Čtvrtek 25. května 1995

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh ke společné zprávě výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 - tisk 1692.

Navrhuji v bodě III písm. h) zvýšit částku 350 miliónů o 150 miliónů, tedy na 500 mil., jež bude převedena do rozpočtu do kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace. Dále o částku 150 miliónů snížit v bodě III s) částku 1,6 mld. na 1,450 mld., jež bude použita ke splácení státního dluhu České republiky.

Zdůvodnění: Prostředky určené pro vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace jsou nedostatečné. Toto tvrzení se opírá o vážnou situaci, jež vznikla při regulaci cen potravinářské pšenice, kdy v důsledku poklesu světových cen bude nutné vynaložit vyšší finanční prostředky na uskutečněni vývozů přebytečného množství potravinářské pšenice z let 1993 a 1994. Tyto moje obavy potvrdil přímo předseda Fondu tržní regulace a náměstek ministra zemědělství ing. Kalina. V dnešním tisku jste se toto mohli dočíst. Tento vývoz je dle mých informací vážně ohrožen.

Rovněž lze důvodně předpokládat podle současného stavu porostu potravinářské pšenice a vůbec obilovin, že úroda bude podstatně vyšší, než se původně předpokládalo. Neřešení tohoto problému ohrozí důchodovou situaci podniků zemědělské prvovýroby. K zajištění uspokojivé funkce Fondu tržní regulace, prostřednictvím něhož jsou realizovány státní zásahy do zemědělství, chybí finanční prostředky na řešení velmi složité situace např. v pěstování lnu, kde s každou uzavřenou tírnou z důvodu nedostatku domácí suroviny se ztrácí 20 tisíc pracovních příležitostí v celé výrobkové vertikále, a to právě v regionech s nejvyšší nezaměstnaností. Hrozí reálné nebezpečí, že naše republika bude plně závislá na dovozu lněného vlákna. Takto bych mohl hovořit o dalších komoditách, např. bramborách, bramborovém škrobu, zelenině apod.

V návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994 se v části B nazvané Ekonomický vývoj v České republice za rok 1994 na straně 2 konstatuje: "Ekonomické oživení se prosadilo ve všech národohospodářských odvětvích kromě zemědělství." Pokles hrubé zemědělské produkce o 5,6% v roce 1994, celkově proti roku 1990 o 26,1% je přinejmenším signálem pro změnu agrární politiky. Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, žádám o podporu mého návrhu. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Křížkovi a udílím slovo místopředsedovi Poslanecké sněmovny Karlu Ledvinkovi, který se přihlásil do rozpravy. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy. Kdo chce ještě vystoupit, prosím podejte přihlášku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, ať si kdo chce, co chce říká, česká ekonomika v minulém roce dosáhla nesporných úspěchů. Nejlépe o tom nehovoří vyjádření politiků vládní koalice, ani současné politické reprezentace, ale o tom rozhoduje jiné kritérium. A to je pro mne rozhodující. Velice působivé a povzbudivé ratingové hodnocení České republiky renomovaných světových firem. Ať je to Moody's s nebo Standart, obojí hovoří za všechno.

Nechci však tím říci, že vývoj je ideální. K ideálu máme daleko a každý to ví. Ale některé věci, které se v minulém roce podařily, lze hodnotit dobře. Za nejdůležitější výsledky lze považovat stabilitu devizového kursu, nízkou úroveň nezaměstnanosti, udržení přijatelné míry nárůstu cen a hlavně pak prokazatelný růst ekonomického výkonu.

l přes nesporný úspěch se nevyhnulo rozpočtové hospodaření některým problémům jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Jsem rád, že to ve svém hodnocení konstatuje i vláda. Problémy jsou tedy popsány v materiálu vlády a kdo je chce číst. tak je tam přečte.

Při této příležitosti bych ale chtěl poděkovat - opravdu mimořádně poděkovat - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu za zpracování velmi kvalitního stanoviska, které poslancům velmi výrazně pomohlo situovat se v předkládaném materiálu. Upozorňování na chyby, ať je ze strany NKÚ, nebo z parlamentu, nemá být chápáno jenom jako zpětně vazebný signál, ale má být jednoznačným závěrem kontrolního mechanismu Poslanecké sněmovny vůči vládě.

A opět využívám této příležitosti, abych tentokrát poděkoval všem poslancům, neboť tato sněmovna začíná pronikat do složitých procesů spojených s nakládáním s veřejnými financemi - mluvím aspoň za ekonomické výbory. Musím trochu opravit tento svůj názor, protože po dnešním vyjádření některých mých kolegů si tím nejsem jist.

K otázce přerozdělení přebytku státního rozpočtu však přece jen musím říci několik slov. především chci konstatovat, že rozdělení je nasměrováno do oběhu roku 1995, což může vyvolat některé nepříjemné skutečnosti, především v měnovém vývoji. Uvažujeme-li, že vývoj základních indikátorů ekonomického vývoje obsažených v zákoně o státním rozpočtu na rok 1995, který jsme schválili v prosinci minulého roku, bude ve skutečnosti takový, jaký zákon předpokládá, tak rozdělení přebytku státního rozpočtu vytvoří ze státního rozpočtu roku 1995 rozpočet deficitní. To je jednoduché konstatování. Myslím si, že pan ministr mnohé vysvětlil.

Ekonomický vývoj letošního roku však signalizuje, že nárůst hrubé domácí produkce bude silnější, příliv cizího kapitálu bude také masivnější, nezaměstnanost bude spise nižší, než předpokládal státní rozpočet. Otázkou dosud zcela nezodpovězenou je, jak bude vypadat vývoj běžného účtu v platební bilanci. Myslím, že slova pana ministra, který osvětlil trochu problém v předkládací zprávě, považuji za velice dobrá.

Souběh těchto skutečností, které jsem zmínil, může vyvolat inflační tlaky a může opatřením bankovního sektoru především vytěsňovat prostředky pro soukromé investice z ekonomiky. Když si tedy kladu otázku - jde tedy o přetlačování veřejných a soukromých financí? - velice dobře si uvědomuji, že naše návrhy na opatrnost v nakládání s přebytkem za minulý rok u mnohých vyvolávají minimálně rozpaky, u většiny nesouhlas. Já to respektuji. Přesto považuji za nutné se k tomu vyjádřit, a proto předkládám pozměňovací návrh.

Začnu zdůvodněním. Jsem ochoten brát vážně připomínky, aby parlament vždy důsledněji zvažoval svá doporučení. Jsem ochoten brát vážně připomínky, aby v zákoně o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok nebyly parlamentem předem stanovovány podmínky dělení případného či očekávaného přebytku, což jsme udělali v minulém roce a udělali jsme to špatně. Protože dokud není schválen státní závěrečný účet, je to trochu předjímání něčeho, o čem nejsme přesvědčeni.

Na druhé straně však připomínám, že už jednou tato sněmovna o něčem rozhodla, přijala své usnesení č. 533 - tolik zde už diskutované - kterým požádala vládu o částečné použití případného přebytku. Jsem ochoten připustit, dokonce konstatuji, že na to má právo, aby vláda této žádosti nevyhověla. Opravdu však nejsem ochoten připustit, aby vláda v předloženém materiálu vůbec nereagovala na toto usnesení sněmovny, ale hlavně že nevysvětlila, proč některým požadavkům nevyhověla. Konstatuji, že dnes pan ministr to vysvětlil. Beru, že to přesně vysvětlil. Nemám k tomu co dodat. Jen konstatuji, že ve zprávě to nebylo.

Nyní již k pozměňovacím návrhům směrovaným k bodu 3 společné zprávy podle sněmovního tisku 1693.

Teď si nejsem jist, jestli to musím číst, ale myslím si, že asi ano, aby to bylo ve stenozáznamu, takže mi promiňte, že to bude trochu delší.

Odst. 1 písm. a) - s) nahradit tímto zněním: 1. s použitím přebytku státního rozpočtu České republiky za rok 1994 ve výši 10 448 830 tisíc korun českých takto:

a) částka 3 300 mil. bude použita - promiňte, že to budu zkratkovitě číst - k úhradě zvýšení vyplacených důchodů a důchodů přiznaných v roce 1995 podle zákona projednávaného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky,

b) částka 2 mld. Kč bude použita k vrácení části pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve smyslu § 7 zákona č. 208/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995,

c) částka 300 mil. Kč bude převedena do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 1995 a použita ke zvýšení rezervy na stavební spoření,

d) částka 350 mil. bude převedena do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro Státní fond tržní regulace,

e) částka 400 mil. bude použita do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro podporu bytové výstavby - obecni byty,

f) částka 121 764 mil. bude převedena do příjmů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na investiční činnost, údržbu a opravy tělovýchovných zařízení,

g) částka 250 mil. bude použita do rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvýšení neinvestičních příspěvků příspěvkovým organizacím ke kryti odpisů,

h) částka 100 mil. bude použita do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k vytvoření rezervy pro drobné akce - výstavby vodovodů,

i) částka 400 mil. bude použita do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa na rok 1995 s určením k podpore malého a středního podnikání,

j) částka 150 mil. bude použita do kapitoly Ministerstva kultury,

k) částka 3 077 066 tisíc korun bude použita ke splacení státního dluhu České republiky.

Promiňte mi, že jsem to musel celé odcitovat.

Všechny ostatní tituly, které navrhujeme vyřadit ze společné správy a tudíž sanovat z rozdělení přebytku státního rozpočtu za rok 1994, doporučujeme řešit v úrovni státního rozpočtu roku 1995.

Jen drobnou poznámku. Způsob projednávání mého pozměňovacího návrhu nechávám na společném zpravodaji. Jestli to udělá negativně nebo pozitivně, je mi jedno.

Poslední poznámku mi dovolte říci. Přestože jsem přednesl tento pozměňovací návrh, vyzývám vás, abyste hlasovali - a to pokud možno všichni - bez ohledu na to, jaké jsme předložili pozměňovací návrhy, zdali budou či nebudou schváleny, pro tento zákon. Domnívám se, že jeho přijetí potřebujeme všichni. Děkuji a omlouvám se za to, že jsem dlouho zdržoval.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Karlu Ledvinkovi. Zvu k řečništi pana poslance Jiřího Payna, připraví se pan poslanec Tomáš Svoboda, poslední písemně přihlášený.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v rozpravě zde zaznělo, že rozdělování finančních prostředků se stává jakousi návykovou drogou pro poslance. Musím říci, že něco možná na té připomínce je. Nechtěl bych jit tak dramaticky daleko, jak to učinil Předřečník pan místopředseda Ledvinka, přesto si myslím, že bychom se nad tím měli ještě zamyslet.

Vážím si práce, kterou udělal rozpočtový výbor při přípravě společné zprávy, když hledal křehký konsenzus, vyvážení zájmů jednotlivých resortů, jednotlivých skupin a přihlížel k jejich potřebám. Přesto se domnívám, že v intencích politiky, kterou naše vláda sleduje, i v intencích vládního návrhu, ke kterému bychom se měli blížit, že by bylo možné zvažovat upravit společnou zprávu, kterou rozpočtový výbor připravil, s výjimkou bodu b) a e), které vyplývají z již schválených zákonů, tak, že všechny ostatní položky zkrátíme o 10%, a tím se přiblížíme k původnímu vládnímu návrhu. Uspořené peníze by samozřejmě šly ve prospěch stabilizace měny, na dluhovou službu. Přesné provedení bych potom nechal na panu zpravodajovi. Smysl je jasný a domnívám se, že je přinejmenším potřeba, abychom na tuto možnost upozornili. To tímto činím. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jiřímu Paynovi, zvu k řečništi pana poslance Tomáše Svobodu. Poté se chystám rozpravu uzavřít.

Poslanec Tomáš Svoboda: Pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, mám pouze jeden pozměňovací návrh a ten se týká odst. III., kde navrhuji vypustit text odst. III. a nahradit ho následujícím textem: "Vyslovuje souhlas s použitím přebytku státních rozpočtů České republiky za rok 1994 ve výši 10 448 830 tisíc Kč a za rok 1993 ve výši 453 779 tisíc Kč ke splacení částky státního dluhu České republiky."

Myslím, že tento návrh není třeba obšírněji vysvětlovat, jde pouze o to, abychom pouze zacházeli odpovědněji a šetrněji s penězi našich daňových poplatníků. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Tomáši Svobodovi. K řečništi zvu pana poslance Miroslava Rašku, přihlásil se do rozpravy písemně.

Poslanec Miroslav Raška: Pane ministře, vážení kolegové, přičiním pouze poznámku, nečiním si nárok na pozměňovací návrh. Domnívám se, že návrh, který předložil rozpočtový výbor, podle kterého byla vypracována převážně společná zpráva výborů, je v oblasti, které se týkají investic, správný. Chtěl bych však vaši pozornost otočit jiným směrem. Domnívám se, ze u takto neadresných investičních částek, které chceme rozdělit z přebytku státního rozpočtu, je nutno vymyslet v jednotlivých resortech podobně, jak je to už v resortu zdravotnictví, co se týká investičních dotací do zdravotnictví, systém parlamentní kontroly a spolupráce parlamentních orgánů s resortními ministerstvy tak, aby byl permanentní dohled nad čerpáním těchto částek a aby tedy bylo možno zajistit i v této oblasti, podobně jak na to upozorňoval kolega Skočovský, permanentní a rozšiřující se kontrolu vydání státního rozpočtu v tom kterém roce. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Exner.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, rozumím tomu, že jste nepředložil žádný návrh?

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Raška nepředložil žádný pozměňovací návrh.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane místopředsedo, vážení zástupci vlády, dámy a pánové, ve vystoupení pana poslance Recmana jsme předložili návrh, týkající se toho, aby byly vzaty na vědomí závěrečné účty státních fondů České republiky za rok 1994 s výjimkou závěrečného účtu Fondu kultury.

Dovolte mi, abych velmi stručně zdůvodnil tento návrh. Součástí předloženého materiálu ke státnímu závěrečnému účtu jsou také informace o závěrečných účtech státních fondů. Pokud jde o Státní fond kultury, je třeba i vzhledem k tomu, že jde o záležitost poměrně podrobně veřejně diskutovanou, upozornit na velmi špatné hospodaření v tomto fondu a dosahované výsledky. Konstatujeme, že od zřízení tohoto fondu nepřinesl fond pro českou kulturu ještě ani korunu. Pokud jde o loterii, která měla být hlavním prostředkem získávání peněz pro českou kulturu, konstatuje se ve zprávě, že dosahovaná výše tržeb nepostačuje ani k pokrytí provozních nákladů loterie a že v průběhu roku 1994 a samozřejmě ani před tímto rokem na účet Státního fondu kultury nebyl převeden žádný čistý výtěžek.

Nebudu se zmiňovat o problémech zastavení a prodeje majetku sloužícího k provozování české loterie, ani o souvislostech půjček poskytnutých příslušné společnosti. Je však nutno upozornit také na okolnost konstatovanou ve zprávě auditora v účetní závěrce Státního fondu kultury České republiky, že smluvně poskytnutá půjčka v roce 1993 ve výši 6,6 milionů korun nebyla dosud ani částečně splacena, rovněž nejsou účtovány žádné úroky. Nebyl prováděn podle této zprávy převod výnosu loterie na Státní fond kultury zřejmě proto, že žádný výnos nebyl. Domnívám se, že jde o dostatečné důvody k tomu, abychom nevzali státní závěrečný účet fondu kultury ani na vědomí. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nikdo jiný se do rozpravy už nehlásí, takže rozpravu končím a ptám se nejprve, kolik budete potřebovat, pane společný zpravodaji, zhruba času?

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedající, potřeboval bych asi 15 minut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dobře. Ptám se sněmovny, zda souhlasí s tím, že bychom přerušili projednávání tohoto bodu a zatím projednali jiný bod. Je zde souhlas, takže děkuji. Prosím, abyste se s panem ministrem odebrali k práci. My se budeme zabývat dalším bodem, kterým je bod 26, zákon o příspěvku na nájemném, podle sněmovního tisku 1621. Jedná se o

XXX.

Vládní návrh, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemném

Předložený vládní návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1621, nám odůvodní ministr práce a sociálních věcí pan Jindřich Vodička, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, předložený návrh zákona byl zpracován v návaznosti na vyhlášku Ministerstva financí č. 30/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/93 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytované s užíváním bytů.

Uvedenou vyhláškou se s účinností od 1. července letošního roku rozšiřuje dosavadní okruh bytů s volným neregulovaným nájemným a zároveň se pro byty, v nichž je nájemné nadále regulováno, zavádí systém postupného zvyšování nájemného. Možné nepříznivé dopady růstu nájemného na nízkopříjmové domácnosti jsou již od ledna 1994 částečně kompenzovány formou státní dávky, poskytované podle zákona o příspěvku na nájemné, to je zákona č. 319/1993 Sb. Za stanovených podmínek tato dávka náleží občanům s nízkými příjmy v nájemních bytech a dále též občanům s nízkými příjmy v družstevních bytech a v tzv. svobodárnách. V souvislosti se zvýšením nájemného, k němuž dojde po 30. červnu letošního roku, se navrhuje zvýšit dosavadní maximální částky příspěvku tak, aby odpovídaly nově stanovené výši nájemného v bytech s regulovaným nájemným. Zvýšení bude činit v závislosti na počtu členů domácnosti 30 - 100 korun měsíčně.

Současně se navrhuje rozšířit dosavadní okruh oprávněných osob o nájemce bytů s nízkými příjmy s neregulovaným nájemným.

Návrh zákona byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a v rozpočtovém výboru. Pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je obsažen ve společné zprávě, rozpočtový výbor neměl k návrhu zákona připomínky. Se změnou navrženou ve společné zprávě k návrhu zákona souhlasím. Tolik úvodem, pane předsedající.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dávám slovo společnému zpravodaji výboru panu poslanci Emilu Jarošovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu výboru, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1762.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona zde velice stručně a jasně již zdůvodnil pan ministr. Já pouze dodám, že se jedná o zákon, který mění a doplňuje zákon č. 319/1993 o příspěvku na nájemném, tisk 1621. Projednaly ho, jak zde bylo řečeno, tři parlamentní výbory, a to výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, rozpočtový a hospodářský výbor. Všechny tyto výbory vyslovily ve svých usneseních s vládní předlohou souhlas a doporučily Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem vyslovila souhlas spolu s připomínkou, která je ve znění společné zprávy, tisk 1762. Prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se přihlásil pouze jeden kolega, a to pan kolega Vorlíček. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, zákon č. 319/1993 Sb., reagoval na situaci po 1. 1. 1994, kdy skokem vzrostlo nájemné a bylo potřeba poskytovat sociálně slabším domácnostem, ohraničeným 1,3 násobkem životního minima, příspěvek na částečnou kompenzaci nákladů na úhradu tzv. hrubého nájemného. Na růst nájemného zhruba o 40% reagoval zákon částkami 170, 210, resp. 250 korun u jedno, dvou či vícečlenných domácností s příjmy, nepřesahujícími životní minimum.

Předložená novela zákona reagující na zvýšení nájemného od 1. července 1995 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb., v důvodové zprávě odhaduje, že ve velkých městech, zejména v Praze, vzroste nájemné o dalších 42%, tedy od 1. 12. 1993 celkem o 82%. To je odhad velice umírněný, protože realita je taková, že pražští radní plánují ve velké části Prahy zvýšení nájemného až o 57%. To je např. z 306 Kč za (1 + 1) na 480 Kč za tento byt 1 kategorie.

Předkladatelé zákona reagují na takovéto zvýšení přídavkem 30, 50 a 100 korun a ještě vykládají, že novelizované příspěvky - cituji - "vycházejí z rozboru předpokládaného přírůstku hrubého nájemného" a tvrdí, že v Praze lze předpokládat nejvyšší růst základního nájemného asi o 30%. To, že předkladatel v zákoně zavírá oči před zvyšováním hrubého nájemného z titulu tzv. polohové renty za situace, kdy v Praze bude prakticky v celém městě tzv. atraktivní zóna, je pro mne nepřijatelné.

To, že předkladatel situaci těchto nájemníků s nízkými příjmy hodlá nechat na individuálním posouzení úředníků, nikoliv nároků ze zákona, považuji vůči obyvatelům větších měst za hrubě diskriminační. Jestliže původní příspěvky zákona 319/1993 Sb., se daly ještě v mezních situacích nazývat částečnou kompenzací zvýšených nákladů na úhradu hrubého nájemného, je nám předložená valorizace původních částek ve zmíněných případech pouhou almužnou. Doložím to krátkým výpočtem modelujícím jasně celou situaci.

Jestliže v červnu 1994 bylo průměrné nájemné v bytech první kategorie (1 + 1) 264 korun, (2 + 1) 372 korun, (3 + 1) 475 korun a (4 + 1) 565 korun, pak po 42% procentním zvýšeni půjde o částky 375, 528, 674 a 802 korun.

V Praze vzhledem k 10% inflaci koeficientu 1,19 a záměru 20% zvýšení od radních, uváděný ministerský předpoklad kulhá a zvýšení nájmu bude v roce 1995 ve skutečnosti v uvedených bytech l. kategorie o 136, 212, 271 a 322 korun. Pokud proti tomuto zvýšení nájemného vláda staví sociálně slabým rodinám kompenzaci v podobě 30, 50 a 100 korun, měli snad předkladatelé návrh zákona rovnou nazvat "Zákonem na vyhánění starých a chudých z Prahy".

Navrhuji proto vzhledem k celkovému růstu výše nájemného ve velkých městech, zejména v Praze, po 1. 7. t. r. vzhledem k 1. 12. 1993:

1. V bodě 5, § 6, odst. 3 nahradit částku 170 korun částkou 250 korun, částku 210 korun částkou 350 korun a částku 250 korun částkou 440 korun.

2. V bodě 7, § 8, odst. 1 nahradit částku 85 korun částkou 125 korun, částku 105 korun částkou 175 korun a částku 125 korun částkou 220 korun.

3. V příloze č. 1 původní tabulku č. 2 použít pro jednočlennou domácnost jako novou tabulku 1, původní tabulku 3 použít pro dvoučlennou domácnost jako novou tabulku 2, pro vícečlennou domácnost vytvořit novou tabulku 3 tak, že u původní tabulky 3 bude v jejím dosavadním posledním řádku v prvním sloupci uvedeno 330 - 349 korun, další čísla ve sloupcích řádků budou stejná a přibudou následující řádky. Budu číst čísla ve sloupcích jednotlivých řádků.

Další řádek: 350 - 369, 350, 327, 283, 240, 197, 154.

Další řádek: 370 - 389, 370, 346, 289, 254, 208, 162.

Další řádek: 390 - 409, 390, 365, 315, 268, 219, 171.

Další řádek: 410 - 429, 410, 384, 331, 282, 230, 180.

Poslední řádek: 430 a více, 430, 403, 347, 296, 241, 189.

Jestliže předkladateli navrhovaná úprava předpokládá vzrůst objemu vyplácených příspěvků za II. pololetí 1995 o 1723 miliónů korun, pak mnou navrhované zvýšení znamená nárůst této částky maximálně na 30 miliónů korun. Říkám maximálně, protože mezní zvýšení se týká ohraničeného počtu obyvatel velkých měst, zatímco v řadě dalších, ne tak drastických, situací se budeme setkávat s tím, že řada občanů se kvůli 70 korunám dotací odmítne lidsky ponižovat a raději se budou postit, než by postupovali složitou administrativní dokladovou proceduru. O tom už svědčí skutečnost z roku 1994, kdy z rozpočtované částky 1 miliarda korun bylo pak reálně vypláceno jen asi 2 - 3% této částky. Přiznejme tedy sociálně potřebným domácnostem v mezních případech zvýšení nájmů částky, které jim opravdu pomohou. Víme všichni, že nárůst zhruba 10 miliónů korun nemůže ohrozit finanční pozici této země. Jinak hrozí, že se staneme spoluviníky neetického exodu starousedlíků, zejména důchodců z center měst, místo abychom je nechali trávit zasloužený odpočinek v místech, se kterými srostli, a nechali je tam v klidu dožít. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Wagner.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP