(15.30 hodin)

(pokračuje Filip)

Vím, že je možné zpochybnit takový postup, ale již jednou jsme tento postup v minulém volebním období učinili a jsem přesvědčen, že pokud chceme splnit termín pro přednesení zjištění vyšetřovací komise, tj. 31. 12. letošního roku, nezbývá, než aby vyšetřovací komise začala pracovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Pane předsedo Vidíme, mohu vám udělit slovo pouze k procedurální poznámce, protože v tuto chvíli neprobíhá rozprava.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pouze si dovoluji zpochybnit procedurální návrh pana kolegy poslance Filipa, předsedy poslaneckého klubu KSČM, který nepochybně vychází z ustanovení § 35 zákona jednacího řádu o ustavujícím zasedání výborů, která může, resp. svolává je předseda Poslanecké sněmovny. Upozorňuji však, že konstrukce volby předsedy výboru je odlišná od konstrukce volby předsedy komise. Předsedu výboru volí výbor a sněmovna pouze potvrzuje tuto volbu, zatímco předsedu komise volí Poslanecká sněmovna. Proto se domnívám, že není možné postupovat podle § 35 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a je nezbytné, aby ustavující zasedání vyšetřovací komise svolal sněmovnou zvolený předseda.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, v tuto chvíli teď nepřipustím procedurální diskusi k tomuto bodu. Pan poslanec Filip vyzval předsedu Poslanecké sněmovny k určité činnosti a je samozřejmě na rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny a případném posouzení legislativy, které si vyžádá, zda se rozhodne takto učinit, či ne.

Tím jsme projednali tento bod.

Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Úmluva č. 181 o soukromých agenturách práce, 1997,
a Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce, 1997,
přijaté na 85. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1997
/sněmovní tisk 115/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

V tuto chvíli si nejsem jista ze své prezidiálky, zda úvodní slovo již nebylo předneseno 7. 7., zda v tuto chvíli bychom neměli již požádat přímo zpravodaje, proto se obracím na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí, aby tuto záležitost upřesnil on.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, úvodní slovo nebylo předneseno. Byl přednesen návrh na přerušení projednávání po velmi krátkém úvodním slovu, a proto si myslím, že je potřeba jenom stručným způsobem se dotknout hlavního obsahu Úmluvy č. 181 a hlavních důvodů, které vedou k tomu, že navrhujeme její ratifikaci.

Takže mám slovo?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Samozřejmě, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Děkuji.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, Česká republika je v současné době vázána Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 34 z roku 1933 o placených zprostředkovatelnách zaměstnání, Podle této úmluvy mají být výdělečné zprostředkovatelny zaměstnání činné za úplatu, nikoliv za účelem zisku. Novela zákona o zaměstnanosti umožňuje, aby zprostředkovatelny práce fungovaly, soukromé zprostředkovatelny práce pracovaly se ziskem, a proto v tomto směru je Úmluva č. 34, kterou jsme vázáni, překonaná.

Tato Úmluva 34 obecně je tzv. spící úmluvou už velmi dlouho. Je překonaná realitou ve většině zemí, a proto se ani nekontroluje a ani její plnění není žádným způsobem sledováno. Nová Úmluva 181 řeší uvedené případy a návrh na ratifikaci je koncipován v souladu s naším právním řádem. Není to ratifikace celého textu, ale jeho základní části.

Dovolte mi, abych volně přešel i k druhé části sněmovního tisku č. 115, tj. Listina o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce. Tato listina byla přijata Mezinárodní konferencí práce v roce 1997. Změna ústavy spočívá v tom, že po vstoupení instrumentu v platnost bude možné dvoutřetinovou většinou zrušit jakoukoliv úmluvu přijatou v souladu s Ústavou Mezinárodní organizace práce, pokud bude zřejmé, že úmluva ztratila svůj účel nebo již užitečně nepřispívá k dosahování cílů MOP.

Cílem tohoto kroku je napomoci procesu reformy normativní činnosti Mezinárodní organizace práce. Přijetí instrumentu podpořila naprostá většina členských států. Česká republika od samého počátku podporuje proces reformy a zefektivnění normativní činnosti Mezinárodní organizace práce a vláda proto navrhla listinu o změně ústavy ratifikovat. Jelikož proti tomuto návrhu nebyl ze strany poslanců žádný nesouhlas, navrhuji, aby sněmovna v tuto chvíli vyslovila souhlas s ratifikací Listiny o změně Ústavy Mezinárodní organizace práce.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi.

Tento vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 115/1.

Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Františka Vnoučka, aby usnesení výboru odůvodnil.

 

Poslanec František Vnouček: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu České republiky projednal na své 16. schůzi dne 14. dubna 1999 předložený a odůvodněný materiál zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a po zpravodajské zprávě poslance Františka Vnoučka a po rozpravě přijal usnesení č. 43/1999, ve kterém:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP