(14.40 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, znění schválené Senátem, které je obsaženo v tisku 150/4, obsahuje celkem 35 přijatých pozměňovacích návrhů. Z těchto návrhů jsou věcně nepochybně nejvýznamnější změny obsažené v § 15 a 17, které se týkají jiného systému evidence pojištěnců. Právě vzhledem k charakteru těchto změn se domnívám, že lépe proveditelným řešením je evidence obsažená ve sněmovním tisku 150/3, tzn. v původním znění, které schválila Poslanecká sněmovna. Z tohoto důvodu doporučuji Poslanecké sněmovně, aby nepodpořila tisk 150/4 a podpořila tisk 150/3, to je usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému a nyní otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu k tomuto bodu.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 47 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), podle sněmovního tisku 150/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 150/4."

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování pořadové číslo 376. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 376 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 193 pro vyslovilo 18 a 162 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleného Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny k přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za provoz vozidla) ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 150/3.

 

O tomto návrhu rozhodujeme v hlasování pořadové číslo 377, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 377 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 193 pro vyslovila 169 a 24 bylo proti.

 

Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali, a blahopřeji ministrovi financí.

Dalším bodem je

 

107.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě

 

Projednávání tohoto bodu jsme 7. července přerušili a prosím, aby se úvodního slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji, vážená paní předsedající. Paní předsedající, vy jste zahájila blok "Volba předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření regionálního transplantačního centra v Ostravě"?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano.

 

Poslanec Jan Vidím: Můžeme tedy začít tímto bodem byť tento bod bude pokračovat tajnou volbou a bylo by možná vhodnější, kdybychom předřadili bod "Návrh na volbu předsedy a šesti členů výboru Fondu dětí a mládeže", neboť se jedná o volbu v tomto případě veřejnou. A tento bod by mohl být ukončen poměrně rychle.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane předsedo, to není možné, já jsem ve svém návrhu na předřazení bodu voleb nechala sněmovně schválit pouze předřazení bodu 107 a 109, tedy obě tajné volby. Bod "volba veřejná" zůstal ve schváleném pořadu schůze na původním místě. To znamená, že v tuto chvíli bychom provedli pouze obě volby, které se týkají tajné volby. V tuto chvíli bychom provedli pouze oba body, které se týkají tajné volby.

 

Poslanec Jan Vidím: Dobrá. 7. července t. r. v prvém kole této volby, tedy volby vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra v Ostravě, nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola pak postoupili dva navržení kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů, a to paní poslankyně Zuzka Rujbrová a poslanec Milan Cabrnoch. Druhé kolo této volby je technicky připraveno a může být kdykoliv zahájeno. A tajná volba může být kdykoliv zahájena.

Vzhledem k tomu, že je připravena v dalším bodě ještě jedna tajná volba, doporučuji, paní předsedající, abych mohl Poslaneckou sněmovnu seznámit ještě s navrženými kandidáty druhého kola této tajné volby. Pak bych doporučil, aby byla zahájena rozprava k oběma bodům a následně aby proběhl následný akt tajné volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že pokud není výhrad k tomuto postupu, je možné k němu přistoupit. Dalším bodem tedy je

 

109.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Opět udílím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, 7. 7. t. r. v prvním kole této volby členů Rady Státního fondu kultury ČR bylo zvoleno 8 členů této rady. Dovolte, abych zopakoval jména zvolených kandidátů a dnes tedy členů Rady Státního fondu kultury ČR: Daniel Anděl, Věra Beranová, Miloš Horanský, Ivan Klíma, Zdeněk Mahler, Jan Paul, Miloš Stránský a Jan Trefulka.

Do druhého kola této volby postoupili kandidáti Jiří Bartoň, Vladimír Koronthály, Miloslav Stříteský, Dušan Špička a Josef Žák.

Druhé kolo tajné volby je také technicky připraveno.

Paní předsedající, nyní bych vás požádal, abyste otevřela rozpravu k oběma návrhům, tedy k návrhu na volbu členů Rady Státního fondu kultury ČR a návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli otevírám rozpravu k těmto dvěma bodům a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu tedy končím. A nyní prosím předsedu volební komise, aby nás seznámil s tím, na jak dlouhou dobu je třeba vyhlásit přestávku.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, požádal bych vás, aby byla vyhlášena přestávku na dobu 45 minut s tím, že hlasovací lístky budou vydávány do 15.00 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli vyhlašuji přestávku do 15.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP