(15.40 hodin)

(pokračuje Vnouček)

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997, a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997, tisk č. 115,
  2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vnoučkovi a k uvedenému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím rozpravu. Můžeme přikročit k hlasování.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy č. 181 Mezinárodní organizace práce o soukromých agenturách práce, 1997, a Listiny o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997, které byly přijaty na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 378, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 378 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 187 pro vyslovilo 159 a 10 bylo proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

77.
Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 39/třetí čtení

 

Registruji procedurální poznámku. Jen co uvedu tento bod, této procedurální poznámce vyhovím.

V tuto chvíli zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. Ještě než udělím slovo poslanci Josefu Mandíkovi jako navrhovateli a zpravodaji zemědělského výboru panu poslanci Lobkowiczovi, uděluji slovo panu poslanci Kohlíčkovi k procedurální poznámce.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Já se omlouvám, že tady zdržuji, ale zjistil jsem, že v minulém týdnu při hlasování číslo 281 - rád bych , aby to bylo v zápisu - jsem hlasoval pro, ale v protokolu je napsáno ne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, rozumím tomu tak, že se vám jedná pouze o uvedení do stenozáznamu. (Jmenovaný souhlasí.) Děkuji.

V tuto chvíli prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Josef Mandík a místo omluveného Jaroslava Lobkowicze se ujala zpravodajské zprávy paní poslankyně Jitka Kupčová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 39/4. Žádám paní zpravodajku, aby se mnou sledovala rozpravu, kterou nyní otvírám a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda si přeje pan navrhovatel přednést případné závěrečné slovo, potom požádám paní zpravodajku.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že k danému návrhu nemám co konstatovat. Chci vás jenom požádat o podporu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím paní zpravodajku, aby přednesla případné závěrečné slovo, seznámila nás s procedurou, podle které budeme postupovat ve třetím čtení, a přednášela i jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení byly k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, vzneseny dva pozměňující návrhy, a to komplexní pozměňující návrh zemědělského výboru, který je uveden v tisku 39/4 pod písm. A, a pozměňující návrh pana navrhovatele poslance Mandíka, který je uveden v tisku 39/4 pod písm. B. Navrhuji, abychom hlasovali postupně, nejprve o komplexním pozměňujícím návrhu zemědělského výboru, poté o pozměňujícím návrhu pana navrhovatele a nakonec o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že v takovémto případě není třeba hlasovat o proceduře, která je zcela logická. Nejprve rozhodneme o návrhu zemědělského výboru jako o celku. Takto o něm rozhodnout musíme, a to i z toho důvodu, že tento návrh byl vzat jako základ pro projednávání ve druhém čtení. Poté rozhodneme o dalším pozměňovacím návrhu.

 

Nejprve budeme, paní zpravodajko, hlasovat o návrhu zemědělského výboru, který je uveden pod písmenem A. (Zpravodajka souhlasí.)

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 379, které zahajuji a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 tento byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 pro vyslovilo 119 a 61 bylo proti.

 

Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňujícím návrhu pana poslance Mandíka, který je uveden v tisku 39/4 pod písm. B.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 380, které zahajuji. Ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 380 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 pro vyslovilo 109 a 72 bylo proti.

 

O všech návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 39, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 381 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 381 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 191 pro vyslovilo 102 a 84 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk v části sálu.)

 

Blahopřeji panu navrhovateli.

 

Dalším bodem je

 

82.
Návrh poslanců Cyrila Svobody a dalších na vydání ústavního zákona
o lidovém hlasování (referendu)
/sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

 

Dne 9. 7. proběhla rozprava ve třetím čtení a poté byl tento bod přerušen. V tuto chvíli prosím, aby se ke stolku zpravodajů dostavil za navrhovatele pan poslanec Cyril Svoboda, pan poslanec Zdeněk Koudelka jako zpravodaj. V tuto chvíli se táži pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo, ke kterému mu udílím slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP