(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně a poslanci, dostavte se do jednacího sálu, budeme pokračovat pořadem naší schůze. Doufám, že se nám podaří v průběhu dnešního odpoledne probrat ty body, na nichž jsme dohodnuti, i když si nejsem jista při pohledu do jednacího sálu, zda bude Poslanecká sněmovna usnášeníschopná. Proto prosím všechny přítomné poslance v kuloárech, aby se dostavili do jednacího sálu, abychom zjistili, zda naše další jednání je možné.

V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného než vás odhlásit a poprosit o novou registraci.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou naléhavě žádám všechny poslance, kteří jsou přítomni v budově Poslanecké sněmovny, aby se dostavili do jednacího sálu, protože nemohu začít odpolední jednání, aniž bych měla alespoň základní představu o tom, že se v tomto sále sejde usnášeníschopná většina.

Naléhavě žádám všechny poslance, kteří zde v tuto chvíli jsou, aby neodcházeli příliš daleko od jednacího sálu. Vzhledem ke stavu projednávání našeho programu by mě velmi mrzelo, kdybychom dnes nedokázali projednat ty body, na nichž jsme se usnesli.

Dalším bodem je

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy č. 121,
sjednaná v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána
ve Štrasburku 24. června 1998
/sněmovní tisk 83/ - druhé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 83. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr kultury Pavel Dostál, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, argumenty pro tento bod jednání jsem řekl všechny v prvém čtení. Děkuji za podporu, že se úmluva dostala do druhého čtení. Zdůraznil bych jen záležitost, o které jsem nemluvil v prvém čtení a která se týká našeho vztahu k Evropské unii a také k Radě Evropy.

Podpis a ratifikaci této úmluvy Rady Evropy je nutno chápat jako projev vůle České republiky jako členského státu Rady Evropy spolupodílet se na ochraně architektonického dědictví ve spolupráci s ostatními evropskými státy a tím se aktivně zapojit do evropských struktur v oblasti kulturního dědictví, na které celá Evropa velice dbá. Lze s jistotou očekávat, že evropské země, a to zejména členské státy Rady Evropy a Evropské unie, přijmou velice kladně tento náš krok, a to z toho důvodu, že záměrem České republiky je harmonizovat postupně právní řád se státy EU také v oblasti kulturního dědictví. Právní řád členských států EU v této oblasti vychází mimo jiné i z charty a úmluv Rady Evropy.

Smluvní úprava má charakter prezidentské smlouvy, a proto podléhá ratifikaci prezidentem České republiky po předchozím projednání v Parlamentu České republiky. Proto vás prosím o podporu v tomto směru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Dostálovi. Tento vládní návrh jsme přikázali k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 83/1 a 83/2.

Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Vojtěcha Vymětala, aby návrh výboru odůvodnil. Připraví se pan poslanec Jiří Brtnický, který je zpravodajem výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vás seznámit s usnesením zahraničního výboru, který na své 14. schůzi 21. dubna 1999 po odůvodnění náměstka ministra kultury Zdeňka Nováka, zpravodajské zprávě poslance Vojtěcha Vymětala a po rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, Rada Evropy č. 121, sjednané v Granadě dne 3. října 1985, která byla za Českou republiku podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP