Čtvrtek 25. května 1995

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý návrh přednesl pan kolega Recman návrh, který se týká vládního návrhu obsaženého v III. 1., kde navrhuje ponechat položky, tudíž ostatní vypustit - ponechat písm. a), b), c), d), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q), r). To se týká společné zprávy, omlouvám se. Ještě jednou - ponechat a), b), c), d), g), h), j), k), l), m), n), o), p), q), r). Tudíž všechny ostatní vypustit - prosím vás zkontrolujte si to, máte to před očima. Všechny ostatní vypustit a získanou částku, která vznikne vypuštěním těchto položek a která dohromady dělá 5 mld. 561 mil. 840 tisíc korun, převést na zvláštní účet určený výhradně pro budoucí potřeby systému důchodového zabezpečení. To znamená, že sečíst částky, které jsou v nejmenovaných vypuštěných písmenech, tuto částku ve výši 5,5 mld. - zkráceně řečeno - chce dát na zvláštní účet pro budoucí potřeby systému důchodového zabezpečení.

Myslím, že je zcela zřejmé, o čem budeme hlasovat. Já nesouhlasím samozřejmě.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr také nesouhlasí.

Jedná se o 140. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 78, zdrželo se 28 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Třetí návrh, který se vztahuje tentokrát k vládnímu návrhu k bodu III., kde pan poslanec Recman navrhuje nově formulovat bod II., by zněl takto:

S převedením nevyčerpaných prostředků z přebytku státního rozpočtu za rok 1993 ve výši 453 799 mil na zvláštní účet určený výhradně pro budoucí potřeby systému důchodového zabezpečení.

Opět vysvětlím. Tu částku, která je obsažena ve vládním návrhu, ne na vyplácení zvýšení důchodů, nýbrž opět na zvláštní účet, podobně jako v předchozím bodě. Ne na důchody, ale na zvláštní účet. Můžeme dát hlasovat. Já nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr také ne. Jedná se o 141. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 76, zdrželo se 33 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: U čtvrtého návrhu předpokládám, že jde o překlep, že nejde o státní poznávací značku, ale o státní závěrečný účet. Navrhuje se doplnit nový bod IV.:

Doporučuje vládě 1. Zřídit v návrhu státního rozpočtu na rok 1996 samostatnou rozpočtovou kapitolu s názvem Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

2. Stanovit pravidla pro vedení zvláštního účtu určeného výhradně pro budoucí potřeby systému důchodového zabezpečení a stanovit pravidla a způsob hospodaření s těmito prostředky.

Přeje si pan kolega Recman o těchto dvou bodech hlasovat dohromady nebo zvlášť?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Recman chce upřesnit.

Poslanec Svatomír Recman: Mělo by se hlasovat jenom k první části, ta druhá nemá smysl. Chci říci jenom společnému zpravodaji, že SPZ není státní poznávací značka, ale společná zpráva.

Poslanec Tomáš Ježek: Jelikož jsme neschválili oba dva návrhy, které se týkaly převedeni peněz na zvláštní účet, nemá smysl hlasovat o bodu II., že by měla být stanovena pravidla vedení účtu. Zůstává jenom první bod, kde se doporučuje vládě - ještě jednou čtu - zřídit v návrhu státního rozpočtu na rok 1996 samostatnou rozpočtovou kapitolu s názvem Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 142. hlasováni. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 43, proti 67, zdrželo se 44 poslanců.

Pane kolego, promiňte, jenom jednu technickou zprávu bych řekl.

Dámy a pánové, upozorňuji na to, že nemusíte mít strach z odvozu. Pro všechny mimopražské poslance bude 15 minut po skončení dnešního zasedání přistaven autobus k odvozu na Košík a Bardounku. Promiňte, že jsem vás vyrušil.

Poslanec Tomáš Ježek: Pátý návrh pana kolegy Recmana obsahuje návrh, abychom schválili doporučení Ministerstvu financí. Doporučení jsou dvě.

1. Zpracovat podrobnou analýzu čerpání výdajů ze státního rozpočtu v závěru roku 1994 pro potřebu Poslanecké sněmovny.

2. Zpracovat podrobnou analýzu mínusového výnosu DPH vybírané finančními orgány pro potřebu Poslanecké sněmovny.

Ptám se opět pana kolegy, zdali by se nemělo hlasovat o každém bodu zvlášť. (Ano.) Ano.

První bod je zpracovat podrobnou analýzu čerpání výdajů státního rozpočtu v závěru roku 1994 pro potřeby naší sněmovny.

Zpráva, kterou jsme dostali jako doprovodnou ke státnímu závěrečnému účtu je alespoň pro náš výbor, pokud smím mluvit za celý výbor, zcela dostačující a já s tím nesouhlasím.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 143. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 58, proti 63, zdrželo se 32 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý návrh pan kolega Recman doporučil Ministerstvu financí zpracovat podrobnou analýzu mínusového výnosu DPH, vybírané finančními orgány, pro potřebu Poslanecké sněmovny. Zde odkazuji na zprávu kontrolního úřadu NKÚ, kde je tento problém zmíněn, jako vážný problém. Já bych se v tomto případě přimlouval za to, abychom hlasovali pro tento návrh, protože jsem sám hodlal tento návrh vznést na rozpočtovém výboru a myslím, že by stálo za to mít tuto analýzu. Navrhuji hlasovat pro.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan ministr, pokud vím, to v závěrečném slově přislíbil.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Sněmovna má samozřejmě plné právo. Upozorňuji jenom na tu věc, kterou jsem zmínil ve svém závěrečném slově, že tady vzniká falešná iluze. Berňáky dělají celou obsluhu, kromě vybírání celníků. Z toho někdy vzniká chybný dojem, že se nic nevybírá na vnitřní dani. To tak není. Analýzu samozřejmě máme a dodáme ji. V tom problém není.

Poslanec Tomáš Ježek: Toto všechno vysvětlení by bylo jistě užitečné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 144. hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 96, proti 11, zdrželo se 47 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Následující poslanci, poslankyně Čelišová, poslanec Vrcha a Skočovský nepřednesli žádný návrh. Jako devátý vystoupil pan kolega Křížek, který navrhl v bodě III. písm. h) vládního návrhu, kde je uvedena částka 350 mil pro Státní fond tržní regulace, tuto částku zvýšit o 150 mil., tedy na půl miliardy korun, která bude převedena do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní zpráva na rok 1995, s určením k vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace. Zároveň říká, že o tuto částku navýšení 150 mil. korun snížit v bodě III. písm.s) společné zprávy částku, která je určena na splácení státního dluhu.

O to, o co se navršuje Státní fond tržní regulace, o to by se měla snížit částka, kterou navrhujeme na splátku státního dluhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: III. odst. 1 písm. s) a můžeme o tom hlasovat jako o celku.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan ministr nesouhlasí, já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 145. hlasování.

Kdo návrh podporujete? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 61, proti 76, zdrželo se 18 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále vystoupil jako desátý pan místopředseda Ledvinka, který předložil velice komplexní návrh, ze kterého vyplývají následující změny ve vztahu ke společné zprávě.

Navrhuje vypustit písm. f) společné zprávy, kde je uvedena částka 203 miliónů na splátky úvěrů čerpaných na ekologické stavby, hyperbalické filtrace splatné v roce 1995. V tom na stavbě realizované akciovou společností OKD Ostrava ve výši 134 mil. 800 tisíc korun a na stavbě realizované akciovou společností Českomoravské doly Kladno ve výši 68 mil. 200 tisíc. To znamená navrhuje vypustit písm. f) ze společné zprávy.

Dále navrhuje vypustit písm. p), q) a r) ze společné zprávy, pro oživení paměti je to 170 mil. na havarijní stavy ve zdravotnictví, 60 mil. pro Ministerstvo vnitra a 20 mil. na program obnovy vesnice. Tato uspořená částka dělá 453 mil. a o tuto částku navrhuje zvýšit částku určenou na splácení státního dluhu.

O tom bych dal hlasovat jako o celku. O dalším návrhu, který se netýká už salda úspor určených pro splácení státního dluhu, bych navrhoval dát hlasovat až potom. Pan ministr financí souhlasí a já také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 146. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. 34 poslanců bylo pro, 40 proti, zdrželo se 78 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako poslední je návrh, který se týká opět společné zprávy, a sice písm. n), který nemá vliv na saldo státního závěrečného účtu, ani na tu částku, která se týká státního dluhu, nýbrž na určení této částky. Podle písm. n) tato částka 400 mil. je určena pro Ministerstvo dopravy na údržbu, opravy silničního fondu a pan místopředseda Ledvinka navrhuje, aby tato částka byla převedena do kapitoly VPS a určena k podpoře malého a středního podnikání. To znamená místo silnic malé střední podnikání. Pan ministr nesouhlasí a já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 147. hlasování.

Kdo návrh podporujete? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasováni?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 18, proti 70, 64 se zdrželo.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako jedenáctý vystoupil pan kolega Payne. l zde bude muset být použita ona míra tolerance, kterou jsme si na začátku dohodli. Prosím pana kolegu, aby upřesnil svůj návrh.

Poslanec Jiří Payne: Říkal jsem, že by měly zůstat položky, které jsou stanoveny ve schválených zákonech. Legislativně přesně by to bylo vyjádřeno tak, že v části III. společné zprávy v bodě 1. zůstanou písmena a), b), c), d), e) beze změny, zatímco písmena f) - r) budou krácena o 10% ve prospěch písmene s).

Poslanec Tomáš Ježek: Pan ministr financí souhlasí a mě se ten návrh také velmi líbí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 148. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. 77 poslanců hlasovalo pro, 25 proti, 54 se zdrželo.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako dvanáctý vystoupil pan kolega Svoboda, ale jeho návrh má tytéž závady, jako měl návrh pana kolegy Krause, totiž, že opomíjí položky, které jsou určeny zákonem o státním rozpočtu na letošní rok, a tudíž o něm nelze hlasovat.

Poslanec Tomáš Svoboda: Osobně se domnívám, že o návrhu lze hlasovat, protože v horším případě je to nepřímá novela, což sice není legislativně čisté, nicméně možné. (Námitky ze sněmovny.) V tom případě se omlouvám a beru to zpátky.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako poslední vystoupili pánové Raška a Exner, kteří nepřednesli žádný návrh, čímž jsme, pane místopředsedo, vyčerpali všechny návrhy, které byly předneseny, a můžeme dát hlasovat o návrhu jako celku ve znění společné zprávy, včetně všech pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme hlasovat o celém předloženém usnesení, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Jedná se o 149. hlasování.

Kdo souhlasí s předneseným návrhem usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. 109 pro, 31 proti, 18 se zdrželo. Děkuji.

Tím jsme projednali další bod a prosím, abychom se zabývali posledním bodem dnešního programu a tím je

XXXII.

Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon

č. 111/1990 Sb., o státním podniku,

ve znění pozdějších předpisů.

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1549, nám odůvodní místopředseda vlády Jan Kalvoda, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Dámy a pánové, pane místopředsedo, pane předsedo, dovolte mi pokusit se o rekord v rychlosti projednání věci.

To, co předkládám jménem vlády, je novela zákona 101 z roku 1990 Sb., novela, která nemá jiný smysl, než omezit dispozici se státním majetkem, k němuž mají právo hospodaření státní podniky. Nebudu se zmiňovat o společenské objednávce a potřebnosti této normy, řeknu jen, že se mi zdá docela zřetelná. Protože státní podnik, tak jak je koncipován, má velmi autonomní postavení při hospodaření se státním majetkem, který nicméně je majetkem státu, je nezbytné změnit formy zákona, což tímto sněmovně doporučuji a konstatuji, že souhlasím se společnou zprávou výborů, mj. i proto, že doporučuji návrh přijmout beze změny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dávám slovo společnému zpravodaji výborů Miroslavu Novotnému, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jsme obdrželi jako tisk 1707.

Poslanec Miroslav Novotný: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych přednesl zpravodajskou zprávu k tomuto návrhu. Vládní návrh, kterým se doplňuje zákon č. 111/90 Sb., o státním podniku ve zněni pozdějších předpisů, projednal výbor ústavně právní, výbor rozpočtový a výbor hospodářský. Výsledkem je společná zpráva, kterou máte jako tisk 1707. Jedině v ústavně právním výboru byla přijata jedna změna, která se týkala konkretizace data účinnosti tohoto zákona. Bohužel v průběhu času se toto datum stalo nereálným, a proto nebyla tato připomínka zahrnuta do společné zprávy. Společná zpráva doporučuje schválit tento návrh zákona beze změny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji společnému zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se přihlásili pan kolega Rezáč jako první, kterému uděluji slovo, a pak pan kolega Hájek.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já samozřejmě s tímto vládním návrhem malé novely zákona o státním podniku souhlasím a domnívám se, že je chyba, že tato novela přišla tak pozdě.

Navrhuji však, aby poslanecká sněmovna schválila po hlasování o tomto vládním návrhu doprovodné usnesení, nebo aby v tomto směru byl doplněn bod pořadu schůze hned po tomto hlasování, a to doprovodné usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky vyzývá politické strany a politická hnutí, které přijaly před účinností tohoto zákona dary a jiná bezúplatná plnění od právnických osob s majetkovou účastí státu nebo od právnických osob, které obdržely prostředky ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu okresního úřadu, aby tyto dary a jiná bezúplatná plnění vrátily nejpozději do 31. 12. 1995.

Mám za to, že praxe, ke které došlo, nebyla v souladu s článkem 20, odst. 4, Listiny základních práv a svobod, podle kterého jsou politické strany a politická hnutí odděleny od státu. Tyto politické subjekty mohou získávat ze státního rozpočtu a od státu v podstatě peníze jen v rámci schváleného právního režimu podle zák. 424/91 ve zněni novely z 29. dubna loňského roku.

Je proto žádoucí, a to i s ohledem na jiná ustanovení, zejména vyhlášky 119/88 o správě hospodaření s národním majetkem, aby tyto subjekty tyto dary a bezúplatná plnění vrátily, a to do konce letošního kalendářního roku. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Považuji za korektní nechat hlasovat o tomto bodu dodatečně po projednání tohoto bodu. Považuji za korektní i vystoupení pana kolegy Rezáče, který to navrhl. Děkuji a prosím kolegu Hájka, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Hájek: Pane předsedající, dámy a pánové, vím, že při pokročilé hodině už není nikdo příliš nakloněn poslouchat nějaké další poznámky. Budu velmi stručný.

Jsem velmi rád, že i pan místopředseda Kalvoda zde pronesl slova o společenské objednávce. l já tak chápu předložený návrh, jako určitou reakci vlády na mínění veřejnosti, vyvolané některými tzv. sponzorskými večeřemi. Ačkoliv náš klub hodlá podpořit předložený návrh, využil bych příležitosti, kdy právě pan místopředseda vlády jako předseda legislativní rady tento návrh odůvodnil, ke dvěma poznámkám.

Především mám za to, že tento návrh, tak jak byl předložen, řeší toliko problematiku státního podniku jako podnikatelského subjektu svého druhu, který však dnes představuje pouhý zlomek všech podnikatelských subjektů a zcela opomíjí kupříkladu akciové společnosti s majetkovou účastí státu, když v těchto případech může stát být nejen majoritním, ale také jediným akcionářem. Je třeba v této souvislosti upozornit na skutečnost, že v řadě případů došlo v období předcházejícím počátku velké privatizace s využitím ustanovení § 28 a 34 zákona 111/90 Sb., o státním podniku, k jednorázovému založení akciových společností s majetkovou a často výhradní účastí státu. Je jasné, že předložený návrh nepostihuje možné finanční operace těchto akciových společností ve prospěch politických stran. Současně však chci zdůraznit, že každé takto pojaté řešení je řešením dílčím, které nemůže vyřešit tak citlivou a složitou problematiku, kterou je financování činnosti politických stran. Mám za to, že zásadní řešeni je v možnosti politických stran podnikat v oborech, které souvisejí s jejich činností, případně se podílet na podnikání jiných subjektů takovou činností se zabývajících. Mám tím na mysli zejména činnost nakladatelskou nebo vydavatelskou. Mám za to, že tímto směrem by vláda měla upřít svou pozornost. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo jiný do rozpravy není již přihlášen, takže ji končím a ptám se pana místopředsedy Kalvody, zda si přeje přednést závěrečné slovo. A on si přeje.

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda: Vím, že zkouším vaši trpělivost, ale řeknu, že se nevyjádřím k návrhu pana poslance Rezáče, který se netýká předloženého textu. Pokud jde o pana poslance Hájka, konstatuji, že jsem si samozřejmě vědom toho, že tento návrh se týká toliko problému státního podniku, to je jako terminus technicus, jako něčeho, co je založeno na základě zákona 111/1990 a ze neřeší otázku hospodaření se státním majetkem, který je předmětem obchodních společností, společností obchodního práva, protože řešit je ani nemůže. Je to novela zákona o státním podniku. Konstatuji, že problém výkonu vlastnického práva v obchodních společnostech, o kterých mluvil pan poslanec Hájek, je nejen možný, ale jen nezbytný, aby byl předmětem odpovědnosti exekutivy, která samozřejmě podle podílu státního majetku vykonává také vlastnická práva v těchto společnostech a vláda se tímto problémem také zabývala. Přijala k tomu adekvátní nástroj, tedy usnesení vlády, které zavazuje všechny její členy.

Opakuji, že tato poznámka je věcná, ale netýká se této předložené novely. Proto si dovoluji i nadále doporučovat, aby sněmovna tuto dílčí novelu přijala.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. K závěrečnému slovu vyzývám zpravodaje pana kolegu Novotného.

Poslanec Miroslav Novotný: Vzhledem k tomu, že nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy, domnívám se, že je možné přistoupit k hlasování.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali, dnes naposled. Budeme hlasovat, jedná se o 150. hlasování.

Ptám se, kdo podporuje návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 120, proti nikdo, zdrželo se 6 poslanců.

Děkuji panu místopředsedovi, ale pana společného zpravodaje ještě poprosím, aby tady zůstal. Nyní budeme hlasovat v dalším hlasování o dalším návrhu pana kolegy Rezáče o dodatečném zařazení bodu "doprovodné usnesení k tomuto bodu" bez rozpravy.

Jde o 151. hlasování. Kdo návrh podporuje? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 57 pro, 47 proti, 28 se zdrželo.

Dámy a pánové, děkuji vám mnohokrát. Děkuji panu místopředsedovi vlády, děkuji panu společnému zpravodaji. Přeji vám všem dobrou noc. Všechny, kteří si vypůjčili náhradní karty, prosím, aby je vrátili.

Zítřejší jednání začíná v 9.00 hodin. Prosím vás předem o dochvilnost.

(Schůze přerušena ve 21.51 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP