(Schůze opět zahájena v 15.37 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, zahajuji přerušené jednání a žádám předsedu volební komise pana poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledkem prvního kola volby místopředsedů a členů prezidia Fondu národního majetku.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem prvého kola první volby místopředsedy prezidia Fondu národního majetku České republiky.

Bylo vydáno 187 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 182 platných i neplatných hlasovacích lístků, nebylo odevzdáno 5 hlasovacích lístků. Pro pana Františka Brožíka bylo odevzdáno 137 hlasů. Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen místopředsedou prezidia Fondu národního majetku pan kolega František Brožík. Blahopřeji. (Potlesk.)

Dále vás seznámím s výsledkem prvého kola první volby členů prezidia Fondu národního majetku České republiky. Bylo vydáno opět 187 hlasovacích lístků, odevzdány byly 183 platné i neplatné hlasovací lístky. Čtyři hlasovací lístky byly neodevzdány.

Pro kandidáty byly odevzdány hlasy takto:

Pro pana Václava Humpála bylo odevzdáno 124 hlasů, pro paní Květoslavu Kořínkovou bylo odevzdáno 74 hlasů, pro pana Václava Kubku bylo odevzdáno 129 hlasů, pro pana Jana Mládka bylo odevzdáno 79 hlasů, pro pana Zdeňka Petříčka bylo odevzdáno 127 hlasů, pro pana Michala Tošovského bylo odevzdáno 125 hlasů a pro pana Zdeňka Vorlíčka bylo odevzdáno 86 hlasů.

Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni pánové Václav Humpál, Václav Kubka, Zdeněk Petříček a Michal Tošovský. Blahopřeji pánům a do druhého kola postupují pan Zdeněk Vorlíček, pan Jan Mládek a paní Květoslava Kořínková.

V tomto okamžiku je opět možné zvolit dva další postupy v této věci. Buď nechat proběhnout druhé kolo prvé volby bezprostředně, což by ovšem znamenalo po dobu nejméně dvou hodin přerušit jednání Poslanecké sněmovny, aby volební komise mohla připravit hlasovací lístky, anebo spojit druhé kolo prvé volby členů prezidia Fondu národního majetku České republiky s druhým kolem prvé volby předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu operativní techniky Policie České republiky a tuto spojenou tajnou volbu provést zítra během polední přestávky. Já osobně, stejně tak celá volební komise, doporučuji postup druhý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane předsedo, za přednesenou zprávu a domnívám se, že druhý způsob, který jste navrhl, je způsobem optimálním, nicméně zeptám se, zda Poslanecká sněmovna nebo někteří její členové nemají jiný názor. Pokud tomu tak není, myslím, že se můžeme přiklonit k tomuto stanovisku a druhé kolo této volby bude spojeno s volbou jinou zítra v poledních hodinách. Já vám v tuto chvíli děkuji.

 

/Pokračování projednávání bodu viz část 47./

 

Dalším bodem je

 

2.
Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví,
na stanovení počtu členů a způsobu jejího ustanovení nebo volby jejích členů

 

V souladu s § 47 jednacího řádu navrhuji Poslanecké sněmovně, aby zřídila stálou komisi pro bankovnictví a stanovila počet jejich členů na 11. Současně navrhuji, abychom tuto komisi ustanovili podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím, a vzhledem k tomu, že žádné návrhy nepadly, budeme hlasovat o základním návrhu, tak jak jsem ho přednesla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP