(16.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o bodu C1. Stanovisko zpravodaje je neutrální, navrhovatele taktéž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 394 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 394 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 92 a 93 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu pod označením C2. Zpravodaj doporučuje, navrhovatel také doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 395 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 395 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 193 pro vyslovilo 113 a 76 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zde se znovu osměluji a navrhuji hlasovat o návrhu C3 a C4 společně, pokud navrhovatel bude souhlasit. (Navrhovatel souhlasí.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Navrhovatel souhlasí, žádnou námitku neregistruji. Prosím o stanoviska zpravodaje a navrhovatele.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Zpravodaj doporučuje, navrhovatel nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 396 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 396 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 vyslovilo 92 a 97 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Tím byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že o všech návrzích bylo hlasováno, přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona. Protože se jedná o ústavní zákon, je k jeho přijetí zapotřebí třípětinové většiny všech poslanců.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu), podle sněmovního tisku 120, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 397 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 397 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 114 a 75 bylo proti. (Potlesk.)

Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Vidím procedurální přihlášku pana poslance Svatomíra Recmana.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážená sněmovno, chtěl bych jenom pro stenozáznam uvést, že v hlasování č. 381 jsem hlasoval pro, ve sjetině z počítače jsem uveden, že jsem nehlasoval. Nezpochybňuji tímto hlasování č. 381.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji.

Dalším bodem je

 

86.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
/sněmovní tisk 134/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr spravedlnosti Otakar Motejl a zpravodajka ústavně-právního výboru paní poslankyně Jitka Kupčová.

Pozměňující návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 134/3.

Nyní žádám zpravodajku paní poslankyni Jitku Kupčovou, aby spolu se mnou sledovala rozpravu, kterou nyní otevírám, a do této rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Milan Ekert.

 

Poslanec Milan Ekert: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych požádat o stažení svého pozměňovacího návrhu pod písmenem D. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh po ukončení druhého čtení, rozhodneme o tomto návrhu ihned, a to v hlasování pořadové číslo 398, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Milana Ekerta na stažení jeho návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 398 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 189 pro vyslovilo 121 a 6 bylo proti.

 

Dále se do rozpravy hlásí paní poslankyně Jitka Kupčová, které udílím slovo.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Rozhodla jsem se stáhnout svůj pozměňující návrh, který je obsažen v tisku č. 134/4 pod písmenem C. Prosím, abyste nechala o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Jitky Kupčové v hlasování pořadové číslo 399 a ptám se, kdo je pro tento návrh na stažení jejího pozměňujícího návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 399 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 190 pro vyslovilo 141 a tři byli proti.

 

Hlásí se dále někdo do rozpravy ve třetím čtení? (Nikdo.) Není tomu tak. Rozpravu ve třetím čtení končím a ptám se pana ministra Otakara Motejla, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Souhlas.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, vážená Poslanecká sněmovno. Vzhledem k tomu, že podstatná část pozměňovacích návrhů uplatněných ve druhém čtení byla stažena, chci se vrátit k úvodnímu slovu, které jsem k tomuto zákonu pronesl, a sdělit, že i nadále trvám na tom, že rozhodně nebudu doporučovat pozměňovací návrhy uvedené pod písm. A vašeho tisku 134/3 z důvodů, které jsem rozváděl již v úvodu druhého čtení. Obdobně reaguji i na pozměňovací návrh uvedený pod písm. B2 téhož tisku, jakož i rozhodně nesouhlasím ani s pozměňovacím návrhem uvedeným pod písm. B14, týkajícím se novely trestního zákona.

Ostatní pozměňovací návrhy považuji za přijatelné, resp. pozměňovací návrhy, které přispějí ke zpřesnění příslušného předpisu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Otakaru Motejlovi.

Nyní se ptám paní zpravodajky Jitky Kupčové, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím, aby oznámila postup při hlasování a přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Ve druhém čtení byly k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, vzneseny pozměňovací návrhy, které jsou obsaženy v tisku č. 134/3. Navrhuji následující postup: Nejdříve navrhuji hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v usnesení petičního výboru, které jsou - jsou to dva pozměňující návrhy - uvedeny pod písm. A. Vzhledem k tomu, že tyto dva pozměňující návrhy spolu souvisejí, navrhuji, pokud nebudou námitky, abychom o nich hlasovali společně. Pak bychom přistoupili k hlasování o pozměňujících návrzích obsažených pod písm. B. Jsou to pozměňující návrhy ústavně-právního výboru, a zde bych navrhla zvláštní postup: Pokud nebude námitek, navrhuji, aby pozměňující návrhy pod bodem 4, 6, 7, 9, 10 a 13 se hlasovaly společně, a totéž potom u pozměňovacích návrhů uvedených pod body 14 a 1. Jedná se o návrhy, které spolu vzájemně souvisejí. V první skupině jde o promítnutí změny pod bodem 6) do všech výše jmenovaných ostatních a u bodů 14 a 1 jsou to opět vzájemně provázané návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP