(14.10 hodin)

(pokračuje Fencl)

Dovolte mi, abych k některým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřil své stanovisko.

Pozměňovací návrhy k ustanovení § 6 odst. 4 písmeno a) a § 6 odst. 6 znamenají určité oslabení preventivního působení zákona, protože změkčují podmínky pro přemisťování zvířat. Pozměňovací návrh k ustanovení § 47 odst. 1 písm b) návrhu zákona se týká otázky organizačně technického rázu a výraznější věcnou změnu nepřináší.

V souvislosti s právní úpravou vstupu soukromých veterinárních lékařů do povolání, zejména ustanovení § 60 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona, týkající se umístění a nezbytného věcného vybavení provozních prostorů, je třeba poukázat na to, že účelem navrhovaného ustanovení není jakkoliv bránit svobodnému vstupu do povolání nebo jej stěžovat. Nejde o kladení zbytečných překážek soukromé praxi, ale pouze o nezbytné garance směřující k tomu, aby byla tato praxe vykonávána v podmínkách, které umožňují ji vykonávat kvalitně, ve shodě se zásadami veterinární a hygienické péče a na úrovni současných poznatků veterinární medicíny bez jakéhokoliv rizika pro zvířata, lidi či okolní prostředí. Je nezbytné zdůraznit, že podobnou úpravu vyžadují rovněž právní předpisy v členských zemích EU a v daleko širší míře ji vyžadují naše právní předpisy ve vztahu k soukromé praxi humánních lékařů. Uvedený postup byl rovněž doporučen legislativní radou vlády jako nejvhodnější řešení, zaručující právní jistotu žadatele o registraci. Snad jen poznamenávám, že tento problém byl již významně v Poslanecké sněmovně diskutován.

Pozměňovací návrh vztahující se k ustanovení § 70 návrhu zákona - a ve spojení s tím i k § 78 - je spíše jakýmsi formulačním zpřesněním, neboť ustanovení § 70 se týká postupu při uplatňovaní nároků na odškodnění a náhrady a předpokládá, že tento postup bude podrobně upraven prováděcím předpisem. Podmínky vzniku těchto nároků jsou upraveny v § 67 - 69 návrhu zákona.

Ctěná sněmovno, dovolte mi požádat vás o stejnou podporu, jaké se této významné právní normě dostalo již při vašem předchozím hlasování, abyste se tedy opětovně vyslovili pro jeho přijetí ve znění, v jakém byl již jednou Poslaneckou sněmovnou téměř jednomyslně přijat a postoupen Senátu, neboť uvedené znění představuje nesporný krok ve směru harmonizace našeho práva s právem Evropských společenství.

Dovolte mi poslední větu. Důvod mého doporučení je opřen o skutečnost, že tato Poslanecká sněmovna téměř jednomyslně přijala tento zákon a já nechci podstoupit riziko, že by přijetí tohoto zákona bylo oddáleno. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. A nyní se táži, zda si přeje k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu se vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Jaroslav Pešán. Udílím mu slovo.

Ještě předtím technické sdělení - paní poslankyně Jirousová má náhradní kartu č. 3.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, omezím se jenom na několik faktografických záležitostí.

Na své 7. schůzi dne 1. července 1999, usnesením č. 117, rozhodl Senát Parlamentu ČR, že vrací Poslanecké sněmovně návrh zákona o veterinární péči, sněm tisk č. 88/3, ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, který máte před sebou, jak bylo řečeno, jako sněmovní tisk č. 88/4.

Jedná se celkem o 12 pozměňovacích návrhů a chci zdůraznit, že převážně technicko-odborného charakteru, a obecně mohu konstatovat, že některé pozměňovací návrhy z hlediska zpravodaje samozřejmě bylo možné akceptovat, na druhé straně mám k některým pozměňovacím návrhům jako zpravodaj malé výhrady, ale poněvadž všichni víme, že platí zde heslo, že pro to v proceduře všechno, nebo nic, tak své stanovisko potom vyjádřím až při navrhování procedury.

Paní předsedající, to je zatím všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a v tuto chvíli otevírám rozpravu, v jejímž úvodu připomínám, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto bodu? Není tomu tak. Končím rozpravu.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97, odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 88/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 88/4.ů

O tomto návrhu rozhodneme hlasování pořadové číslo 373. Předpokládám, že ministr i zpravodaj svá stanoviska vyjádřili ve svých závěrečných slovech.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji hlasování pořadové číslo 373 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 373 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 67 a 111 bylo proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Ptám se, zdali je hlasovací zařízení nastaveno na odlišné kvorum. Je tomu tak.

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 88/3."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 374 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 374 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 190 vyslovilo 176 a 3 byli proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Blahopřeji ministru zemědělství.

Dalším bodem je

 

125.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 93/3 a 93/4/ - zamítnutý Senátem

***
Přihlásit/registrovat se do ISP