(17.40 hodin)

(pokračuje I. Svoboda)

Smluvní dokument ještě před svým podpisem byl předložen vládě ČR ke schválení a ta vyslovila s dohodou souhlas usnesením 752 ze dne 26. listopadu 1997. Dohoda bude platná deset let s tím, že zůstane nadále v platnosti s možností kdykoli dohodu vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou její ustanovení účinná po dalších deset let. Dohoda se použije na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem ke dni vstupu této dohody v platnost.

Předkládaná dohoda napomůže k vytvoření stabilního právního prostředí pro investory obou smluvních stran na území druhého státu. Proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s dohodou o podpoře a vzájemné ochraně investic s Kostarickou republikou souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh projednal také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 109/1 a 109/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Nájemníka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Kostarika, přestože je jednou z nejmenších zemí Latinské Ameriky, pro nás představuje velmi významného obchodního partnera. Máme velké rezervy v obchodu s Jižní Amerikou a doufám, že toto jsou jen první kroky.

Usnesení, které vydal zahraniční výbor jako doporučení sněmovně, zní takto:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s dohodou mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 28. října 1998 v San José."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nájemníkovi. nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dámy a pánové, dnes naposled v souvislosti s dohodami předstupuji před vás. Tuto dohodu projednal i rozpočtový výbor na své 10. schůzi dne 4. března letošního roku a přijal usnesení 94, které jste obdrželi. Ve svém usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José, tisk 109, vyslovila souhlas.

Zároveň tímto usnesením zmocnil rozpočtový výbor zpravodaje, aby s obsahem tohoto usnesení seznámil toto ctěné shromáždění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. K předloženému vládnímu návrhu otvírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím rozpravu k tomuto bodu a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou 28. října 1998 v San José."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 596 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 596 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 123 pro vyslovilo 101 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

73.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Bulharskou republikou
o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. března 1999 v Sofii
/sněmovní tisk 180/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, předstupuji před vás dnes naposled při příležitosti předložení k souhlasu Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic s Bulharskou republikou, podepsané v průběhu oficiální státní návštěvy předsedy vlády České republiky pana Zemana v Sofii, k jejímuž sjednání udělila vláda souhlas svým usnesením č. 217 ze dne 10. 3. 1999 ještě před podpisem smluvního dokumentu. Dohoda se totiž zněním svého článku 3 - národní zacházení a doložka nejvyšších výhod - v odstavci jedna poněkud liší od vzorové dohody. Bulharská republika si v příloze k dohodě vyhradila právo stanovit nebo udržovat omezené výjimky z poskytování plného národního zacházení českým investorům, pokud jde o vlastnictví nemovitostí, leteckou, železniční a námořní dopravu, státní dotace, státní pojištění a úvěrové programy a obchodování se státními cennými papíry.

Důvody, pro které česká strana na podmínku neposkytnutí plného národního zacházení přistoupila, jsou uvedeny v předkládací zprávě. Ochrana práv českých investorů je kromě toho zabezpečena v článku 11 - použití jiných předpisů a zvláštní závazky - v němž je zaručeno použití výhodnější smluvní úpravy se třetími státy, pokud by v budoucnosti poskytovaly investorům příznivější zacházení, než je obsaženo v této dohodě.

Předkládaná dohoda je ve všech ostatních článcích v plném souladu se vzorovou dohodou, za kterou je podle usnesení vlády ČR č. 12 ze dne 6. 1. 1993 považována dohoda s Maďarskem. Upravuje tedy všechny záruky a zásady standardně obsažené v dohodách tohoto typu, jež jsou vyjmenovány v předkládací zprávě.

Platnost dohody byla stanovena na dobu deseti let. Její platnost bude poté pokračovat, pokud 12 měsíců před uplynutím počátečního nebo jakéhokoli následujícího období jedna ze smluvních stran dohodu písemně nevypoví. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou její ustanovení účinná po další období deseti let.

Závazky a záruky zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany i na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost. Dohoda však nebude použita na nároky vzniklé z událostí, které se staly před jejím vstupem v platnost, nebo nároky, které byly vypořádány před jejím vstupem v platnost.

Dohoda byla sjednána v jazyce českém, bulharském a anglickém, který je v případě rozdílnosti ve výkladu rozhodující.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tuto dohodu propustila do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Miloslav Ransdorf. (Pan poslanec nereagoval.) Prosím pana poslance Miloslava Ransdorfa, aby se ujal zpravodajské zprávy k tomuto bodu.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, s Bulharskem nás pojí dávné kulturní a ekonomické styky. Myslím, že všichni dobře vědí, že Česká republika tam má řadu nedořešených případů, má v Bulharské republice investice, které zaslouží, aby byly dále ošetřeny. Myslím, že smlouva, kterou máme tu čest dnes projednávat, by si zasloužila vaší plné podpory. Je to smlouva standardní, spadá do rámce, o kterém tady jeden předřečník řekl, že se řídí vzorovou smlouvou. Tou vzorovou smlouvou je smlouva s Maďarskou republikou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP