(pokračuje Gongol)

Na výši státního dluhu to samozřejmě vliv nebude mít, ten dosáhne úctyhodné výše 173,1 mld. Kč, i když pan Pilip hovořil na začátku tohoto roku o tom, že jde již o 360 mld. Kč. Zřejmě to použije opět pro situaci vhodnější.

V důvodové zprávě se hovoří o tom, že podle § 18 odst. 3 zákona č. 530 byl tento návrh předložen České národní bance k vypracování stanoviska.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, já bych chtěl poprosit kolegy, kteří se chovají hlučně, aby se ztišili a umožnili vám dokončit vaše vystoupení.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Byli jsme zpravodajem seznámeni s tímto návrhem. Ptám se vás, kdy jste dostali toto stanovisko, pokud jste tedy vůbec zaregistrovali, že jste ho dostali až dnes. Zřejmě jste ho dostali dnes a já se přiznám, že to zřejmě bylo až po mé urgenci. Nejsem tak malicherný, abych to považoval za formální důvod pro zamítnutí, i když je to zde často uplatňováno. Tvrdit, že jsem to nemohl prostudovat, když se jedná o dvě věty, by bylo úsměvné. Já jsem po něm pátral proto, že jsem předpokládal, že tam najdu podrobnější ekonomické zdůvodnění, které postrádám v důvodové zprávě.

Odvolávám se - dnes se tady odvolávali mnozí - na § 86 odst. 3 jednacího řádu sněmovny, kde se hovoří o tom, že důvodová zpráva obsahuje též předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy. Podle mého názoru tam mělo být vyhodnoceno, jaký hospodářský dosah má vydání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů. Jinými slovy řečeno, proč je pro stát výhodnější použít vydání dlouhodobých dluhopisů, splatných až po 15 letech. Předpokládám, že bychom měli být seznámeni alespoň s klady či zápory takového řešení, čili s ekonomickým dopadem, abychom počítali se splatností až po 16 letech. Cožpak to s naší ekonomikou vypadá tak dlouhodobě špatně?

Protože nebyly splněny podmínky jednacího řádu § 86 odst. 3, navrhuji zákon vrátit k přepracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Registroval jsem přihlášku pana poslance Václavka do obecné rozpravy. Uděluji mu slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, opět v zájmu zamezení kolize uzavření státního závěrečného účtu za rok 1997 a na druhé straně přípravy náběhu financování roku 1999 navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání vládního návrhu zákona o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegyně a kolegové, táži se, zda má ještě někdo v úmyslu přihlásit se do obecné rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Prám se navrhovatele, zda má v úmyslu vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Ptám se zpravodaje, zda má v úmyslu vystoupit. Není tomu tak.

Pokud se nemýlím, zazněl v rozpravě návrh pana poslance Gongola na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je to tak? Ano.

Kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o předloženém návrhu pana poslance, a to v hlasování pořadové číslo 79.

 

Toto hlasování jsem v tuto chvíli zahájil a táži se, kdo souhlasí s předloženým návrhem. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování s pořadovým číslem 79 se z přítomných 182 vyslovilo 24 pro, 142 proti, 16 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout nejdříve o přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

V hlasování pořadové číslo 80 rozhodneme o přikázání projednání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 80 z přítomných 183 poslanců se 169 vyjádřilo pro, 2 proti, nehlasovalo 12. Návrh byl přijat.

 

Posledním hlasováním je hlasování o zkrácení lhůty o 20 dnů, jak to navrhl pan poslanec Václavek.

Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro předložený návrh na zkrácení lhůty k projednání. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 81 z přítomných 183 se pro vyjádřilo 159, proti 8, nehlasovalo 16. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s bodem č. 23 programu naší schůze a před námi je blok voleb. Prosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.

 

Projednáváme bod

 

29.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny
pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

 

Připomínám, že Poslanecká sněmovna podle § 115 odst. 2 jednacího řádu již rozhodla, že i tato stálá komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení, a stanovila počet na 11 členů. Slovo má předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan předsedající už částečně bod uvedl. Konstatuji, že volební komise na své schůzi 14. října 1998 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny a přijala své usnesení č. 21. Sněmovna již přednedávnem rozhodla, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a bude mít 11 členů. Poslaneckými kluby byli navrženi:

 

Cabrnoch Milan, ODS, Dundáčková Eva, ODS, Gross Stanislav, ČSSD, Janeček Josef, KDU-ČSL, Krátký Libor, ODS, Macháček Antonín, ČSSD, Orgoníková Hana, ČSSD, Payne Jiří, ODS, Starec Martin, ČSSD, Volák Stanislav, US, Vymětal Karel, KSČM.

 

Navrhuji, abychom po rozpravě hlasovali o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jste navrhl tento postup. Otevírám rozpravu a táži se, kdo má v úmyslu vystoupit. Nikdo. Rozpravu končím a prosím, aby se předseda volební komise ujal slova.

 

Poslanec Jan Vidím: Poslanecká sněmovna nyní hlasováním en bloc rozhodne o ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny, jak ji volební komise navrhla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 82 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 82 se z přítomných 184 pro vyjádřilo 176, nikdo proti, nehlasovalo 8 poslanců. Návrh byl přijat.

 

Projednali jsme bod pořadu č. 29.

 

Nyní otevírám další bod našeho pořadu, což je

 

30.
Návrh na ustavení nebo volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

 

Připomínám, že Poslanecká sněmovna podle § 115 odst. 2 jednacího řádu rozhodla, že tato stálá komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení, a stanovila počet na 19 členů. Slovo má předseda volební komise pan Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, volební komise na své schůzi 14. října projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky a přijala své usnesení č. 22.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP