(15.50 hodin)

(pokračuje Fencl)

Návrh také pamatuje na podporu staveb veřejného zájmu a bydlení, neboť umožňuje bezúplatný převod zemědělské půdy a specificky definovaných výměr obtížně obhospodařovatelných a odloučených lesních pozemků na obce. Okruh nabyvatelů, zahrnující vedle obcí i fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR a právnické osoby sídlící na území naší republiky, uvádí do souladu tento návrh s ústavním pořádkem a právním řádem ČR, zejména s občanským a s obchodním zákoníkem, jakož i v zásadě s devizovým zákonem. Tím je vytvořen i větší předpoklad pro naplnění podmínek, které vyplývají pro naší republiku ze smlouvy o přidružení.

Návrh dále stanoví jasné podmínky pro zájemce o převod zemědělské půdy, aby se zabránilo možným spekulacím a snahám dodatečně získávat přednostní postavení před jinými zájemci o koupi. Důraz je přitom položen na provozování zemědělské výroby s přihlédnutím k době hospodaření - podotýkám nejméně 5 let - a k velikosti obhospodařované plochy. Zohledňuje nájemce prodávaného pozemku, vlastníka sousedního pozemku a umožňuje řešit důsledky dřívějších právních úprav přednostním prodejem pozemku vlastníkovi stavby nebo budovy, který je touto stavbou nebo budovou zastavěný. Lze se totiž oprávněně domnívat, že drtivá většina nájemců by bez perspektivy následného odprodeje půdy jakožto základního předpokladu provozování zemědělské prvovýroby nepřistoupila na mnohdy velice tvrdé podmínky privatizačních smluv. Pokud by nyní neměli nájemci k privatizovanému majetku možnost získat i půdu a tato by mohla být převedena do vlastnictví jiné osobě, znamenalo by to citelný zásah do podnikatelského záměru a ekonomické rozvahy každého z nájemců se všemi nebezpečími z toho vyplývajícími, včetně ohrožení splácení úvěrů, propadnutí zástav a podobně.

Pozemky neprodané na základě uvedených priorit bude možno prodat ostatním osobám ve veřejné soutěži.

Definované podmínky prodeje pozemků umožňují prodej za minimální kupní cenu a její splatnost až do 30 let u pozemků tvořících zemědělský půdní fond. Vytvořen je i dostatečný prostor pro tržní prostředí v případě většího počtu zájemců o pozemek.

S ohledem na dlouhodobost splátek je třeba eliminovat spekulace s těmito pozemky. Zajišťovacím institutem je zástavní a předkupní právo státu. Podobné zajišťovací instituty jsou i u pozemků převáděných obcím.

Zákon vymezuje podmínky odstoupení od smlouvy, splnění závazků vůči státu a Pozemkovému fondu. Podrobnější úpravu těchto podmínek, jejichž splnění musejí prokazovat nabyvatelé pozemků, stanoví vláda svým nařízením.

K realizaci navrhovaného prodeje státní půdy je nutná i novelizace zákona o Pozemkovém fondu. Současně se navrhuje i novelizace zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, která sleduje osvobození těchto převodů od daní stejně, jako je tomu u privatizace prováděné Pozemkovým fondem ČR.

Pokud se mám nyní vrátit k úvodu svého vystoupení, znovu poukazuji na možné nebezpečí, které představuje pro již schválený zákon řízení před Ústavním soudem. Během projednávání tohoto zákona v Senátu jsem vyslechl mnoho velice fundovaných právních argumentů, které mě naplňují obavou a přesvědčují o opodstatněnosti této obavy. Domnívám se proto, že propuštění předkládaného vládního návrhu do druhého čtení představuje možnou pojistku pro případ, že by Ústavní soud vyhověl návrhu na zrušení schváleného zákona nebo jeho části, neboť by již nebylo nutné vracet se na samotný začátek celého procesu u tak závažné právní záležitosti, jakou je právě prodej státní půdy. Zde je třeba poukázat na skutečnost, že lze dle jednacího řádu sněmovny prodloužit lhůtu pro druhé čtení a přizpůsobit tak proces projednávání tohoto návrhu výsledku řízení před Ústavním soudem.

Z důvodů výše uvedených vás proto žádám, abyste předložený vládní návrh svým hlasováním propustili do druhého čtení, za což si vám dovoluji předem poděkovat. Jakékoli další vaše rozhodnutí je možné kdykoli v dalších krocích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře, nyní prosím, zpravodaje pro první čtení - pana poslance Pešána.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji, pane předsedající.

Vážená vládo, dámy a pánové, po pravdě řečeno stojím před problémem, jak uchopit tuto svou roli zpravodaje zákona o prodeji státní půdy, sněmovní tisk č. 195, protože je pro mě naprosto absurdní, že vláda předkládá do sněmovny návrh zákona, přestože jeden návrh zákona řešící problematiku prodeje státní půdy - sněmovní tisk č. 31 - sněmovna již přednedávnem schválila, vyjádřila svou politickou vůli, rovněž tak Senát, a dokonce ten návrh zákona před několika dny podepsal i pan prezident České republiky. Považuji to za naprosto nepřijatelné plýtvání státními prostředky a považuji za naprosto nepřijatelné, aby se zase desítky státních úředníků a Poslanecká sněmovna touto normou zabývaly.

Já jsem si říkal zpočátku, jestli náhodou nemám to štěstí a nestojím u zrodu nějaké nové, lepší a vyšší formy parlamentní demokracie, že budeme přijímat vždy dva zákony k jedné problematice - jeden pro levici a druhý pro pravici. (Potlesk poslanců klubu ODS.) Potom jsem si říkal, že vlastně nic nového pod sluncem, že věda už dostatečně takovýto jev popsala, že ho zařadila do kategorie jevů patologických a medicína ho nazývá schizofrenií. Já bych ještě mohl dodat, že to je "schizofrenia legislativa".

Nicméně, abych splnil svoji roli zpravodaje, dovolte mi pár poznámek k předloženému vládnímu návrhu zákona. Takže:

 • nepočítá s vypořádáním restitučních náhrad,
 • je zmenšen limit velikosti odloučených lesů, které mohou být vydány obcím, z deseti na pět ha,
 • jako nevydatelné jsou přičleněny všechny dobývací prostory,
 • jako nevydatelná jsou přičleněna vnitřní lázeňská území plus ochranná pásma přírodních lečivých zdrojů,
 • na nového nabyvatele se má převádět "vlastnické právo státu", a ne vlastní pozemky,
 • vydávání je rozšířeno o právnické osoby - jak již zmínil pan ministr - a o povinnost - již v minulosti ústavně zamítnutou - trvalého pobytu,
 • naopak jsou z možnosti získání vyjmuti restituenti a vlastníci půdy,
 • možnosti získání pozemků obcemi jsou proti přijaté verzi redukovány jen na pozemky pro veřejně prospěšné stavby nebo stavby pro bydlení,
 • prokazování aktivního hospodaření - proti předcházející předloze nebo schválenému zákonu Senátem - za dobu minulých pěti let,
 • při nesplátkovém režimu koupě se vyžaduje uhrazení kupní ceny ihned,
 • zájemci budou muset aktivně prokazovat, že nemají žádný daňový nedoplatek,
 • je změkčena dikce pro odstoupení od smlouvy,
 • možnost převodu lesů pro obce je jen do rozlohy 5 ha,
 • nové zmocnění vládě pro stanovení způsobu prokazování formy a dělby hospodaření.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP