(17.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

71.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze
/sněmovní tisk 94/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 94. Návrh uvede opět ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, základem pro sjednání této dohody se stala česká vzorová dohoda, za kterou byla podle usnesení vlády České republiky č. 12 z 6. 1. 1993 schválena dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic s Maďarskou republikou.

Vzhledem k politické a hospodářské situaci v Jihoafrické republice a požadavkům jihoafrického právního řádu však bylo nutno některá ustanovení sjednat v odchylném znění. Jde o následující články dohody.

Článek 2 - podpora a ochrana investic - obsahuje na žádost jihoafrické strany povinnost strany umožnit vedení účetnictví a provádění auditu nejen podle účetních předpisů hostitelského státu, ale též podle domovského standardu investice nebo mezinárodního standardu. V článku 3 - národní zacházení a doložka nejvyšších výhod - je opět na žádost jihoafrické strany doplněn odstavec týkající se výhod poskytovaných určitým osobám nebo kategoriím osob dříve znevýhodněných nespravedlivou diskriminací, které nebudou poskytovány investorům druhé strany. Jde o problémy napomáhající emancipaci černých občanů v Jihoafrické republice, v České republice může být toto ustanovení aplikováno při zvláštních sociálních nebo hospodářských programech pro Romy.

V článku 6 - převody - je na žádost jihoafrické strany rozšířen demonstrativně výčet plateb, jejichž převod je zaručen. Dále zde navíc je stanoveno, jaký kurs bude použit při převodu plateb v případě, že v den převodu nebude existovat devizový tržní směnný kurs, který je jinak podmínkou převodu.

K článku 6 se úzce vztahuje protokol, který není obvyklou součástí dohod tohoto typu. Protokol částečně omezuje volné převody plateb u osob s trvalým pobytem v Jihoafrické republice, neboť takové osoby podléhají zvláštnímu devizovému režimu. Toto opatření souvisí s hospodářsko-politickou situací Jihoafrické republiky a má dočasný charakter. Omezení se však v žádném případě nebudou týkat převodu náhradových plateb podle článku 4 a 5 dohody.

Do článku 8 - řešení sporů z investic mezi stranou a investorem druhé strany - byla zařazena možnost řešit spory podle dodatkových pravidel mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic, neboť Jihoafrická republika dosud není signatářem Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států.

Konečně odchylně je upraven článek 12 - vystup v platnost, trvání, ukončení a změny - kde na rozdíl od vzorové dohody je prodloužena účinnost dohody pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody, a to z 10 na 15 let.

Podrobněji jsou všechny odchylky vysvětleny v předkládací zprávě.

Vzhledem k výše uvedeným odchylkám byla dohoda předložena vládě České republiky k projednání ještě před vlastním podpisem smluvního dokumentu. Vláda dohodu schválila usnesením č. 569 ze dne 2. září 1998.

Dohoda s Jihoafrickou republikou však kromě výše uvedených odchylek obsahuje veškeré principy a zásady obsažené ve vzorové dohodě, kterými jsou připuštění investice druhého státu na svém území v souladu s domácím právním řádem, princip národního zacházení, doložka nejvyšších výhod, záruka proti vyvlastnění s výjimkou vyvlastnění na základě zákona o veřejném zájmu naproti výhradě, volný převod plateb souvisejících s investicí, způsob řešení sporů.

Dohoda bude platná deset let a poté bude automaticky prodlužována, pokud některá ze stran dohodu ve dvanáctiměsíční lhůtě nevypoví. Pro investice uskutečněné v průběhu platnosti dohody pak její ustanovení zůstanou účinná dalších 15 let.

Předkládaná dohoda bude vhodným právním nástrojem, který v souladu s mezinárodními standardy bude chránit postavení investorů smluvních stran na území druhého státu. Proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s touto dohodou souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh projednal také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 94/1 a 94/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Zahradila, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Vážená sněmovno, dovolte, abych vás symbolicky den po parlamentních volbách v Jihoafrické republice, které potvrdily kontinuitu a stabilitu v této významné africké zemi, seznámil s usnesením zahraničního výboru z 24. února 1999, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 14. prosince 1998 v Praze."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Dámy a pánové, uvedenou dohodu projednal rovněž rozpočtový výbor a přijal k ní usnesení číslo 96 na 10. schůzi dne 4. března 1999.

V usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlas Dohoda mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 14. prosince 1998 v Praze, vyslovila souhlas.

Stejným usnesením rozpočtový výbor zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. K předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Neregistruji žádnou přihlášku a končím rozpravu k tomuto bodu.

Navrhuji přijmout toto usnesení.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 14. prosince 1998 v Praze."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 595. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 595 tento návrh byl schválen, když se pro něj z přítomných 123 vyslovilo 104 a nikdo nebyl proti.

 

Dalším bodem je

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. října 1998 v San José
/sněmovní tisk 109/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 109. Z pověření vlády předložený vládní návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, základem pro sjednání této dohody byla stejně jako v předchozích případech dohoda České republiky s Maďarskou republikou, která je podle usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 6. 1. 1993 považována za tzv. dohodu vzorovou.

Při jednání s kostarickou stranou se však vyskytlo několik problematických oblastí a přes snahu české strany odchýlit se od vzorového textu co nejméně bylo nutno v úpravách článků 5, 6 a 8 sáhnout ke kompromisům.

V článku 5 - vyvlastnění - v upraveném znění se náhrada za vyvlastněné investice bude rovnat tržní ceně - fair price - investice bezprostředně před jejím vyvlastněním, stanovené podle právních předpisů hostitelské smluvní strany. Do tohoto článku je navíc na požadavek kostarické strany zařazen bod tři, který stanoví, že pod režim dohody nespadají omezení týkající se přístupu zboží na zahraniční trhy včetně množstevních omezení.

V článku 6 - převody - je na žádost Kostariky připojeno ustanovení, které umožní dočasně omezit převody plateb při potížích s platební bilancí. Toto ustanovení není v rozporu s českým právním řádem ani mezinárodními závazky, a bylo proto přijato.

V článku 8 - řešení sporů mezi investorem a druhou smluvní stranou - bylo dosaženo kompromisního řešení spočívajícího v tom, že předložení návrhu na zahájení řízení příslušným orgánům smluvní stranou bude moci být vzato zpět jen za předpokladu, že konečné rozhodnutí nebylo ještě vydáno. Jestliže investor předloží spor nejprve mezinárodnímu rozhodčímu orgánu, je jeho rozhodnutí konečné. Nemůže tedy svůj návrh vzít zpět a předložit spor soudu smluvní strany, kde je investice uskutečněna. Všechny uvedené odchylky jsou podrobněji vysvětleny v předkládací zprávě.

V ostatních článcích obě strany akceptovaly znění, které nevybočuje z rámce vzorové dohody, a sjednaný text obsahuje obvyklé principy a závazky, jako je závazek umožnit zahraniční investice v souladu s domácím právním řádem, princip národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, záruka proti vyvlastnění majetku s výjimkou vyvlastnění na základě zákona o veřejném zájmu naproti náhradě, záruka volného převodu plateb souvisejících s investicí a způsob řešení sporů mezi investorem a hostitelskou smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP