(9.10 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Pan ministr v úvodním slovu už dva z nich komentoval. Dovolím si je rovněž okomentovat a přidat informaci o dalších dle mého názoru významných přijatých pozměňovacích návrzích.

Za prvé rozpočtový výbor doporučuje, aby ze sazby 22% do snížené sazby 5% byly přeřazeny restaurační služby, díky čemuž by došlo k zvýhodnění tohoto typu podnikání. Nepochybuji o tom, že by to byl krok, který by podpořil malé a střední podnikatele a podpořil by turistický ruch. Doporučuji sněmovně, aby tento návrh rozpočtového výboru podpořila.

Za druhé. Dle návrhu rozpočtového výboru dochází k časovému posunu u duty tax free obchodů. Důvod k tomu je zřejmý, byl již zdůvodňován při minulém jednání. Důvodem je snaha, aby odstraňování překážek ze strany České republiky, které brání začlenění ČR do Evropské unie, probíhalo harmonicky s ostatními přípravami, aby nedocházelo k jednostranným krokům ze strany ČR v předstihu, který neodpovídá průběhu tohoto procesu. Ve vládním návrhu navržený termín rozpočtový výbor svým většinovým hlasováním považuje za předčasný.

Třetí významný návrh se týká změny logiky vzniku povinnosti a nároku u plátce DPH, přičemž současná formální logika, která říká, že plátce daně má povinnost zaplatit a právo čerpat vratku DPH v okamžiku vystavení, resp. přijetí faktury, je nahrazována logikou věcnou, logikou, při které povinnost je vázána rovněž na vystavení faktury, na opuštění zboží ze strany dodavatele, právo na vratku DPH je ovšem měněno z okamžiku přijetí faktury na okamžik úhrady přijatého zboží, jinak řečeno na okamžik, kdy opačným směrem se vydává platba od plátce daně, který přijal zboží. Tato věcná logika by měla následující důsledky:

Za prvé by odňala těm plátcům DPH, kteří neuhradili svůj závazek, neoprávněné právo žádat od státu vratku DPH. V souladu s touto věcnou logikou by stav byl takový, kdy člověk, který peníze svému obchodnímu partnerovi nepoukáže, nemá nárok požadovat vratku DPH od státu. Tuto věcnou logiku považuji za srozumitelnou.

Za druhé by se nepochybně toto opatření pozitivně projevilo ve státním rozpočtu, neboť ti plátci DPH, kteří nedostáli svým závazkům a neuhradili pohledávku, by nemohli čerpat ze státního rozpočtu vratky DPH.

Za třetí by byly znemožněny daňové úniky, při kterých na základě formálních podkladů čerpají vratku DPH ti plátci, kteří ve skutečnosti transakce, které by měly být podkladem pro tento nárok, vůbec neuskutečnili.

Jedinou druhou stranou mince tohoto návrhu je fakt, že finanční úřady by kromě termínu přijetí faktury u plátce musely sledovat i termín jejího uhrazení v případech, kdy by kontrolovaly příslušného plátce. Tuto tzv. složitost považuji za překonatelnou a za zcela přiměřenou vyjmenovaným pozitivním efektům.

Námitka, že se jedná o nestandardní opatření, je dle mého názoru námitka bezpředmětná, protože v návrhu je zároveň uvedeno, že tato úprava by platila po přechodnou dobu a platnost by skončila před vstupem ČR do EU. Tzv. negativní slovenské zkušenosti jsem žádné neodhalil. Na Slovensku zavedení tohoto principu žádné komplikace nepřineslo a projevilo se přesně tak, jak jsem tady uváděl, to je převážně pozitivně.

Toto je ve zpravodajské zprávě zdůvodnění hlavních pozměňovacích návrhů. V tuto chvíli zpravodajskou zprávu končím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Radim Turek. Připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená Poslanecká sněmovno, vzhledem k tomu, že byl poměrně nadměrný hluk, nezaregistroval jsem při zprávě rozpočtového výboru, zda byl přednesen následující návrh. Jedná se o krátkou vsuvku do § 45e) odst. 3, do druhé věty vložit toto znění: Plátce je povinen daň vrátit, pokud zahraniční osoba nebo jí zmocněná osoba, - teď přijde vsuvka - která je plátcem DPH, předloží doklad o nákupu a potvrzený tiskopis o vývozu zboží pohraničním celním úřadem.

Tato malá vsuvka má ten význam, že osoba, která je plátcem DPH, musí mít sídlo nebo trvalé bydliště na území ČR a v případě podvodu nebo zneužití je možno tuto osobu postihnout. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Turkovi. Slovo má pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést dva stručné pozměňující návrhy k projednávanému tisku. První se týká navržené změny účinnosti tohoto zákona. Navrhuji, aby se v čl. 4 vládního návrhu slova "1. ledna 2000" nahradila slovy "1. dubna 2000".

Druhý pozměňovací návrh je směřován k návrhu pana kolegy Tlustého, který byl přijat při jednání rozpočtového výboru a jistým způsobem tento návrh legislativně upřesňuje. Návrh zní: Do §19 odst. 7 vládního návrhu se za první větu vkládá věta, která zní: "v případě zdanitelných plnění za úplatu lze nárok na odpočet daně uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce prokazatelně zaplatil přijaté zdanitelné plnění".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Sobotkovi. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan poslanec Kořistka. Připraví se paní poslankyně Zdeňka Horníková.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zde přednesl jeden pozměňovací návrh, který nezískal podporu v rozpočtovém výboru z důvodu stanoviska Ministerstva financí. Týká se solárních fotovoltaických panelů a článků pro generování elektrické energie. Budu navrhovat, aby toto zboží bylo převedeno do přílohy č. 1, tzn. do zboží podléhající snížené sazbě daně. Znamená to z 22 % na 5 % DPH. Krátce to zdůvodním.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP