(14.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, souhlasí.

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 103. - Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, zeptám se ještě na stanovisko zpravodaje a navrhovatele - navrhovatel souhlasí a pan zpravodaj také. Oba dva tedy souhlasí.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 104. Kdo je pro předložený návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 104 se pro vyslovilo 176, proti 4, návrh byl přijat.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dalším návrhem je bod 2 navrženého usnesení: "Poslanecká sněmovna považuje navrhovaný rozsah pravomocí přenášených na krajskou úroveň za nedostatečný."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o stanovisko navrhovatele. Navrhovatel souhlasí, také zpravodajovo stanovisko je kladné.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 105 a ptám se: kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 105 se z přítomných 195 pro vyslovilo 148, proti 32. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Bod č. 3 navrženého usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby se v rámci reformy neprodleně zahájila práce na návrzích racionalizace státní správy a zjednodušení úředních postupů."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano - vidím, že pan ministr souhlasí, zpravodaj rovněž.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 106 a ptám se: kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 195 se pro vyslovilo 187, proti 2, návrh byl přijat.

Prosím další návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pane předsedající, podle mého názoru návrh na usnesení předložený panem kolegou Schlingem ztratil hlasovatelnost jenom v jedné části  tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já mám pocit, že je tam ještě jeden bod pana kolegy Vlacha .

 

Poslanec Tom Zajíček: Pan kolega Vlach ve svém upřesnění ten čtvrtý bod stáhl.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji za upřesnění. Pan zpravodaj má ještě poznámku.

 

Poslanec Tom Zajíček: Pan kolega Schling předložil usnesení, které se týkalo dopracování variant. Protože doporučoval variantu III, přijetím usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ztratil hlasovatelnost, ale první část tohoto usnesení, která zní "Poslanecká sněmovna bere na vědomí návrh koncepce reformy veřejné správy podle tisku 196" podle mého soudu hlasovatelnost neztratila.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano - pan kolega Schling se chce vyjádřit.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, bohužel musím souhlasit s výkladem, že ten druhý bod mého návrhu je nehlasovatelný, byť se ukáže, že varianta III byla jedinou správnou odpovědí na otázku vlády (veselost), a pokud jde o první bod onoho usnesení, mohli bychom se tady sice přít, zda je či není hlasovatelný, ale já ho stahuji, tentokrát s potěšením, protože schválením usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vlastně byl tisk 196 nikoli vzat na vědomí, ale schválen, což je úspěch, ke kterému vládě blahopřeji. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, já bych nyní poprosil pana kolegu Vymětala, aby zbystřil pozornost a uvědomil si, jak já jsem tolerantní při vystupování jiných kolegů, kteří rozhodně přesahují rámec procedurální poznámky.

Nicméně o návrhu pana kolegy Schlinga o stažení musíme rozhodnout hlasováním.

 

V tuto chvíli tedy zahajuji hlasování s pořadovým číslem 107 a ptám se: kdo je pro návrh stáhnout návrh pana kolegy Schlinga, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 107 se pro vyslovilo 181, 6 bylo proti, návrh byl přijat.

 

Nyní bychom měli podle mého přesvědčení rozhodnout o usnesení jako o celku. Ještě se zeptám ministra, zda souhlasí s takto schválenými body usnesení - ano. Zpravodaj také doporučuje.

Zahajuji tedy hlasování s pořadovým číslem 108 a ptám se: kdo je pro předložený komplexní návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 195 se pro vyslovilo 169, proti 9, návrh byl přijat.

 

Děkuji navrhovateli, děkuji i zpravodaji, tím jsme se vypořádali s dalším bodem našeho schváleného pořadu schůze.

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, který bychom měli nyní projednávat, je bod s číslem 22 původně schváleného pořadu schůze, a to je

 

22.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů
a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisky 62/4 a 62/5/ - zamítnutý Senátem

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 62/4 . Usnesení jímž Senát zamítl tento návrh zákona bylo rozdáno jako sněmovní tisk 62/5.

Nyní dávám možnost, aby se zástupce navrhovatelů k usnesení Senátu po zamítnutí tohoto návrhu vyjádřil. Vidím pana kolegu Palase, uděluji mu slovo a prosím všechny kolegy, kteří nechtějí naslouchat, nechtějí hovořit a otáčejí se dokonce k předsedajícímu zády, aby toho okamžitě nechali a opustili jednací síň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych říci, že poslanecký návrh novely transformačního zákona, tak jak byl schválen touto sněmovnou dne 1. 4. 1999, je v podstatě shodný s návrhem vládního návrhu zákona. Chtěl bych připomenout, že tento návrh zákona, který jsme schválili 1. 4. 1999, Senát zamítl dne 28. dubna t.r. Chci říci, že nejhorší variantou řešení tohoto problému by byla varianta neřešit tento problém vůbec. Chtěl bych zopakovat některé termíny, které zazněly na jednání Senátu - že je lepší tento problém neřešit vůbec, že je potřeba nechat tento problém vyhnít a podobně.

Chci reagovat na tato slova a říci, že je potřebné v zájmu stability českého zemědělství tento problém řešit. Chci připomenout, že poslanecký návrh byl obdobně jako vládní návrh, který je předkládán, řešen v tom smyslu, že chtěl tento problém vyřešit pomocí majetkových listů. Následně potom doplňujícím návrhem poslanců byl ten návrh zákona rozšířen o řešení problematiky formou příspěvku do výše 10 000 Kč a dluhopisy Pozemkového fondu ČR. Myslím si, že v zájmu řešení tohoto problému, řešení špatného zákona, kterým bezesporu v té původní variantě zákon 42, transformační zákon, je, je potřebné tento zákon opětovně přijmout, a já vás o to žádám. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP