(pokračuje Fencl)

Lze se naopak důvodně domnívat, že takto navrhované řešení je v hrubém rozporu s Listinou základních práv a svobod, která byla pod číslem 2 z roku 1993 Sb. vyhlášena jako součást ústavního pořádku České republiky. Již v obecných ustanoveních této listiny se uvádí v čl. 4 v odst. 3, že zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Dle navrhovaného řešení však zákonné omezení neplatí pro všechny stejně, ale platí pouze pro osoby právnické. Dle ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod každý má právo vlastnit majetek, tedy i právnické osoby. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

V důvodové zprávě k projednávanému návrhu zákona se uvádí, že základním cílem je privatizace státních pozemků ve prospěch fyzických osob podnikajících v zemědělské prvovýrobě. Neuvádí se zde však, že v zemědělské výrobě podnikají rovněž osoby právnické, a chybí zde jakékoliv elementární zdůvodnění tohoto zjevně protiústavního a protiprávního přístupu. Lze se velice důvodně obávat, že právě to je důvodem, proč důvodová zpráva neobsahuje zdůvodnění tohoto návrhu, ale pouze jeho konstataci. Totéž platí i ve zvláštní části důvodové zprávy, konkrétně u textu v § 4 a § 7. Ve zvláštní části důvodové zprávy se v § 7 uvádí, že zákon preferuje fyzické osoby. Pokud se zpráva nazývá zprávou důvodovou, měla by zde být tato preference jedné části podnikatelského spektra v zemědělství na úkor části druhé podrobně vysvětlena, a ne pouze konstatována.

Předkládaný návrh je však v rozporu - a to je též stejně vážné - i s platnou právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku a v zákoníku občanském. Dle ustanovení § 2 v odst. 2 obchodního zákoníku jsou podnikatelem podle tohoto zákona jak osoby fyzické, tak i právnické. Nemá proto opodstatnění návrh, který části plnoprávných a plnohodnotných podnikatelských subjektů znemožňuje nabývat do svého vlastnictví státní půdu. Právnická osoba je podle zákona považována za samostatný subjekt práv a závazků.

Nemohu přitom pominout ani velice závažnou otázku nájemců této půdy, kteří privatizovali ostatní zemědělský majetek s příslibem, že jim v budoucnu bude odprodána i půda. Lze se oprávněně domnívat, že drtivá většina těchto nájemců by bez perspektivy následného odprodeje půdy jakožto základního předpokladu pro provozování zemědělské prvovýroby nepřistoupila na mnohdy velice, řekněme, tvrdé či komplikované privatizační podmínky, či podmínky privatizačních smluv. Proto je také v programovém prohlášení vlády uvedena eliminace spekulace s půdou, neboť dosavadní nájemce je zárukou užívání zemědělské půdy za účelem provozování zemědělské výroby. Pokud by nyní neměli nájemci k privatizovanému majetku možnost získat i půdu a tato by mohla být převedena do vlastnictví jiné osoby, znamenalo by to citelný zásah do podnikatelského záměru a ekonomické rozvahy každého z nájemců se všemi nebezpečími z toho vyplývajícími, včetně - a to považuji za velmi důležité - ohrožení splácení úvěrů, propadnutí zástav, odstoupení od smluv apod. Odmítnout nájemci přednost při odkoupení pronajaté půdy znamená podtržení jeho podnikatelské aktivity.

Oblast harmonizace práva musí mít absolutní prioritu v rámci procesu naší přípravy na vstup do Evropské unie. Vedle toho je nutné zcela jasně deklarovat naši výchozí vyjednávací pozici s Evropskou unií tak, aby nedošlo k dalšímu propadu zemědělské výroby. S těmito zásadami je však předkládaný návrh v rozporu, a proto vás, ctěná sněmovno, žádám, abyste po zvážení výše řečené argumentace akceptovala pozměňovací návrhy, které by měly odstranit alespoň základní nedostatky předkládané zákonné předlohy. Za to vám předem vyjadřuji svůj dík a vděk.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Fenclovi. Do obecné rozpravy další přihlášku nemám. Před jejím uzavřením bych chtěl upozornit pana poslance Skopala na to, že návrh, který přednesl, po mém soudu je v obecné rozpravě nepředložitelný, respektive je nehlasovatelný po uzavření obecné rozpravy. Ten návrh by měl podle § 93 znít - návrh na projekt vrácení výboru k novému projednání. Prosím tedy pana poslance Skopala, zda by se ještě v obecné rozpravě vyjádřil.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vzhledem k tomu, že se nechci přít v rámci jednacího řádu a mám zájem na tom, aby došlo k novému projednání, proto stahuji návrh k odročení a navrhuji na vrácení k dopracování zemědělskému výboru.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jedná se tedy o návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání. Děkuji.

V tuto chvíli, kolegyně a kolegové, končím obecnou rozpravu. V tuto chvíli vidím hlásícího se navrhovatele. Nicméně, já si přiznám, že přes všechnu dobrou vůli si nejsem jistý, zda navrhovatel může v tuto chvíli vystoupit. Takže se omlouvám, nedošlo k uzavření rozpravy. Byla to technická chyba a může hovořit ještě v trvající obecné rozpravě zástupce navrhovatelů pan poslanec Lux. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil, když dovolíte vy, reagovat na několik poznámek, které byly vedeny, řekl bych, více politickým zájmem v této obecné diskusi a vyslovit k ní komentář.

Pan poslanec Mandík spolu s dalšími tady hovořil o tom, že není dneska správná doba pro privatizaci státní půdy. Já bych souhlasil poté, že ta půda již dávno měla být privatizována. To znamená - v tomto smyslu možná ano, ale tak, jak to bylo podáno, nikoliv.

Jsem přesvědčen, že je velmi užitečné, abychom převedli tuto státní půdu do rukou fyzických osob, do rukou občanů České republiky, dříve než vstoupíme do Evropské unie. A myslím si, že také většina obcí čeká na tuto státní půdu, aby mohla odblokovat nebo napomoci bytové výstavbě. Není možná účast právnických osob. Pominu-li ty výjimečné paragrafy, které umožňují účast právnickým osobám, chtěl bych říci, že mohou-li se účastnit fyzické osoby jako členové právnických osob tohoto procesu, tak tento prostor zde zůstává zachován.

A říkám zcela otevřeně, že je to významný protikorupční prvek, protože my si nepřejeme, aby tu půdu privatizovala např. s.r.o. Láska, ale chceme, aby konkrétní člověk měl odvahu říci - ano, já tady kupuji 300 ha státní půdy. Jestliže tento převod je na třicetileté bezúročné splátky, tak si myslím, že každá fyzická osoba, která vážně myslí hospodaření, má možnost se tohoto procesu účastnit.

Dále argument, že neexistuje předkupní právo nájemců. Tento argument prostě není pravdivý. V § 7 se jasně říká, že jsou zvýhodněni současní hospodáři, to znamená ten, kdo hospodařil na minimálně 10 ha v katastru, event. navazujícím katastrálním území, ten je zvýhodněn. Jsou-li současní nájemci současně hospodáři, jsou tedy zvýhodněni. Tento zákon, respektive návrh zemědělského výboru dokonce toto posunul a řekl, že ti, kteří 24 měsíců dozadu hospodařili. To znamená - zamezuje se nějakým novým spekulantům, kteří dnes nebo zítra nebo pozítří by chtěli do tohoto vstoupit. 24 měsíců ten, který hospodařil v katastru. Jsou-li tam ti nájemci, pak mají nezadatelnou výhodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP