(14.30 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče.

Chce se k usnesení Senátu vyjádřit také zpravodaj zemědělského výboru, pan poslanec Grůza? Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit jen dva důvody, pro které poslanci KDU-ČSL tento návrh zákona podpoří.

Prvním je ten důvod, že oprávněné osoby, na které tímto zákonem především myslíme, mají tímto zákonem zakotvenu jedinou možnost, jak získat 10 000 Kč na ruku okamžitě, a mají také garantovánu jistotu vyplacení této své pohledávky do 15 až 20 let státem.

Za druhé: Domnívám se, že je potřeba zdůraznit, že tuto novelu zákona v téměř doslovném znění přijala vláda České republiky v roce 1997. Byla to vláda Václava Klause, ve které byli i naši ministři. Já si dovolím tvrdit, že tato vláda by nikdy žádný protiústavní zákon nepřijala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní otevírám rozpravu. Úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy.

První písemně přihlášený je pan poslanec Jaroslav Pešán, druhého přihlášeného registruji pana kolegu Zunu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Děkuji. Pane předsedající, já snad bych upřesnil pro vás, že já jsem se včera přihlašoval k vládnímu návrhu této novely, nicméně když už jsem dostal slovo, chtěl bych připomenout to, že při projednávání v Poslanecké sněmovně jsme jako poslanci ODS jednoznačně hovořili o tom, že se jedná o novelu, která je naprosto protiústavní. Je mi zde trochu trapné opakovat dokola argumenty. Já bych jen použil otevřeného dopisu, který jste všichni myslím dostali na stůl, který je od Asociace soukromých zemědělců, kde bych ocitoval jen několik záležitostí, které jednoznačně ukazují, o co se v této novele jedná. Čili novela jednoznačně porušuje Ústavu České republiky, novela zcela jednoznačně zvýhodňuje jednu skupinu občanů na úkor druhé, novela, a to je pro mne naprosto nepřijatelné, obsahuje zpětnou účinnost práva. Já jsem o tom hovořil podrobně při projednávání této novely zde v Poslanecké sněmovně. Dochází k porušení vztahů mezi věřiteli a dlužníky. Tolik jen z citace otevřeného dopisu.

Jinak bych chtěl říci, dámy a pánové, že celá novela je podle mého názoru doslova potupným čachrováním s demokratickými právními instituty a ohlupováním právního vědomí. Návrh svým obsahem je i dokonale manipulativní a demagogický a i věcný obsah je namířen proti určitému nízkému stupni právního vědomí a nižší míře majetkové odpovědnosti zaviněné předchozím režimem. A tohoto nedobrého dědictví zneužívá vrácená novela pod heslem "Za hloupost se platí". Dámy a pánové, já na základě těchto svých úvah a těchto svých stanovisek navrhuji podpořit rozhodnutí Senátu a vrácenou novelu zamítnout. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Zuna, další přihlášku v tuto chvíli nemám, vyjma avizovaného zájmu ministra zemědělství vystoupit v rámci rozpravy.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni máte jistě v paměti, když jsme projednávali tento zákon. Nebudu proto opakovat všechny právní argumenty, které jsem vznesl. Ale chtěl bych vám říci, všem, jak tu sedíme, a zejména právníkům, kterým musí být jasné, že se jedná o novelu, která je v rozporu s ústavou, že je to novela, která zpětně narušuje již transformačním zákonem daná práva na jedné straně věřitelů a povinnosti dlužníků.

Pan premiér tu dnes řekl, že jsou určité věci, které by měly jít průřezem celé sněmovny. Já se domnívám, že toto je jedna z takových věcí. Znovu opakuji, jsme zákonodárci, musíme ctít zákon, a pokud zákon je ohrožen, musíme ho bránit. Senát svým usnesením nám dal, bohužel, lekci z práva. Z toho důvodu já doporučuji sněmovně, aby podpořila usnesení Senátu, který zamítl návrh tohoto zákona. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo uděluji ministru zemědělství panu Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedající, ctěná sněmovno. Přiznávám se, že jsem dlouho připravoval své vystoupení před sněmovnou, kdy jsem se chtěl pokusit znovu krok za krokem vysvětlit důvody, které předkladatele vedly k předložení této novely zákona. Chtěl jsem zcela věcně pojednat problém z toho pohledu, že by bylo všem, kteří by měli takovou vůli, tedy vůli po pravdě, pochopit, že není jiné řešení, než přijmout, byť by ne zcela dokonalou, právní normu k tomu, aby se situace vyvíjela ku prospěchu našeho venkova, ku prospěchu zemědělství, ku prospěchu této země. Nicméně neučiním tak.

Já si myslím, že reakce sněmovny mně dává jasně najevo, že je dopředu rozhodnuto, jak bude kdo hlasovat. Je rozhodnuto, jak ve směru logiky věci, tak proti logice věci. Přesto velmi krátce zareaguji na dva názory, které tu dnes zazněly.

Musím znovu opakovat, že navrhované řešení se vůbec netýká soukromých zemědělců, pro které zákonodárce zvolil zcela jiný právní režim, a skutečně hospodařící soukromí zemědělci jsou ve svých nárocích vyrovnáni krom sporných případů, které jsou předmětem soudních sporů. Nemohu proto souhlasit s námitkami soukromých zemědělců, které se objevily i v některých sdělovacích prostředcích, které stále procházejí jako červená niť řešením tohoto problému a které právě odmítají tuto novelu s mylným poukazováním na údajné ohrožení majetkových nároků soukromých zemědělců.

V průběhu projednávání návrhu novely transformačního zákona, a to potvrzuje i dnešní rozprava, nezazněly v předloze výraznější námitky charakteru legislativně právního, ale výlučně námitky, které lze zahrnout do roviny politické.

Snad jedinou závažnější právní námitkou proti navrhované předloze byla argumentace o údajném vyvlastňování majetku oprávněných osob navrhovanou touto novelou. Zde je však podle mého názoru nutno podtrhnout, že majetkové podíly z transformace nezaložily oprávněným osobám vlastnický anebo spoluvlastnický vztah k majetku družstva. Zákon o půdě ve svém ustanovení § 33 a) odst. 1 vymezuje nárok na vydání podílu z transformace družstva jakožto pohledávku. Znamená to, že oprávněná osoba, které byl v procesu transformace družstva vypočten majetkový podíl na čistém jmění družstva, se de faco nestala vlastníkem nebo spoluvlastníkem konkrétního majetku družstva, ale má vůči družstvu nebo jeho právnímu nástupci pohledávku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP