(17.20 hodin)

(pokračuje I. Svoboda)

Paraguay má zájem na přílivu zahraničních investic a s řadou zákonů týkajících se daňových a celních úlev se snaží vytvořit příznivé investiční prostředí.

Doporučuji proto, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s touto dohodou souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a rozpočtovému výboru. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 79/1 a 79/2.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Nájemníka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, jak již bylo řečeno, tato smlouva byla projednána v rozpočtovém výboru a u nás v zahraničním výboru. Veškeré obchodní aktivity, které budou směřovat v současné době do Jižní Ameriky, jsou velice kladným počinem, protože v Jižní Americe probíhá současně demokratizační proces a špatné zkušenosti s diktaturami, ať již zprava nebo zleva, mají, zdá se, omezené trvání.

Dámy a pánové, dovoluji si přednést návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 21. října 1998 v Asuncionu."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nájemníkovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman:Vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal předložený tisk 79 na své 10. schůzi dne 20. ledna 1999 a přijal k němu usnesení č. 89, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 79/1.

Rozpočtový výbor v usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu, vyslovila souhlas. Zároveň zmocnila zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tímto činím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a v tuto chvíli k předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím tedy rozpravu k tomuto bodu.

Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 21. října 1998 v Asuncionu."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 593. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 593 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 102 a nikdo nebyl proti.

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 85. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Svoboda. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené paní, vážení pánové, předkládám Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu dohodu, která plně vychází ze zásad vzorové dohody, za kterou je podle usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 6. 1. 1993 považována dohoda s Maďarskem, neboť byla první dohodou uzavřenou samostatnou Českou republikou.

Dohoda zakotvuje následující zásady a záruky, které se obvykle v těchto mezinárodních smlouvách investorům poskytují, tj. závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorům druhého státu a poskytnout jim řádné a spravedlivé zacházení, závazek poskytnout investorům, jejich investicím a výnosům z nich národní zacházení a doložku nejvyšších výhod, které jsou zárukou proti diskriminačnímu zacházení ve srovnání s domácími nebo jinými zahraničními investory ze třetích zemí, záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona ve veřejném zájmu a proti vyplacení okamžité a adekvátní náhrady, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně, závazek poskytnout investorům náhradu za škody, které investice utrpí následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu, a způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda je sjednána na dobu deseti let. Její platnost bude po uplynutí desetileté lhůty pokračovat neomezenou dobu, pokud 12 měsíců předem jedna ze smluvních stran dohodu písemně nevypoví. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou její ustanovení účinná po další období deseti let. Ustanovení dohody se použijí zejména na budoucí investice uskutečněné po datu vstupu dohody v platnost a také na investice existující na území smluvní strany v souladu s jejím právním řádem ke dni vstupu této dohody v platnost. Dohoda nemá zpětnou účinnost, což je zdůrazněno v čl. 11 sporů nebo nároků, které vznikly nebo byly vyřešeny před vstupem této dohody v platnost.

Dohoda byla sjednána v jazyce českém, korejském a anglickém, který je v případě rozdílnosti výkladu rozhodující, a provádění dohody nebude mít bezprostřední dopad na státní rozpočet.

Navrhuji Poslanecké sněmovně, aby s dohodou vyslovila souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Svobodovi. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru. Předložený návrh projednal také rozpočtový výbor. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 85/1 a 85/2.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Michala Doktora, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s usnesením zahraničního výboru, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 27. února 1998 v Pchjongjangu."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, dámy a pánové, rovněž rozpočtový výbor projednal uvedenou dohodu na své 10. schůzi dne 4. března 1999 a přijal k této dohodě usnesení č. 95.

V tomto usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. února 1998 v Pchjongjangu, tisk 85, vyslovila souhlas. Zároveň zmocnila zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi. K předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu a ptám se, zda se někdo do ní hlásí. Není tomu tak, končím tedy rozpravu k tomuto bodu a navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 27. února 1998 v Pchjongjangu."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 594. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 594 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 121 pro vyslovilo 97 a 3 byli proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP