Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím. Vidím - pan poslanec Lux.

 

Poslanec Josef Lux: Vystupuji velmi nerad, ale musím opravit názor předřečníka. § 5 odst. 2 říká, že na základě písemné žádosti vlastníka nebo spoluvlastníka budovy nebo stavby atd. Tady se nehovoří o právnických osobách. Je-li tam stavba a je-li vlastník stavby právnická osoba, ať už kdokoliv, třeba zahrádkářská osada, pak se jí to převede přednostně. Nepleťme hlavy zahrádkářům.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Luxovi. Další přihlášku do obecné rozpravy opravdu nevidím, rozpravu uzavírám. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli bychom - a prosím pana zpravodaje, aby mě sledoval - měli rozhodnout, po uzavření obecné rozpravy, o jediném hlasovatelném návrhu, kterým je návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Pan zpravodaj souhlasí. Konstatuji, že o tomto návrhu budeme hlasovat v 16.32 hodin, mezitím vás odhlašuji na žádost z pléna a za malou chvíli zahájíme hlasování.

Kolegyně a kolegové, čas určený před hlasováním pro zformování řad vypršel a budeme hlasovat o návrhu pana poslance Palase, kterým je návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 19, které zahajuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 95 poslankyň a poslanců, proti bylo 99.

 

Nyní můžeme přistoupit k otevření podrobné rozpravy, kterou otevírám a konstatuji, že do ní mám přihlášeny tyto poslance: pana poslance Mandíka, pana poslance Palase, pana poslance Ambrozka, pana poslance Tomíčka, pana poslance Hrnčíře, pana poslance Grůzu, pana poslance Kvapila.

Nicméně v rozpravě zpravodaj má přednostní právo vystoupit a vidím, že pan zpravodaj Pešán chce tohoto přednostního práva využít, tudíž mu udílím slovo.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Pane předsedající, chtěl bych upozornit, že jsem na začátku projednávání dával jako zpravodaj návrh, aby se pozměňovací návrhy přijímaly ke znění, které přijal zemědělský výbor, tzn. ke sněmovnímu tisku 31/3. Ještě jednou zdůvodním tento svůj návrh.

Opravdu se nejedná o nějakou diskriminaci, je možné pochopitelně znovu předkládat pozměňovací návrhy typu právnických osob apod. Jednalo se mi pouze o lepší orientaci. Jde např. o legislativně technické úpravy, kdy v usnesení zemědělského výboru, což je vlastně trochu předělaný sněmovní tisk 31, dalo by se říci nový návrh zákona, jsou některá písmena apod. oproti návrhu sněmovního tisku 31 změněna. Z těchto důvodů jsem chtěl požádat sněmovnu, aby souhlasila s mým návrhem a pozměňovací návrhy přijímala k textu 31/3.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je to řekněme procedurální návrh, ale nyní bych byl rád, kolegyně a kolegové, abyste mi věnovali pozornost. Především bych byl rád, aby mi věnovali pozornost znalci procedury a jednacího řádu. Je zde návrh na to, abychom předkládali pozměňovací návrhy k usnesení zemědělského výboru. Nejsem si jistý, že je to tak jednoznačná záležitost, protože v § 94 je napsáno, že během podrobné rozpravy se předkládají pozměňovací návrhy k návrhu zákona. Nechci jen, abychom nyní udělali rozhodnutí, které by změnilo proceduru jednání. Vím, že běžně se tato procedura používá k zákonu o státním rozpočtu, ale ten se přece jen řídí trochu jinými ustanoveními jednacího řádu.

Takže nyní vidím pouze faktickou přihlášku, protože rozprava zatím - vlastně byla otevřena, takže faktickou přihlášku v rozpravě má pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, je to skutečně faktická procedurální poznámka. Dámy a pánové, z mnohých důvodů, které jsou veskrze praktické, usoudila tato sněmovna v minulosti mnohokrát, že je rozumné projednávat zvlášť některé komplikovanější texty předloh ve znění některého z výborů, který věc projednal. Mám za to, že zpravodaj měl právo navrhnout jistý postup a že je na sněmovně, aby se rozhodla, zda tento postup schválí, nebo neschválí jako oprávněný. Já se samozřejmě kloním k tomu, že ano, schválit, protože nám to ušetří možná hodiny práce, ale to rozhodne sněmovna, a nechť je to tedy k hlasování předloženo a hlasování podrobeno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Samozřejmě nechci zpochybňovat tento návrh, ale nechtěl jsem, abychom o něm rozhodli aspoň bez částečné rozvahy. Nicméně vidím ještě další faktickou přihlášku. Prosím, pane poslanče, můžete se ujmout slova.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jestli si vzpomínáte, skutečně jsme mnohokrát v minulosti učinili jako základ projednávání právě znění nějakého odborného výboru. Řeknu konkrétní příklad: byl to vysokoškolský zákon, na který si mnozí pamatujete, který byl zcela přepracován ve výboru, byl úplně jiný než vládní návrh a vzali jsme za základ projednávání znění odborného výboru. Takže prosím, abychom postupovali tak, jak je v této sněmovně obvyklé. Nevím, proč je to najednou u tohoto zákona zpochybněno.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Plevovi. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 20 o návrhu pana poslance Pešána. Odhlašuji vás, kolegyně a kolegové, a prosím o novou registraci.

 

hlasování pořadové číslo 20 rozhodneme teď o tom, že tento návrh budeme ve druhém čtení projednávat ve znění usnesení zemědělského výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro vyslovilo 175 poslankyň a poslanců, proti nebyl nikdo.

 

Rozhodli jsme o procedurálním návrhu pana zpravodaje a nyní přistoupíme k podrobné rozpravě, do které mám přihlášky ty poslance, které jsem jmenoval. Jako první se ujme slova pan poslanec Mandík. Připraví se pan poslanec Palas.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, předložím pozměňovací návrhy k tisku 31/3.

Za prvé, § 2 odst. 1 písmeno k) zní: zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách a v národních parcích.

Za druhé, § 2 odst. 1 nové písmeno h), a ostatní přečíslovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP