(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi a nyní prosím pana poslance Jiřího Brtnického, který je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, tisk 83, projednal výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém jednání dne 28. dubna t.r. a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s ratifikací souhlas. Usnesení všem bylo rozdáno jako tisk 83/1.

Na základě výše uvedeného doporučuji Poslanecké sněmovně, aby přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednané v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brtnickému a k předloženému vládnímu návrhu otevírám rozpravu, do které zatím není nikdo přihlášen. Nikdo se do ní ani nehlásí, proto rozpravu končím. Navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy číslo 121, sjednané v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 591 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 591 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 106 pro vyslovilo 97 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení,
podepsaná v Praze dne 25. listopadu 1998
/sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověření vlády její místopředseda a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládaná smlouva je běžnou, moderně koncipovanou sociální smlouvou, která řeší kolize sociálních zákonů různých států, aniž zasahuje do vnitřního zákonodárství. Jejími základními principy jsou rovnost nakládání s příslušníky smluvních států, sčítání pojistných dob pro stanovení nároků, výplata dávek do ciziny a aplikace jediného zákonodárství. Rozsáhlejší odůvodnění jsem podal v prvním čtení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Tento návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 86/1 a 86/2. Prosím zpravodaje obou výborů pana poslance Jana Svobodu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z 11. schůze dne 24. února 1999.

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Dr. Luďka Rychlého, zpravodajské zprávy poslance Jana Svobody a rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení."

Dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze 16. schůze ze dne 14. dubna 1999:

Po odůvodnění zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí paní D. Mikšovské, zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Janu Svobodovi a v tuto chvíli k předloženému návrhu otevírám rozpravu, do které není nikdo přihlášen. Nikdo se do ní nehlásí, končím tedy rozpravu k tomu bodu. Rozprava je ukončena, navrhuji přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení podepsanou v Praze dne 25. listopadu 1998."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 592 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 592 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 117 pro vyslovilo 101 a 1 byl proti. Návrh byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

69.
Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Paraguayskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. října 1998 v Asuncionu
/sněmovní tisk 79/ - druhé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 79. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivo Svoboda, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, předkládám PSP ČR k projednání Dohodu mezi ČR a Paraguayskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 21. října 1998 v Asuncionu.

Dohoda přináší investorům především tyto záruky: záruku připuštění investic na území hostitelského státu a jejich podporu hostitelským státem v souladu s jeho právním řádem, záruku poskytnutí národního zacházení a doložky nejvyšších výhod, záruku proti vyvlastnění majetku investora s výjimkou vyvlastnění zákonným postupem z důvodů veřejného zájmu na nediskriminačním základě a za náhradu, záruku volného převodu plateb souvisejících s investicí, způsob řešení sporu z investic mezi investorem a hostitelským státem a mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda se v některých ustanoveních odchyluje od tzv. vzorové dohody, za jakou je podle usnesení vlády č. 12 ze 6. ledna 1993 považována Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic s Maďarskem, a to v článku III - "Podpora a ochrana investic", v článku V - "Vyvlastnění", v článku VII - "Převody" a v článku IX - "Řešení sporu mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany". Odchylky v textu byly sjednány na požadavek paraguayské strany. Česká strana tomuto požadavku vyhověla, protože sjednané znění neodporuje právnímu řádu, nebo pouze explicitně vyjadřuje to, co se v praxi automaticky předpokládá.

Podrobnosti, týkající se sjednaných odlišností vzorové dohody a odůvodnění jejich přijetí jsou uvedeny v předkládací zprávě.

Vzhledem ke skutečnosti, že text Dohody s Paraguayskou republikou obsahuje tyto odchylky proti standardnímu znění vzorové dohody, byl návrh dohody ještě před podpisem předložen vládě ČR k projednání. Vláda ČR dohodu schválila usnesením č. 677 ze dne 29. října 1997.

Dohoda byla sjednána v národních jazycích a v angličtině, v případě rozdílného výkladu bude rozhodující znění anglické. Platnost dohody byla sjednána na dobu deseti let s tím, že její platnost se bude automaticky prodlužovat, dokud jedna smluvní strana platnost neukončí písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou.

Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti dohody budou ustanovení dohody účinná po dobu dalších deseti let od data ukončení její platnosti.

Předkládaná dohoda vytvoří stabilní právní prostředí pro uskutečňování investic na území Paraguayské republiky a sníží rizika ztráty jejich hodnot.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP