(pokračuje Mandík)

Zemědělské pozemky v nájmu právnických osob, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých.

Za třetí: § 4 - nové znění § 4: Nabyvatel

 1. Nabyvatelem zemědělských pozemků může být pouze

 1. fyzická osoba, která je státním občanem České republiky - odkaz č. 19,
 2. právnická osoba složená výlučně z fyzických osob uvedených v písmenu a) a právnických osob složených výlučně z fyzických osob uvedených v písmenu a), která má sídlo na území České republiky,
 3. v případě zahrádkových osad právnická osoba sdružující zahrádkáře,
 4. obce - odkaz č. 20.

 1. Nabyvatelem lesních pozemků může být pouze obec. (Odkazy pod čarou se nemění.)

Nebude-li návrh přijat, tak navrhuji nový odstavec 3 a další přečíslovat: Právnickou osobou podle odstavce 1 písm. c) je právnická osoba sdružující zahrádkáře. Tato právnická osoba může nabývat pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odstavec 4.

Bude-li přijat nový odstavec 3, navrhuji odstavec 1 písm. c) doplnit: Na konci věty místo tečky čárka a doplnit slova "a tři".

Za čtvrté: § 5 - nové znění nadpisu: Převod na obce, vlastníky staveb a právnické osoby podle § 4 odstavec 3. § 5 - doplnit nový odstavec 4 a ostatní přečíslovat. Na základě písemné žádosti fond prodá zemědělský pozemek právnické osobě sdružující zahrádkáře, na němž je zbudována zahrádková osada, nebo zemědělské pozemky určené k zbudování zahrádkové osady podle schváleného územního plánu.

Tady jen připomínám, že je hlasovatelný, jen bude-li přijat nový bod 3 v § 4.

Za páté: § 7 doplnit o nový odstavec 3 a další přečíslovat: Na koupi zemědělského pozemku dle tohoto zákona má přednostní právo nájemce, který na pozemku prokazatelně hospodaří po dobu 24 měsíců a nemá ke dni prodeje závazky po lhůtě splatnosti vůči českému státu.

§ 7 - nové znění odstavce 5: Pokud ve lhůtě uvedené v odstavci 3 - podotýkám, bude-li přijat předchozí návrh, tak v odstavci 4 - požádají o převod zemědělského pozemku některé z osob uvedených v § 5 a 6, mají přednost před zájemci podle § 7, a to v pořadí:

 1. vlastník stavby
 2. právnická osoba sdružující zahrádkáře
 3. obec
 4. vlastník sousedícího zemědělského pozemku.

O tomto pozměňovacím návrh lze hlasovat, jen bude-li přijat nový bod 3 § 5.

Za šesté: § 8 odstavec 1 - znění textu: § 4 písm. a) a b) nahradit zněním.

Nyní se omlouvám, protože se vloudila chybička v počítači, takže to předkladateli doplním. Mám za to, že to bude odstavec 1 písm. a) a b) a odstavec 3.

Za sedmé: § 9 odstavec 3 - znění textu "podle § 6 a 8" nahradit textem "podle § 5 odstavec 4 a § 6 až 8".

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Mandíkovi. Slova se ujme pan poslanec Palas, připraví se pan poslanec Ambrozek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi předložit pozměňující návrhy k tisku 35 - usnesení zemědělského výboru.

Do § 2 doplnit odstavec f) - veřejná vysoká škola.

Dále doplnit odstavec g) - zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, v národních přírodních rezervacích a národních parcích.

V § 4 nový odstavec b) - právnická osoba složená výhradně z fyzických osob občanů České republiky. Další odstavce přečíslovat a zařadit nový odstavec e): osoby, které privatizovaly nemovitý majetek státních a vojenských zemědělských podniků.

Odstavec f) - v § 4 odstavec 3 se na konec vkládají slova "nebo veřejná vysoká škola".

Do § 5 nadpisu - převod na obce a veřejné vysoké školy a vlastníky staveb - doplnit veřejné vysoké školy.

Do § 5 za odstavec 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní: Zemědělské pozemky, které jsou nezbytné pro zajištění vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí činnosti při uskutečňování akreditovaných studijních programů, převede fond na veřejnou vysokou školu, jestliže

 1. jde o pozemek, ke kterému ke dni 24. 6. 1991 příslušelo právo hospodaření vysoké školy uvedené v příloze číslo 1 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
 2. splnění podmínek převodu potvrdí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na toto potvrzení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
 3. s převodem vysloví předem souhlas Ministerstvo zemědělství.

Do § 7 nový odstavec b): Právnickým osobám složeným výhradně z fyzických osob občanů České republiky. Další dva odstavce přečíslovat na c) a d).

Zařadit nový odstavec e), který zní: Osoby, které privatizovaly nemovitý majetek státních a vojenských zemědělských podniků.

Do § 7 nový odstavec 2, který zní: Na koupi zemědělského pozemku podle tohoto zákona má předkupní právo nájemce, který na pozemku prokazatelně hospodaří po dobu nejméně 24 měsíců a nemá ke dni prodeje závazky po lhůtě splatnosti vůči českému státu. Odstavce 2 až 5 přečíslovat.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Ambrozek, připraví se pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolím si dva krátké pozměňovací návrhy, které se týkají problematiky chráněných území národní kategorie. Mluvili zde o tom už kolegové přede mnou, ale chtěl bych říci, že přes mnoho slov, která se vedla na téma národních parků ve sněmovně, zde nezazněly racionální důvody a nepadla ani zmínka, proč by se ty či ony pozemky převádět neměly.

Nejprve přečtu svůj pozměňovací návrh:

§ 2 odstavec 1 písm. k) zní: Zemědělské a lesní pozemky v národních přírodních památkách, národních přírodních rezervacích a v prvních a druhých zónách národních parků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP