(16.00 hodin)

(pokračuje Pešán)

Dámy a pánové, já jako zpravodaj navrhuji, že vládní návrh zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 195, zamítnout v prvním čtení, neboť, dovolte mi můj názor, takovýto způsob předkládání zákonů pro mě není ani legislativní smršť, ani legislativní tajfun, ale legislativní tajfuj. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které registruji přihlášku pana kolegy Kučery ml. Nikdo jiný zatím do rozpravy přihlášen není.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak již jste slyšeli, uvedený návrh zákona je zařazen do prvního čtení na dnešní schůzi v době, kdy parlament schválil a prezident republiky podepsal návrh poslanců Luxe, Peška a dalších na vydání zákona, který upravuje stejnou problematiku.

Tento vládní návrh zákona je v zásadní kolizi zejména rozdílnou definicí nabyvatelů zemědělských a lesnických pozemků se zákonem, který v nejbližší době bude publikován ve Sbírce zákonů a jejím rozesláním nabude účinnosti.

Kolize se netýká pouze § 4, ale i navazujícího ustanovení, zejména § 7. Z toho vyplývá, že v předložené podobě, tj. bez vyjádření vztahu k zákonu, který již nabyl účinnosti, nemůže být vládní návrh zákona v předložené formě projednáván. Formálně by musel být novelou přijatého zákona, nebo jako úplně nová právní úprava by musel obsahovat příslušné zrušovací ustanovení týkající se platného zákona. Návrh zákona obsahuje i novely souvisejících zákonů, jak konečně vyplývá z jeho názvu. I když jsou obsahově velmi podobné se schválenou a podepsanou dřívější předlohou, i v tomto případě chybí legislativní vyjádření vzájemného vztahu, což by nepochybně při přijetí pozdějšího návrhu zákona nezbytně vedlo ke kolizi dvou norem stejné právní síly.

Zároveň bych chtěl uvést, že použití argumentu, že zákon pozdější ruší zákon dřívější, by v tomto případě bylo velice nešťastné, neboť časový odstup schváleného zákona od tohoto vládního návrhu zákona je příliš krátký. Lze tedy konstatovat, že vzhledem k obecnému požadavku na stabilitu a přehlednost právního řádu je vládní návrh zákona z výše uvedených důvodů nezpůsobilý dalšího projednávání a v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny je jeho zamítnutí v prvním čtení nejvhodnějším řešením.

Pouze bych podotkl, že vláda předložením takto chaotického zákona vyjadřuje buďto svou neschopnost, nebo neochotu pochopit a podřídit se právnímu řádu naší republiky. Žádám vás všechny, abyste podpořili zamítnutí tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo ještě má v úmyslu vystoupit v obecné rozpravě. Nikdo, obecnou rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupení navrhovateli, panu ministru zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Chci jen prostě sdělit, že v rámci legislativního plánu práce vlády tento zákon byl řádně zpracován a sněmovně předložen. Žel, poslanecká iniciativa na něj nepočkala, takže nemohly být projednávány souběžně, proto se nám tento zákon zde objevil znovu.

Vůbec jsem si netroufl navrhnout, že zákon pozdější ruší zákon dřívější, nicméně podotkl jsem, že by bylo možno ponechat ho propuštěním do druhého čtení ve hře s tím, že kdykoli by sněmovna mohla projevit svou vůli. Kdyby náhodou byl potřebný, pak je možné ušetřit spoustu času jeho novým předkládáním.

K vystoupení pana zpravodaje jen jednu poznámku. Vše to, co on považoval za nezdařilé, já považuji za důvod věnování zvláštní pozornosti tomuto zákonu, protože v tom je zákon dokonalejší a lepší. Pokud on v tom hledá řešení restitučních nároků, tak se obávám, že je to velký omyl, protože restituční nároky jsou nároky nezpochybnitelné a musí být řešeny mimo tento zákon prodeje. Proto také z 850 000 ha půdy, která je k dispozici, vláda uvažuje s prodejem pouze 500 000 ha. Totéž platí o tom, co ponechává zatím k neprivatizaci, tzn. dobývací prostory, lázně atd., to je záležitost, ke které je možno se vrátit později a je zbytečné se v tomto prodeji v tuto chvíli ukvapovat.

Nemohu nic jiného, než dát vám ke zvážení, jestli si chcete ponechat šanci tento zákon nechat pro své rozhodnutí tím, že ho propustíte do druhého čtení. Nic víc, nic méně od toho neočekávám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře. Dávám možnost vystoupit také zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající. Já jen pro pořádek ještě jednou zopakuji, že zazněl z úst zpravodaje návrh na zamítnutí. V obecné rozpravě vystoupil jeden kolega, Kučera ml., který rovněž podpořil tento návrh na zamítnutí, čili můžeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Souhlasím s vámi, pane zpravodaji.

Kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že jak zpravodaj, tak i vystupující v obecné rozpravě navrhli zamítnout předložený návrh, budeme hlasováním nejprve rozhodovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslo 112. Ptám se, kdo je pro to, zamítnout předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 se z přítomných 192 poslanců 97 vyslovilo pro, proti 94, návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli jsme se vypořádali s posledním z onoho zemědělského bloku prvních čtení.

Dalším bodem schváleného pořadu schůze se všemi změnami, které byly přijaty, je

 

25.
Bezpečnostní strategie České republiky

 

Poslanecká sněmovna v pátek 14. května přerušila projednávání tohoto bodu a požádala, aby v souladu s § 55 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny byli při projednávání tohoto bodu přítomni místopředseda vlády Egon Lánský, ministr zahraničních věcí Jan Kavan, ministr obrany Vladimír Vetchý, ministr vnitra Václav Grulich a ministr Jaroslav Bašta.

Tento materiál byl předložen k informaci výboru pro obranu a bezpečnost. Výbor při svém jednání požádal o zařazení tohoto materiálu na pořad jednání 10. schůze Poslanecké sněmovny.

Věřím, že i přes nepřítomnost ministra zahraničí pana Jana Kavana, který je služebně mimo území České republiky, můžeme nyní projednat tento bod. Prosím, aby se slova ujal nejprve předseda výboru pro obranu a bezpečnost poslanec Petr Nečas a odůvodnil usnesení výboru, kterým žádá o zařazení a projednání tohoto bodu na plénu Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP