Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
13. července ve 14.01 hodin

 

Přítomno: 193 poslanců

 

 

(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji osmý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty a její číslo.

(Hluk v sále, pohyb poslanců po jednací síni.)

Paní poslankyně, páni poslanci, budu pokračovat, až se vytvoří odpovídající atmosféra v jednacím sále. (Hluk v sále.) Paní poslankyně, páni poslanci, pokud si přejete, abychom začali jednat, vytvořte, prosím, klidnější atmosféru v sále a neprodleně poté můžeme zahájit jednání. (Krátká přestávka.)

V tuto chvíli se pokusím potřetí, a myslím, že již velmi jasně, požádat o klid v jednacím sále. (Ztišení atmosféry v sále.) Děkuji.

Z dnešního jednání jsou omluveni následující poslanci a členové vlády: pan poslanec Karel Černý z důvodu nemoci, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz z vážných rodinných důvodů, pan poslanec Stanislav Němec z důvodu zahraniční cesty, z členů vlády pan poslanec Miroslav Grégr z důvodu hospitalizace, pan ministr Jan Kavan omlouvá opožděný příchod cca po 15.00 hodině, místopředseda vlády pan Pavel Mertlík z důvodu dovolené a ministr obrany pan Vladimír Vetchý z důvodu zahraniční služební cesty.

Pan poslanec Michael Kuneš má náhradní kartu č. 2.

Na dnešním jednání projednáme podle pořadu, který vám, doufám, byl rozdán, body 124, 125, 126, 57, 77, 82, 86, 107, 109 a 120. V tomto pořadí budou body projednány, neboť takto jsou řazeny na základě schváleného pořadu schůze a schválených přesunů z minulého týdne.

V tuto chvíli přednesu procedurální návrh, který by předřadil body 107 a 109, což jsou body, které se týkají tajné volby, a to tak, aby tyto body byly projednány po bodu 126, tzn. po bloku bodů, které byly zařazeny z důvodu vrácení anebo zamítnutí Senátem. Pokud tento návrh bude přijat, bude se v době, kdy bude probíhat tajná volba, konat zasedání organizačního výboru.

 

 

Přednáším tedy v tuto chvíli procedurální návrh na předřazení bodů 107 a 109 za bod 126.

O tomto návrhu dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 372, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 372 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 157 pro vyslovilo 149 a nikdo nebyl proti.

 

Prvním bodem našeho jednání tedy je

 

124.
Návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 88/3 a 88/4/ - vrácený Senátem

 

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 88/3. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 88/4.

Ptám se nyní ministra zemědělství Jana Fencla, zda si přeje vystoupit a vyjádřit se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům. (Souhlas.) Je tomu tak. Udílím panu ministrovi slovo a současně velmi prosím Poslaneckou sněmovnu, aby ztišila atmosféru v sále, aby ministra mohli poslouchat ti, kteří chtějí.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno. Veterinární zákon, jenž vám je znovu předkládán, byl usnesením Senátu č. 117 ze dne 1. 7. 1999 vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Je tedy na vás, abyste tyto návrhy posoudili a znovu o tomto zákonu hlasovali.

Návrh tohoto právního předpisu představuje další krok k jakémusi završení transformačních procesů a harmonizaci našeho právního řádu s právem Evropské unie v oblasti právních vztahů, které vznikají v souvislosti s uplatňováním zásad, podmínek a požadavků veterinární péče ve všech rozhodujících oblastech jejího vlivu a též aktivit orgánů, které se na plnění úkolů veterinární péče podílejí.

Ve shodě s celosvětovými trendy je celková koncepce tohoto zákona založena jednak na úzké souvislosti mezi zdravím zvířat a zdravotní nezávadností jejich produktů, jednak na tom, že cílem veterinární péče v konečném efektu je ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a před nemocemi z potravin.

Při přípravě veterinárního zákona byli jeho zpracovatelé vedeni snahou minimalizovat zásahy do podnikatelské sféry, zároveň však bylo nezbytné důsledně respektovat mezinárodní právní závazky z hlediska ochrany státního území i předpisy komunitárního práva a jako kandidátská země vstupu do Evropské unie zajistit adekvátní výkon státní správy v této oblasti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP