(pokračuje Vidím)

Poslaneckými kluby byli navrženi tito poslanci:

Pan Bendl Petr, ODS, paní Buzková Petra, ČSSD, paní Dostálová Kateřina, ODS, pan Ježek Josef, ODS, pan Klanica Zdeněk, KSČM, pan Kostrhun Jan, ČSSD, pan Kučera Miloslav st., ČSSD, pan Kuneš Michal, ČSSD, pan Langer Ivan, ODS, pan Mlynář Vladimír, US, paní Müllerová Ludmila, KDU-ČSL, paní Němcová Miroslava, ODS, pan Pleva Petr, ODS, pan Skopal Ladislav, ČSSD, paní Svobodová Alena, KSČM, pan Šplíchal Karel, ČSSD, pan Talíř Jaromír, KDU-ČSL, pan Vlach Jiří, US a pan Vymětal Vojtěch, ČSSD.

Navrhuji, abychom po rozpravě hlasovali o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací komise en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Pane předsedo, můžeme hlasovat.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna nyní hlasováním en bloc rozhodne o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky tak, jak ji volební komise navrhla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 83. Kdo je pro předložený návrh usnesení? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 83 se z přítomných 185 pro vyslovilo 181, proti nikdo, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem našeho programu je

 

31.
Návrh na volbu poslanců do stálých delegací parlamentu do meziparlamentních organizací

 

Návrh kandidátů do jednotlivých stálých delegací vám byl rozdán do lavic. Uděluji nyní slovo předsedovi volební komise poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní nás čeká poměrně rozsáhlý hlasovací maraton. Volební komise na své schůzi 14. října 1998 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálých delegací parlamentu do meziparlamentních organizací a přijala své usnesení č. 23, na jehož základě byl připraven návrh kandidátů na členy jednotlivých delegací do meziparlamentních organizací. Tento návrh máte na svých stolech.

Úvodem chci připomenout, že podle usnesení Poslanecké sněmovny číslo 20 z 2. července  1996, který již zmínil pan předsedající, se členové delegací volí většinovým způsobem. Tyto delegace mají postavení komisí Poslanecké sněmovny. Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o celém návrhu, tj. o složení všech delegací najednou. Po skončení této rozpravy pak budeme hlasovat v prvním kole o jednotlivých kandidátech zvlášť, a to v pořadí, jak je uvedeno v předloženém návrhu. Při neúspěšnosti prvního kola volby bude bezprostředně následovat druhé kolo první volby u každé delegace.

Pro přesnost uvádím, že podle volebního řádu Poslanecké sněmovny, který tvoří druhou přílohu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se hlasuje pomocí hlasovacího zařízení. Celý tento akt volby je upraven v pátém článku volebního řádu pod body 14 až 21.

Volba je dvoukolová. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z prvého kola, kteří mezi nezvolenými získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů, nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst po prvém kole volby. Při rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.

Nyní bych požádal pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k celému návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozpravu jsem tímto otevřel. Vidím předsedu poslaneckého klubu KSČM pana poslance Filipa, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Paní a pánové, budu poměrně stručný. Jsem přesvědčen, že volební komise odvedla velmi dobrou práci a je možné pravděpodobně hlasovat - pokud nenarazíme na nesouhlas sněmovny - o některých delegacích en bloc, pokud by nám to umožňoval jednací řád. Jsem přesvědčen, že by bylo vhodné, aby delegace byly ustaveny tak, jak byly navrženy. Mám jen jedinou připomínku.

Klub KSČM akceptoval to, že se jednotlivé delegace budou řídit nikoli vnitřním poměrem delegace, ale celkovým počtem členů ve všech delegací, a je ochoten akceptovat neúčast ne v jedné, jak jsme navrhli, ale ve dvou delegacích s tím, že za tuto nabídku žádáme ostatní politické kluby, aby zvážily, zda je vhodné, aby v Parlamentním shromáždění Rady Evropy neměl klub žádného člena, pokud by nebyl zvolen Jiří Maštálka. Jsem přesvědčen, že takový postup by nebyl správný a nebyl by ani v souladu se zvyklostmi, které jsou v Parlamentním shromáždění Rady Evropy, která si potrpí na princip obsazení svých orgánů právě z celého spektra politických stran jednotlivých členských zemí nebo zemí přidružených. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Táži se, kdo další chce vystoupit v rozpravě. Nehlásí se nikdo, rozpravu uzavírám.

Prosím pana předsedu volební komise, aby předkládal jednotlivé návrhy. Nicméně mám dotaz, zda v případě delegací, kde počet kandidátů souhlasí s počtem míst, nemůžeme hlasovat en bloc.

 

Poslanec Jan Vidím: Pan předsedající, stejně tak i pan kolega Filip zde navrhují, abychom v tom případě, kde počet navržených kandidátů odpovídá počtu volených míst v jednotlivých delegacích, zda je či není možné hlasovat o těchto kandidátech najednou. Věřte mi, že i mně by to usnadnilo práci a byl bych rád, kdyby taková možnost byla. Ale bohužel příslušné ustanovení zákona o jednacím řádu, resp. druhé přílohy, tedy řád volební, v případě volby komisí většinovým způsobem, což je tento případ, stanoví ve svém článku 14 jasnou povinnost sněmovny o každém kandidátovi rozhodovat samostatně. Byl bych velmi rád, kdybychom mohli zvolit model jiný, ale protože neustavujeme stálou komisi, jak jsme činili v předchozích dvou bodech, ale volíme členy většinovým systémem, nezbývá nám nic jiného, než podstoupit dlouhý maraton hlasování o jednotlivých navržených kandidátech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře, prosím, abychom se pustili do prvního hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Nejprve budeme hlasovat v prvním kole o jednotlivých kandidátech do stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Připomínám, že Poslanecká sněmovna rozhodla, že tato delegace bude mít pět členů a pět náhradníků. Konstatuji, že poslanecké kluby navrhly šest kandidáty na členy této delegace. To znamená, že bude zvoleno pět poslanců, kteří obdrží nejvyšší počet hlasů v prvém nebo druhém kole. Můžeme přistoupit k hlasování. Za člena této delegace je navržena Zdeňka Horníková.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo souhlasí s jejím členstvím, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Sbíráme pozitivní hlasy.

Hlasování pořadové číslo 84 - z přítomných 185 bylo pro 177.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této delegace je navržen poslanec Jiří Maštálka, KSČM.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo je pro? V hlasování pořadové číslo 85 - z přítomných 185 bylo pro 88, proti 11.

 

Hlásí se předseda poslaneckého klubu ČSSD poslanec Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP