(pokračuje Buzková)

Dalším návrhem je návrh pana poslance Grosse. Tento návrh byl podán ve dvou podobách. První podoba zněla, aby byla sloučena rozprava k bodům 6, 7, 8 a 9, tedy po přeřazení, které bylo přijato v jiném pořadí, než jak bylo původně uvedeno.

K námitce o tom, zda je možné sloučit rozpravu k těmto bodům, uvádím pouze tolik, že Poslanecká sněmovna, pokud přijme usnesení, že otevře společnou rozpravu k těmto bodům, tak že může svým usnesením takovouto věc umožnit.

 

Zahajuji hlasování číslo 5 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

hlasování pořadové číslo 5 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo pro 128 a 55 bylo proti.

 

Posledním návrhem je návrh pana poslance Palase, který navrhuje stažení bodu, který se jmenuje "Zpráva o stavu zemědělství v roce 1997". Promiňte, pane poslanče, já jsem si nezaznamenala číslo bodu. Tedy 44 v návrhu pořadu. Tento bod pan poslanec navrhuje stáhnout.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 se z přítomných 198 pro vyslovilo 181, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 se z přítomných 198 pro vyslovilo 168, 5 bylo proti. Pořad schůze byl schválen.

 

Prvním bodem schváleného pořadu schůze je

 

1.
Návrh na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím a seznámil nás s předloženými návrhy a návrhem na další postup.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové.

Dne 17. dubna 1998 odvolala Poslanecká sněmovna místopředsedu a pět členů prezidia Fondu národního majetku. Jedno místo člena prezidia nebylo k tomuto datu obsazeno a sedmému členu prezidia skončilo volební období dne 8. července 1998. To znamená, že k dnešnímu dni je členem prezidia pouze ministr financí, a to ze zákona, a neobsazena jsou všechna ostatní místa v prezidiu Fondu národního majetku.

Podle zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády tajným hlasováním na pětileté funkční období místopředsedu a sedm členů prezidia fondu.

Dne 29. září 1998 zaslal předseda vlády návrh vlády na volbu místopředsedy a členů prezidia Fondu národního majetku s tím, že vláda do funkce místopředsedy prezidia Fondu národního majetku navrhuje pana Františka Brožíka a do funkce členů prezidia FNM pana Václava Humpála, paní Květoslavu Kořínkovou, pana Václava Kupku, pana Jana Mládka, pana Zdeňka Petříčka, pana Michala Tošovského a pana Zdeňka Vorlíčka.

Osobní charakteristiky jednotlivých kandidátů byly postoupeny poslaneckým klubům a jeden každý z vás je v tomto okamžiku má na svém pracovním stole.

Připomínám, že také dnešní tajná volba bude probíhat tak, že poslanec na hlasovacím lístku vyjádří zakroužkováním pořadového čísla souhlas s navrženým kandidátem a svůj nesouhlas přeškrtnutím pořadového čísla kandidáta velkým písmenem "X". Ten hlasovací lístek, na kterém jedno z pořadových čísel či více, nebude žádným způsobem označeno, je neplatný. Čili ještě jednou, prosím, opakuji: poslanec na hlasovacím lístku vyjádří zakroužkováním pořadového čísla souhlas s navrženým kandidátem a svůj nesouhlas přeškrtnutím pořadového čísla kandidáta velkým písmenem "X".

Protože návrh byl předložen v zákonné lhůtě, nic nám v tomto okamžiku nebrání, aby tajná volba, která je technicky připravena, mohla být zahájena.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Vidímovi a otevírám rozpravu k předneseným návrhům. Ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, rozpravu tedy končím.

V tuto chvíli přerušuji jednání na tajnou volbu, a to na 40 minut. Hlasovací lístky budou vydány hned po přerušení po dobu 20 minut, sejdeme se tedy v 15.35 minut.

 

(Schůze přerušena ve 14.57 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP