(17.20 hodin)

(pokračuje Matějů)

Poslední otázka, kterou bych chtěl na pana ministra prostřednictvím předsedajícího vznést, je následující: pan ministr nás informoval, že byl pan ředitel Lux odvolán na základě nálezu NKÚ z let 1996-97. Pak tedy je logicky namístě otázka, proč byl odvolán až v květnu 1999, poté co se množily petice žádající jeho odvolání právě v souvislosti s tímto případem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pan poslanče. Pan ministr otázky slyšel. Tlumočím je. Nevím, jestli chce vystoupit teď, nebo až na závěr rozpravy. Rozumím tomu, že na závěr.

Přednostní právo před kolegou Krásou má pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní a pánové, rád bych se vrátil k meritu věci. Chtěl bych, aby byla přesně v souladu s § 48 jednacího řádu upřesněna věc, která má být vyšetřena, aby otázka byla zcela zřejmá, abychom ji měli na lavicích a věděli, o čem hlasujeme, a aby byl přesně určen termín. To zatím v této sněmovně nezaznělo a je to pro naše rozhodování nejdůležitější z pohledu jednacího řádu.

Zároveň žádám navrhovatele, aby se vyjádřil k mému návrhu o složení komise v paritě dva za každý klub, abychom měli jasno, o čem budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní hovoří pan kolega Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si říci pouze několik poznámek k tomu, co tady zaznělo.

Nerozumím slovům pana ministra, protože vůbec nejde o to, zda se jedná o věci minulé. Vůbec nejde o to, kdo byl právě v čele resortu zdravotnictví, a už vůbec nejde o zpochybnění transplantací jako moderní léčebné metody. Jde o jedinou věc. Je řada vážných indicií, že došlo k zneužití této léčebné metody, a poslanci cítí, že vyšetřování neprobíhá tak, jak by mělo. Nerozumím tomu, proč vystupujete, pane ministře, jako byste si vyšetřovací komisi nepřál, i když slovně potom říkáte, že si ji přejete. Podle mých informací ani vedení ČLK není spokojeno s vaším přístupem k této záležitosti. Tady nejde, pane ministře, o vaše křeslo, ale tady jde o právo a spravedlnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Na závěr rozpravy hodlá vystoupit ještě pan ministr David. Pokud se někdo další nepřihlásí, rozpravu bych uzavřel a požádal zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení.

Pan ministr David, potom pan poslanec Janeček.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, formální logika je užitečná nauka. Proto je třeba si uvědomit, že jestliže jsem řekl, že nebylo prokázáno něco, neznamená to, že bych tvrdil něco jiného, než když jsem říkal, že něco nebylo prokázáno. Není to důkaz, že něco neexistuje, zvláště když nebyl dokončen proces prokazování.

To je pro pana poslance Matějů, který je vysokoškolský učitel.

Neříkal jsem nic o tom, že by snad vadilo, že něco probíhalo v minulosti, řekl jsem, že mně jako ministrovi, který je ministrem v současné době, záleží především na tom, že teď zřejmě nedochází k pochybení, že bývalý pan ředitel Lux objevil po letech průběhu velmi pochybné praxe na svém pracovišti, že k této pochybné praxi dochází, a zřejmě se podařilo jí zabránit. Z mého hlediska je důležité to, že teď nedochází k těmto věcem. To neznamená, že by mě nezajímaly věci z minulosti. Říkám to opakovaně i novinářům, že mě zajímá především současnost, protože z minulosti přetrvává celá řada pochybností, chyb a nepravostí. Zajímají mě především ty, které trvají ještě teď. Proto se zabývám těmi, které sice možná mají kořeny v minulosti, ale trvají teď aktuálně. Ty mě zajímají nejvíce. Neznamená to, že mě nezajímají jiné.

Uvedl bych příklad. Dostal jsem petici pracovníků Všeobecné fakultní nemocnice, kteří se podivují nad tím, že dosud nebylo vyšetřeno, kdo a za jakých okolností vytuneloval Všeobecnou fakultní nemocnici. Víme, za jakých okolností k tomu docházelo, kdy to bylo a čím to bylo umožněno. To víme, ale přesto se zabývám především těmi problémy, které probíhají v současnosti. Vím, že v současné době ve Všeobecné fakultní nemocnici k těmto věcem nedochází. Neznamená to, že by mě nezajímalo, jak bylo vytunelováno oněch 1,2 mld. korun v roce 1995.

Nesnažím se tím zlehčovat chyby, možná zločiny, ke kterým docházelo v minulosti. Jen říkám, že je teď nepokládám za aktuální.

Pokud se tady podivuje pan doktor Matějů nad tím, proč byl ředitel odvolán až teď, když se jednalo o šetřené období 1995-1997. Tato kontrola byla naplánována v roce 1998, v tomto roce probíhala. Kontroly NKÚ jsou velmi důkladné, zaměřují se jen na některé skutečnosti, probíhají dosti dlouho. Pak je připravován kontrolní závěr. S kontrolním závěrem musí být seznámena kontrolovaná osoba. Potom podle připomínek a uvedených rozporů je kontrolní závěr upraven. Upravený kontrolní závěr je opět poslán kontrolované osobě. Kontrolovaná osoba se k němu poté vyjádří, a pak teprve konkrétní závěr je zveřejněn. Poté co je kontrolní závěr zveřejněn, lze s ním samozřejmě nakládat jako s veřejně dostupnou informací. Ministerstvo zdravotnictví se potom tímto závěrem zabývá. Do té doby to má jen předběžnou informativní hodnotu.

Dospěli jsme do tohoto bodu v polovině května tohoto roku. Proto až v květnu tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, rád bych navrhl usnesení, které by znělo: Poslanecká sněmovna

  1. zřizuje podle § 48 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Úkolem vyšetřovací komise je objasnit a prošetřit veškerou činnost transplantačního centra;
  2. stanoví lhůtu do 31. 12. 1999, do níž je vyšetřovací komise ve věci prošetření činnosti transplantačního centra povinna předložil svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;
  3. určuje počet členů této vyšetřovací komise na 10, a to ČSSD 2, ODS 2, KSČM 2, KDU-ČSL 2, US 2;
  4. žádá ministra zdravotnictví o zajištění maximální součinnosti pracovníků Ministerstva zdravotnictví s vyšetřovací komisí při její vyšetřovací činnosti;
  5. ukládá vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny zajistit vyšetřovací komisi pro její činnost potřebné finanční a prostorové zajištění včetně příslušného technického a personálního zázemí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Stále je ještě otevřena rozprava, v níž je možné vystoupit a podat pozměňovací návrhy. Považuji za korektní, abych tuto možnost dal. Žádné přání v podobě přihlášky nevidím. Rozpravu končím.

Prosím, aby ti z vás, kteří nejsou zaregistrováni hlasovacími kartami tak učinili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP