(14.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 93/3, usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 93/4. Z pověření vlády uváděl návrh zákona v Poslanecké sněmovně místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Návrh zákona byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zpravodajkou byla paní poslankyně Alena Páralová.

Nyní se ptám pana místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Předložený návrh zákona byl ve sněmovně projednáván velmi dlouho a měl jsem příležitost sledovat i debatu v Senátu. Musím konstatovat, že Senát ve svém projednávání navrhl začlenit do předlohy řadu návrhů, které byly pečlivě zvažovány ve sněmovně a neprošly hlasováním, a čas, který měl k tomuto projednávání vyhrazen, byl příliš krátký na to, aby bylo možno dospět k vyváženému kompromisu. To bylo podle mého názoru příčinou, proč zákon byl odmítnut.

Dovolte mi, abych velmi stručně charakterizoval hlavní záměry. Prvním z těchto záměrů je přiblížení - byť dílčí - evropskému právu a učinění malého kroku ve směru k Evropské unii. Druhým, velmi významným krokem ve vztahu k našemu trhu práce je zlepšení kontrolních možností při zvládání zaměstnávání cizinců a tlaku zejména cizinců na náš pracovní trh ze zemí bývalého Sovětského svazu. Dalším přínosem zákona je možnost soukromého zprostředkování práce, zejména v oblasti vysoce kvalifikovaných pracovních sil a v neposlední míře - jakkoli byl tento názor sporný, ale přesto prošel relativně velkým počtem hlasů - je to jisté zvýšení horní hranice hmotného zabezpečení, které jde ve prospěch středně příjmových vrstev obyvatelstva. Čili to jsou ty nejdůležitější věci, které v zákoně jsou koncipovány pouze ke krátkému připomenutí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Nyní se ptám paní poslankyně Aleny Páralové, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu. Je tomu tak. Dávám paní poslankyni slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové. Připomenu, že tato sněmovna schválila předkládanou novelu zákona o zaměstnanosti dne 2. června, a to 158 hlasy z přítomných 181 poslanců. Senát projednal předlohu ve třech výborech. Všechny tři výbory doporučily vrátit návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů sněmovně. K hlasování o pozměňovacích návrzích však na plénu Senátu nedošlo. V obecné rozpravě na plénu zazněl dvakrát návrh na zamítnutí předlohy. První návrh byl odůvodněn tím, že návrh zákona má velmi daleko do kvalitních norem. Druhý návrh na zamítnutí byl zdůvodněn tím, že návrh zákona ignoruje důstojné řešení problematiky zaměstnávání občanů s tělesným postižením, že je dokonce výsměchem těmto lidem. Návrh na zamítnutí byl přijat 34 hlasy ze 64 přítomných senátorů a dozvídáme se o tom z usnesení Senátu č. 106.

Senát zamítl návrh vzhledem k tomu, že legislativa Senátu poukázala na mnohé legislativní problémy, hlavně pak ustanovení mající za cíl zlepšit zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností, na které jsem též poukazovala ve své zpravodajské zprávě. Legislativa Senátu vyslovila zároveň vážné pochybnosti o ústavnosti některých ustanovení, a proto doporučuji respektovat stanovisko horní komory.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Páralové a v tuto chvíli otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

Pan poslanec Titz má náhradní kartu č. 4 - to je technické sdělení.

Do rozpravy se nikdo nehlásí, končím tedy rozpravu k tomuto bodu.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 93/3."

 

O tomto návrhu usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 375, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 375 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 192 vyslovilo pro 117, proti 63. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali a blahopřeji místopředsedovi vlády a ministrovi práce a sociálních věcí.

 

Dalším bodem je

 

126.
Návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/sněmovní tisk 150/3 a 150/4/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 150/3. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 150/4. Přeje si ministr financí Ivo Svoboda vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu k pozměňovacím návrhům? Je tomu tak. Udílím mu slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vládní návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla doznal v průběhu jeho schvalování řady změn. I když se všemi provedenými změnami Ministerstvo financí souhlasilo, je zákon realizovatelný v té podobě, v jaké byl dne 3. června 1999 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Senát Parlamentu ČR projednával návrh zákona ve výborech a posléze na plenárním zasedání dne 1. července 1999, kde rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu s pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy předložené Senátem Parlamentu ČR nemění základní principy, na kterých je zákon postaven, ani datum, ke kterému má zaniknout stávající zákonné pojištění, tj. k 31. 12. 1999.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí a nyní se táži zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Vlastimila Tlustého, zda si přeje vystoupit. Je tomu tak. Udílím mu slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP