(pokračuje Lux)

Argument, že není možné prodávat, resp. zamezit prodávání v národních parcích, pan poslanec jistě neúmyslně přeslechl naši připravenost společně s kolegou Peškem vyjít vstříc této diskusi tím, že by první a druhé pásmo byly vyňaty z tohoto režimu.

Dále argument, že není možné převádět na zahrádkářské kolonie - tento argument není pravdivý. Pan poslanec argumenty slyšel v zemědělském výboru v diskusi, přesto je zopakoval zde. Paragraf 5 odst. 2 říká, že na základě písemné žádosti vlastníka nebo spoluvlastníka budovy nebo stavby může prodat fond vlastníkovi či spoluvlastníkovi zemědělský pozemek touto budovou nebo stavbou zastavěný a zemědělský pozemek bezprostředně na něj navazující. Ve většině zahrádkářských osad jsou nějaké stavby - chatka nebo jakákoli stavba. To znamená, je-li vlastník této stavby a je-li pod tím státní půda, tak v režimu § 5 odst. 2 mu bude tato půda a navazující půda, tzn. zahrádka, převedena v rámci režimu, a to přednostním právem. Pan poslanec se zastává jen těch, kteří tuto stavbu mají načerno, tedy není evidována, abychom věděli, o čem hovoříme.

Pan Palas tady opakoval tyto argumenty a řekl, že jeho cílem je prodat tuto půdu těm, kteří na ní pracují. Já bych chtěl říci, že naším cílem, cílem předkladatelů, nebylo toto heslo, naším cílem je nalézt dobrého hospodáře, ale když jsem tak o tom přemýšlel, tak vidím, jak život tropí hlouposti, protože náš původní návrh daleko více vyhovuje cíli pana Palase než jeho představa, protože on chce, aby tento majetek byl přednostně převeden nájemcům, tzn. těm majitelům s. r. o. či majitelům akciových společností. Ale myslí-li vážně svůj cíl, že chce prodat tuto půdu, převést těm, kteří na ní pracují, tak daleko více vyhovuje tomuto cíli náš původní návrh, který umožňuje fyzickým osobám - členům právnických osob se na tomto podílet. Čili věřím, že pan poslanec podpoří původní návrh, protože plně vyhovuje jeho cíli.

Myslím, že bude rozumné vyhovět panu Zunovi, aby tento materiál se vztahoval také na zastavěné lesní pozemky, to se mi zdá rozumné. Pan kolega Máče tu hovořil o tom, že je třeba zamezit spekulaci.

Já si myslím, že tento zákon se snaží zamezit spekulaci v § 10, v § 11, kdy hovoří o předkupním právu Pozemkového fondu, dále hovoří o zástavním právu, o tom, že všichni ti, kteří nekale hospodaří, resp. neplní úkoly ke státu a k dalším, že se neúčastní tohoto prodeje, čili myslím, že těch prvků je tam celá řada. Jestliže pan poslanec má nějaký zvláštní návrh, tak jeho návrhy samozřejmě vítáme.

Teze poslanec Pešek a jemu podobní - to bych nechal rétorice minulých dob.

Pan Grüner tu hovořil o vyloučení učilišť a škol. My jsme vyslovili jako předkladatelé jasnou připravenost vyjít vstříc těm školám, které jsou skutečně zemědělské. To znamená bez diskuse převést tento majetek na vysoké školy tam, kde jsou školní hospodářství, převést ho také na střední školy a učiliště, ale pouze tam, kde se skutečně hospodaří. A víme, že dnes je celá řada školních hospodářství, která mají zemědělství jen v nadpisu. Už dnes dělají úplně jinou činnost, nejsou zemědělským učilištěm, ani zemědělskou školou. A proto jsme poprosili pana ministra školství, resp. poslance jeho strany, aby toto specifikovali. To znamená převod na skutečné zemědělské školy - tomu se nebráníme.

Pan ministr Fencl tu hovořil o programovém prohlášení. Chtěl bych říci, že právě proto, že programové prohlášení hovořilo o tom, že do konce března zde bude koncepční materiál o zemědělské politice - tento materiál zatím není v Poslanecké sněmovně - proto také byl mj. tento zákon předložen. A diskriminace ve vztahu k Evropské unii - dle mého názoru tento argument neobstojí, protože všichni máme k dispozici názor Parlamentního institutu, který se touto otázkou zabýval, a Parlamentní institut všem poslancům dal k dispozici stanovisko, které říká, že problematika, které se věnuje tento zákon, není právem Evropského společenství upravena. A proto právní úprava této oblasti spadá plně do kompetence členských států. A dále říká, že získávání, nabývání státního majetku v České republice se týká zvláštní výluka uvedená v příloze 16B Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropským společenstvím na straně druhé. To znamená, tento režim je upraven v této Evropské dohodě. Mrzí mě, že vláda ve svém stanovisku, dle mého názoru a dle názoru Parlamentního institutu, mylně poslance informovala.

Ostatní argumenty pana ministra, tj. rozpor s Listinou základních práv a svobod a také rozpor s obchodním zákoníkem, dle mého názoru nesdílí spolu s ním jeho vláda, protože ve stanovisku vlády tyto argumenty nezazněly. Ve stanovisku vlády zazněl pouze argument ve vztahu k Evropské unii, který jsem tímto, dle mého názoru dostatečným, způsobem vyvrátil, a názor vlády na diskriminaci právnických osob. Je-li možnost účasti fyzických osob, členů právnických osob, myslím, že je to daleko širší a daleko korektnější.

Vážení, kolegové, myslím, že základní argumenty byly vyvráceny, a v podrobné rozpravě již očekávám věcné návrhy, které povedou ke zlepšení této legislativní normy. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Luxovi. Nyní jsem viděl faktickou přihlášku pana poslance Palase. Připomínám, že stále trvá obecná rozprava.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně fakticky chci reagovat na protiargumentaci předkladatele.

Chci reagovat na pasáž, kde řekl, že je dokonce výhodnější, aby fyzické osoby, které hospodaří v rámci právnických osob, takto nakupovaly půdu. Že je to výhodnější. On ale dobře ví, že tomu tak není, protože fyzická osoba, která hospodaří v rámci právnické osoby, jestliže chce použít peníze své firmy, tyto peníze musí zdanit. To znamená - dvakrát zdaňuje, než bude nakupovat. Vědomě znevýhodňujete tyto podnikatele a majitelé s. r. o., akciových společností a družstev se na nás dívají. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Další faktická pan poslanec Lux.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Lux: Pane předsedající, vážení kolegové, tímto jsem pochopil, že s návrhem souhlasíte a pouze chcete odstranit tento problém - pak předložte v podrobné rozpravě pozměňující návrh a bude to bezvadné. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Luxovi. Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Mandík.

Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, já navážu hned na dva předřečníky. Ona totiž fyzická osoba, která je členem právnické osoby, využije podle stanovených podmínek zákonů, že je členem právnické osoby, ale navrhovatel už vůbec neřeší tu situaci, že jakmile odkoupí tato fyzická osoba půdu, aby ji vložila do této právnické osoby. To znamená, konstrukce je velmi špatná z tohoto pohledu. Takže pan ing. Lux to, co před chvílí řekl - ono to tak úplně jednoduché není.

Já jsem se ale chtěl vyjádřit ještě k zahrádkovým koloniím. Já jsem, pane inženýre, hovořil o tom, že není vůle předkladatelů umožnit privatizovat vlastně organizaci, která sdružuje zahrádkáře. A vůbec jsem neobhajoval černé stavby, jak jste mě tady nařkl. A vy velmi dobře víte, že zlomem roku 1967 černé stavby, které byly předtím postaveny, tedy zahradní domky bez stavebního povolení, abychom věděli, o čem mluvíme, tak byly zlegalizovány. To znamená, že v současné době vlastně nemůžeme hovořit o tom, že nějaká černá stavba byla. A není možné se opřít o § 5, jak říkáte, protože v mnoha případech, jak jste sám připustil, zahrádkáři stavební domky nemají, a pak není specifikováno, co to jsou přilehlé pozemky. Ale taktéž nemůžete vyvrátit, že samotná celá kolonie je vlastně stavbou, protože zahrádkáři si společně vybudovali komunikace, ploty, vodovody, vykopali studny atd. To znamená, celá zahrádková osada je stavbou samotnou, to znamená, že nelze vyloučit, aby problém byl řešen do důsledku, aby mohly privatizovat právě organizace, které zahrádkáře sdružují. A toto váš návrh neumožňuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP