(17.40 hodin)

(pokračuje Filip)

Jsem přesvědčen, že by bylo velmi vhodné, abychom vyslechli informaci o jeho iniciativě, kterou tady předkládá. Nevím, co na tom má být zavetováno.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, tedy k panu kolegovi Filipovi a autorům tohoto návrhu. Přece každému je zřejmé, že pokud skutečně jde o záležitost, která by měla mít takový význam, že ministr zahraničí této republiky, ministr vlády, která se zodpovídá této sněmovně z ústavy, má přednést takto zásadní věc, tak se takováto záležitost dělá stylem trochu kultivovanějším než tím, že byť předseda jednoho poslaneckého klubu, ale přesto pouze jeden z 200 poslanců této sněmovny vystoupí a bude žádat hlasování v tento okamžik.

Každý, kdo ví, jak se profesionálně dělá politika - a kolegy z poslaneckého klubu KSČM nepodezírám z toho, že by nevěděli, jak se dělá profesionální politika - ví, že takováto věc se dělá minimálně po dohodě s přítomným ministrem. A pokud tento ministr není přítomný, tak já jako předseda poslaneckého klubu, který samozřejmě zodpovídá za určitou činnost zde ve sněmovně, nemám informace o tom, zda je možno tuto informaci podat dnes, zítra nebo někdy jindy. Ke kultuře jednání v Poslanecké sněmovně, které se vy neustále dovoláváte, také patří to, že takovéto návrhy jsou předem avizované, aby k nim poslanecké kluby mohly předem zaujmout stanovisko.

Kdybyste tedy měli věcný zájem na projednávání této věci a ne pouze na politickém gestu, měli jste dostatek příležitosti k tomu, abyste učinili kroky, které jsem zde popsal. Obávám se ale pouze o to, že vám v tuto chvíli jde o politické gesto, nikoli o věcnou záležitost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: O slovo požádal předseda vlády ČR pan Miloš Zeman. Uděluji mu slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, česko-řecká iniciativa byla široce publikována v denním tisku. Pokud si poslanci přejí, mohou dostat ať už její anglický originál, nebo její český překlad.

Domnívám se, že při posuzování této záležitosti musíme brát v úvahu jeden aspekt, který zde dosud nebyl zmíněn. Slyšeli jsme ze strany některých opozičních poslanců, že žádná legislativní smršť neexistuje. Nicméně tento parlament má projednat ještě přibližně 50 bodů včetně řady návrhů zákonů. A já se ptám této Poslanecké sněmovny, zda si přeje strávit jeden den svého zasedání diskusí o tom, co již bylo publikováno a co je notorietou a za což je mimochodem česká vláda některými opozičními poslanci kritizována, ale to je jejich svaté právo, anebo zda si tento parlament přeje projednávat zákony, což je jeho základní funkce. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jestli dovolíte, pane předsedo, nejprve bych učinil drobné sdělení, které spočívá v tom, že v tuto chvíli jsem obdržel listinu, na které je podepsáno 23 poslankyň a poslanců, předpokládám, že všichni členové poslaneckého klubu sociální demokracie. Tudíž podmínka veta v souladu se zákonem o jednacím řádu je splněna. Tím tedy konstatuji, že návrh, který vy jste předložil, je v tuto chvíli podle mého hlubokého přesvědčení nehlasovatelný, nicméně požádal jste o slovo a slovo vám uděluji.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Nemohu poděkovat za vyjádření panu předsedovi vlády, protože si nemyslím, že to vyjádření odpovídalo současnému stavu. Jediné, co k tomu chci dodat, je, že ukončení války není žádné prázdné gesto. Kolegovi Grossovi, pane předsedající, vzkažte, že vím, jak se dělá profesionální politika.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Váš vzkaz tlumočím místopředsedovi Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli konstatuji, že procedurální návrh na zařazení nového bodu jednání, tak jak jej předložil předseda poslaneckého klubu KSČM pan Vojtěch Filip, není hlasovatelný v důsledku veta 20 poslanců této sněmovny, nicméně nyní stále ještě Poslanecká sněmovna stojí před hlasováním, kterým by měla rozhodnout o námitce, kterou přednesla paní kolegyně Hanačíková k hlasování předcházejícímu, tj. hlasování o doprovodném usnesení, které jsem navrhoval já v rámci obecné rozpravy v minulém bodu, to bylo hlasování s pořadovým číslem 262.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Hanačíkové. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 263 z přítomných 176 pro 112, proti 35.

 

Považuji za korektní, kdyby pan kolega Janeček ještě jednou přednesl usnesení, o kterém se bude hlasovat, protože té námitce bylo vyhověno, tudíž o usnesení budeme hlasovat ještě jednou.

 

Poslanec Josef Janeček: Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovuje zásadní nespokojenost s dosavadní činností ministra zdravotnictví České republiky Ivana Davida."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 264. Kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 177 se pro návrh vyslovilo 104, proti 61. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Vypořádali jsme se… V tuto chvíli ještě pan poslanec Janeček s dalším procedurálním návrhem.

 

Poslanec Josef Janeček: Vzhledem k tomu, že bylo přijato předchozí usnesení a byl přijat návrh na zřízení vyšetřovací komise, je nezbytné zařadit bod "Volba členů komise". Navrhuji, aby takovýto bod byl zařazen jako předposlední bod této schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

 

Slyšeli jsme procedurální návrh, o kterém teď rozhodneme hlasováním.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 265. Kdo je pro návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 179 pro 113, proti 30. Návrh byl přijat.

 

Ještě předseda volební komise pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, v souvislosti s právě zařazeným bodem jednání Poslanecké sněmovny si teď dovolím možná trochu zneužít funkce předsedy volební komise. Bez konzultace s volební komisí vyhlašuji lhůtu na podávání návrhů na členy této vyšetřovací komise do zítra 16 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, máme za sebou tento bod a pokročíme dál v projednávání schváleného pořadu schůze. Dalším bodem je bod 41, což je

 

41.
Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 131/ - prvé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl, hned jak se zklidní pohyb poslanců ve sněmovně a bude to reálně možné, pan poslanec Jaroslav Štrait.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP