(15.50 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, tento zákon je zákon, který se stává politickou otázkou, protože neexistuje a stejně tak proto, když existuje. V obou dvou případech se stává základní politickou otázkou. Myslím si, že je třeba zopakovat legislativní důvody, pro které si myslím, že tento zákon je zapotřebí, a to je, že ho ústava ve svém článku 2 předpokládá, umožňuje přijetí ústavního zákona, který umožní přímý výkon moci lidu, a je to podle mě krok správným směrem k naplnění ducha ústavy.

Tento návrh zákona, který je předložen, je zároveň návrhem, který řeší problém vstupu České republiky do Evropské unie, protože má samostatné ustanovení, které upravuje tuto citlivou otázku, která se nás týká, a myslím, že na tom je maximální míra shody.

A konečně je to návrh zákona, který umožňuje, aby lidové referendum, aby hlasování bylo navrženo z podnětu občanů, to znamená, že se umožňuje občanům, aby mimo politické strany, aby mimo Poslaneckou sněmovnu a Senát vykonali svoji moc státní a zavázali politickou reprezentaci, to znamená vládu, Poslaneckou sněmovnu a Senát, aby nějakým způsobem konaly. Je to projev suverenity lidu a projev úcty k občanovi, že to nejsou jenom politické strany, které mají jakýsi patent nebo větší způsobilost zastupovat zájmy občanů, ale že je možné vyvolat referendum i skupinou občanů, kteří nejsou zapojeni do těchto struktur a mohou vyvolat toto referendum i mimo politické strany. Je to tedy projev důvěry v občana této země, není to otázka jeho pohrdání, je to otázka důvěry. Myslím si, že občané této země jsou vyspělí, že občané této země vědí, co to je demokracie, a že s tímto nástrojem budou nakládat jako odpovědní občané této země, protože tento návrh zákona v žádném případě neomezuje moc přijímat zákony Poslaneckou sněmovnou a Senátem, to znamená, že nevychyluje zákonodárnou moc z moci Poslanecké sněmovny a Senátu ve prospěch občanů.

Pokud se týká politického pohledu na tento problém, tak jsou to vlastně tři pohledy. Je to pohled, který reprezentují zástupci ODS, totiž že je možné přijímat pouze ústavní zákony o referendu vždycky ke konkrétnímu případu. Já s tímto postupem polemizuji z toho důvodu, že to znamená přijetí zákona nejvyšší síly, přijetí ústavního zákona, který dokonce může změnit celý náš politický systém, ke každému referendu. Znamená to, že bude velice složitá procedura...

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane poslanče. (Zvoní.)

 

Poslanec Cyril Svoboda: …která se týká tohoto problému, a je to procedura, která vede k přijetí samotného ústavního zákona. Pod čarou tam vidím problém, že to opět zůstává v rukou politických stran, protože aby byl přijat ústavní zákon, musí být nalezena kvalifikovaná ústavní většina, to znamená, že opět je to jen a jen v rukou politických stran, kdy se referendum bude nebo nebude konat.

Druhý postoj k tomuto problému je postoj, který byl původně v návrhu pana poslance Jičínského a je zastáván sociální demokracií, a to je, aby touto přímou demokracií se přijímaly zákony. S tímto také polemizuji, protože si myslím, že zákony mají být přijímány v normálním legislativním procesu, mají být navrhovány vládou, mají být projednány Poslaneckou sněmovnou a Senátem a mají projít i kontrasignací prezidenta republiky, to znamená, že zákony mají podle mého názoru procházet normální procedurou schvalování.

A konečně je to pohled, který reprezentují zástupci z Unie svobody, a to je, že potřebujeme jenom jeden jediný zákon o referendu, a to je zákon, který by upravil náš vstup do EU. Samozřejmě je pravda, že tento návrh zákona potřebujeme, ale problém tím neřešíme, protože tím zároveň říkáme občanům, že nechceme, aby přímou demokracií mohli zavázat politickou reprezentaci, aby mohli uložit vládě, Poslanecké sněmovně a Senátu, aby nějakým způsobem konaly.

Já vím, že mluvím k přesvědčeným, protože ohledně tohoto zákona se dělíme politicky. Jenom prosím všechny váhající, aby znovu zvážili, jestli postoj, který je vlastně postojem ryze politickým, jestli je postoj správný. Kolik let to bylo, co se tady snaží různí navrhovatelé předkládat návrh ústavního zákona o referendu! Zatím všichni neuspěli a já jsem zvědav, jestli toto bude další v neúspěších. Problém bude jenom v tom, že sdělujeme občanům této země, jsme pro referendum, ale ne tak docela, protože tady byly, jsou a budou návrhy, které budou žít Poslaneckou sněmovnou, budou procházet různými čteními a nakonec je zamítneme, protože fakticky pro referendum tu není dostatek vůle. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Svobodovi a ptám se pana poslance Zdeňka Koudelky, zda si přeje pronést závěrečné slovo jako zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená sněmovno, po obsáhlém závěrečném slovu navrhovatele, s kterým se ztotožňuji, chci jen formálně upozornit na to, že pozměňovací návrhy, které jsou dány pod písmenem B a které měly být připsány, konkrétně B1 - B9, jsou v podstatě pozměňovacími návrhy ústavně-právního výboru, který s nimi vyslovil souhlas, ale nejsou tu dány proto, že ústavně-právní výbor nepřijal žádné závěrečné usnesení, jsou to tedy návrhy B1 - B9. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a v tuto chvíli prosím pana poslance Zdeňka Koudelku, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhuji, aby se hlasovalo o návrzích tak, jak byly podány postupně a jak jsou uvedeny ve sněmovním tisku. Nejprve navrhuji, aby se hlasovalo společně o pozměňovacích návrzích petičního výboru pod číslem A1 až A3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže A1, A2 a A3 hlasovat společně. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, opakujte, prosím, i stanovisko navrhovatele, aby to bylo ve stenozáznamu.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Navrhovatel také souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 382, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 382 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo pro 185 a 2 byli proti.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dále navrhuji hlasovat o návrhu A4, který je shodný s návrhem pod bodem B8 a B9; je totožný. Mé stanovisko je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje také nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 383 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 383 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 192 vyslovilo 85 a 98 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP