(pokračuje Langer)

Děkuji vám, pane zpravodaji.

Tím jsme se vyrovnali s dalším bodem našeho programu jednání a dalším bodem v tuto chvíli by měl být… Ještě ne, vidím zvednutou ruku předsedy volební komise. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat, abyste na tento okamžik zařadili 4 volební body, bod 29, 30, 31 a 32, a to z následujícího důvodu. Neprojedná-li dnes sněmovna tyto body, pak nebudeme moci v průběhu příštího týdne zřejmě zvolit předsedy stálých komisí a vedoucí stálých delegací. Dovolím si tedy sněmovnu požádat o předřazení těchto bodů na teď.

Opakuji. Jde o body 29 - tedy "Ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny", bod 30 - "Ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky", bod 31 - "Volba členů stálých delegací Poslanecké sněmovny" a bod 32 - "Návrh na změny ve výborech Poslanecké sněmovny".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. To by znamenalo, že bychom program dnešní schůze ukončili těmito volbami a neprojednali vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů, který věcně patří k bloku státní závěrečný účet.

 

Poslanec Jan Vidím: Je samozřejmě možné, teď po konzultaci s místopředsedkyní sněmovny, zařadit tyto body až po projednání bodu, zkráceně řečeno státní dluhopisy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Rozumím tedy vašemu procedurálnímu návrhu tak, že projednáme teď bod pořadu schůze pod číslem 23, tj. "Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů", a poté bychom měli projednat body 29, 30, 31 a 32, což jsou volby. To je procedurální návrh, o kterém nyní nechávám hlasovat.

 

Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 78 se z přítomných 185 pro vyslovilo 174, proti nikdo, nehlasovalo 11. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme projednávat bod, který se nazývá

 

23.
Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
/sněmovní tisk 30/ - prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk č. 30. Předložený návrh odůvodní ministr financí pan Ivo Svoboda. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych uvedl projednání vládního návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997. Tento návrh byl schválen již vládou premiéra Tošovského dne 22. dubna 1998, avšak ve smyslu § 121 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny musel být předložen k projednání nové vládě, která ho dne 26. srpna 1998 schválila usnesením č. 545 a předložila Poslanecké sněmovně k projednání.

Návrh zákona byl ve smyslu § 18 odst. 3 zákona o dluhopisech předložen k připomínkám České národní bance. Návrh tohoto zákona navazuje na návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1997.

Rozpočtové hospodaření České republiky v loňském roce skončilo schodkem 15,7 miliardy korun. Podle zákona o rozpočtových pravidlech České republiky, jakož i podle zákona o dluhopisech musí u způsobu úhrady tohoto schodku, resp. o objemu a době splatnosti vydávaných dluhopisů rozhodnout Parlament České republiky. Zákon č. 348/1997, o státním rozpočtu na rok 1998, opravňuje Ministerstvo financí financovat schodek státního rozpočtu minulého roku vydáváním krátkodobých státních dluhopisů, a to do doby přijetí zákona o úhradě schodku státního rozpočtu za rok 1997, nejdéle však do konce roku 1998.

Přetrvávající napětí rozpočtového hospodaření, které nás vede k očekávání výsledného schodku v roce 1998 ve výši okolo 20 miliard korun vlivem nutnosti uhradit rozpočtem nekrytá rozhodnutí minulé vlády a parlamentu, o nichž budu velmi podrobně hovořit při projednání zprávy o rozpočtu za 1. čtvrtletí tohoto roku, a naléhavosti vyřešit financování ztráty Konsolidační banky za rok 1997, neumožňuje úhradu loňského schodku v tomto rozpočtovém roce. Vláda nepředpokládá dostatek rozpočtových prostředků ani v roce 1999.

Schválením navrhovaného zákona Poslanecká sněmovna uzná pokladní schodek minulého roku dlouhodobým státním dluhem. Nominální úroveň dlouhodobého státního dluhu tak dosáhne 173 miliard korun. Relativní úroveň státního dluhu měřená jeho podílem na hrubém domácím produktu však zůstane i přes mírný nárůst o 0,4 % nadále na úrovni nízké 10,5 %. V rámci povolení obsaženého v tomto zákoně bude Ministerstvo financí vydávat jednotlivé emise státních dluhopisů, jejichž objemy a doby splatnosti budou záviset na momentální situaci na finančním trhu a na poptávce po státních dluhopisech s konkrétní splatností. Tento způsob vydávání státních dluhopisů umožňuje Ministerstvu financí pružně se přizpůsobovat změnám na finančním trhu a docílit nejlevnějšího možného financování potřeb státu.

Obdobným způsobem bylo řešeno financování schodku státního rozpočtu České republiky v letech 1996, 1992 a 1991.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slova se ujme zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci zpravodajské zprávy přednesl stanovisko České národní banky k návrhu zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997.

S odvoláním na § 18 odst. 3 zákona č. 430/1990 Sb., o dluhopisech, doporučuje ČNB Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby schválila vládní návrh shora citovaného zákona o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997. Na základě jeho schválení budou vydání státní dluhopisy v rozsahu 15 miliard 717 milionů 170 tisíc korun, jejichž splatnost je dána uplynutím 15 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Toto stanovisko čtu proto, že vyjádření České národní banky vyžaduje zákon, a stanovisko zpravodaje je identické se stanoviskem České národní banky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli jednu přihlášku, a to od pana poslance Gongola, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, děkuji za slovo. Dámy a pánové, zřejmě všichni spěcháme, budu proto velice stručný.

Jistě se shodneme na tom, že zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997 je potřebný. Spíše by bylo asi v této souvislosti třeba říci, zda těch 15,7 miliardy korun bylo vynaloženo účelně, či to byl jen úhybný manévr předchozí vlády, která hlásala vyrovnaný rozpočet, který byl vlastně vyrovnaný jen na papíře.

Očekával bych proto tvrdou zdrcující kritiku od těch, kteří hlásají líbivá hesla o projídání budoucnosti. Koneckonců jsme řečí slyšeli dost při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 1999. Ale to by byla slova do vlastních řad bývalé vládní koalice. Jim prý se deficit nelíbí. I mně se nelíbí deficit. Deficit za rok 1997 zde však je a třeba jej řešit.

My ovšem máme dvě možnosti, jak tento schodek řešit, a to vydáním střednědobých či dlouhodobých státních dluhopisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP