesl pan poslanec Kořistka ve druhém čtení jako pozměňovací návrhy k tomuto tisku. To znamená, že tisk 298 je projednáván jako alternativa pro případ neúspěchu návrhů pana poslance Kořistky při projednávání vládního návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP