Středa 24. května 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že máme materiál před sebou, že nebude třeba číst každý pozměňovací návrh. Je s tím souhlas? Ano.

Nyní zbývá ještě žádost pana společného zpravodaje směrem k panu ministru k vyjádření, zda-li s návrhem souhlasí, či nikoli.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Ano.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Kuchaře číslo 1. Hlasování číslo 47.

Ptám se kdo je pro?

Přerušuji hlasování, protože zřejmě došlo k nedorozumění. Pan ministr souhlasil s procedurou, nikoli s pozměňovacím návrhem. Trochu mne to překvapilo.

Poslanec Vlastimil Vlček: Pane předsedající, navrhl jsem postup, že pan ministr se vyjádří ano či ne ke každému.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, o to jsem žádal a pan ministr řekl ano, ale domníval se, že se ho táži na to, zda souhlasí s procedurou. Za toto nedopatření se omlouvám a dávám panu ministru znovu šanci, aby se vyjádřil, zdali souhlasí s prvním návrhem pana poslance Kuchaře.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nyní zahajuji hlasování číslo 48 o prvním návrhu poslance Kuchaře a ptám se, kdo je pro?

Poslanec Vlastimil Vlček: Rovněž nesouhlasím, považuji to za nadbytečné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 66, proti 67, zdrželo se 10. Návrh nebyl přijat.

Budeme hlasovat o druhém návrhu pana poslance Kuchaře. Stanovisko pana ministra? Děkuji. Stanovisko společného zpravodaje?

Poslanec Vlastimil Vlček: Poslanec Kuchař navrhuje vlastně zabezpečení prodeje výrobků a poskytování služeb. Jen pro váhavé - je to nekonkrétní, existují zvláštní předpisy, omezení konkurence. Ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Exner. Má slovo ještě než zahájím hlasování.

Poslanec Václav Exner: V případě, že by byl přijat návrh pana poslance Kuchaře, je potřeba doplnit také v § 24 odst. 1 právě ten bod 5, který jinak by případně byl vypuštěn. Protože takový návrh je přednesen, domnívám se, že je potřeba upozornit na to, že se případně spojí hlasování o tom i s tím případným doplněním, pokud pan poslanec Kuchař s tímto návrhem souhlasí, aby se pak už nemuselo hlasovat znovu o tom dalším návrhu.

Poslanec Vlastimil Vlček: Je to možné. Je to usnadnění procedury, ty návrhy se tolik neliší.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, je to názor pana společného zpravodaje. Pokud jsem zaslechl, je to naprosto identické. Ještě než zahájím hlasování č. 49 o tomto návrhu, oznamuji, že pan poslanec Jiří Novák má kartu č. 1.

Zahajuji hlasování č. 49 a ptám se, kdo je pro druhý návrh pana poslance Kuchaře? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro 62, proti 60, zdrželo se 26. Návrh nebyl přijat.

První návrh pana poslance Kačenky. Pane ministře? Pan ministr nesouhlasí. Pane společný zpravodaji?

Poslanec Vlastimil Vlček: Já se domnívám, že už bylo hlasováno, to je vypustit bod 6. Ale je tady navrženo nové znění, takže se omlouvám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dávám hlasovat o prvním návrhu pana poslance Kačenky. Zahájil jsem hlasování pořadové č. 50.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování právě skončilo s výsledkem 53 pro, 60 proti, 32 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Můžeme přistoupit ke druhému návrh pana poslance Kačenky a já se táži pana ministra na jeho názor? Nesouhlasí. Názor pana společného zpravodaje? Rovněž nesouhlasí. Zahájil jsem právě hlasování s pořadovým č. 51.

Kdo je pro druhý návrh pana poslance Kačenky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

58 poslanců bylo pro, 52 proti, zdrželo se 39. Ani tento návrh nebyl přijat.

Můžeme přistoupit ke třetímu návrhu pana poslance Kačenky. Pane ministře, váš názor? Nesouhlasný. Pan společný zpravodaj? Rovněž nesouhlasný. Zahájil jsem hlasování pořadové č. 52.

Ptám se, kdo souhlasí se třetím návrhem pana poslance Kačenky? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 53, proti 65, zdrželo se 30. Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k pozměňovacím návrhům, které přednesl pan poslanec Exner. Prosím, chcete-li se vyjádřit? Já se teď omlouvám za svou nepozornost, protože pan poslanec Exner něco avizoval.

Poslanec Vlastimil Vlček: My jsme vlastně hlasovali o návrhu pana poslance Kuchaře a tady vidím totožnost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čili nemá smysl hlasovat.

Poslanec Vlastimil Vlček: Vypustit bod 5, vypustit bod 6. Tyto dva první návrhy pana poslance Exnera. Nemusíme již hlasovat, bylo hlasováno.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, souhlasím já, souhlasí navrhovatel, takže přistoupíme k hlasování o třech pozměňovacích návrzích pana poslance Exnera. Ptám se pana ministra na jeho názor? Nesouhlasí. Pan společný zpravodaj? Nesouhlasí. Zahájil jsem hlasování pořadové č. 53.

Ptám se, kdo je pro třetí návrh pana poslance Exnera? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Výsledek 69 pro, 77 proti, 13 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Můžeme přistoupit ke čtvrtému návrhu pana poslance Exnera. Ptám se pana ministra na jeho vztah k tomuto návrhu? Je záporný. Pan společný zpravodaj? Je proti. Zahájil jsem hlasování č. 54.

Ptám se, kdo je pro čtvrtý návrh pana poslance Exnera? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování č. 54 skončilo s výsledkem 65 pro, 68 proti, 24 se zdrželo. Tento návrh nebyl přijat.

Přistupujeme k pátému pozměňovacímu návrhu pana poslance Exnera. Ptám se na názor pana ministra. Nesouhlasí. Ptám se na názor pana společného zpravodaje.

Poslanec Vlastimil Vlček: Rovněž nesouhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rovněž nesouhlasí.

Začínáme hlasování pořadové číslo 55. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování o tomto návrhu skončilo výsledkem 60 pro, 76 proti, 25 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Máme před sebou šestý návrh pana poslance Exnera a já se ptám na názor pana ministra. Nesouhlasí. Pan společný zpravodaj rovněž nesouhlasí.

V hlasování č. 56 se ptám, kdo je pro šestý návrh pana poslance Exnera. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 68 pro, 74 proti, 15 se zdrželo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Sedmý návrh pana poslance Exnera bude předmětem našeho dalšího zájmu. Názor pana ministra je nesouhlasný. Pan poslanec Exner se hlásí a pan poslanec Kuchař s faktickou poznámkou. Slovo má v tuto chvíli pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Předchozí pozměňovací návrh měl variantu pro případ, že by první varianta nebyla přijata. Je třeba hlasovat ještě o druhé variantě.

Poslanec Vlastimil Vlček: Já s tímto výkladem nesouhlasím. Naopak se domnívám, že když nebyla přijata, o druhé už nemůžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Omlouvám se panu poslanci Exnerovi a zároveň ho prosím kromě omluvy, aby ještě jednou svou připomínku sdělil, protože jsem byl zaneprázdněn jinou záležitostí.

Poslanec Václav Exner: Moje připomínka spočívala v tom, že k bodu 14 byly předloženy dvě varianty, které jsou obě vytištěny v pracovním materiálu. První varianta, o které jsme nyní - jak předpokládám - hlasovali, zněla "bod 14 vypustit". Pokud by vypuštění bodu 14 nebylo přijato, což je zde také na papíru napsáno, byla navržena druhá varianta, aby byl bod 14 upraven ve smyslu textu, který je předložen. Domnívám se, že taková možnost pro případ, že první varianta, to je vypustit celý bod 14, nebyla přijata, je naprosto legitimní. Tato varianta znamená korektní úpravu existujícího textu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji za technickou poznámku. Myslím, že pan poslanec Exner má pravdu. On navrhoval vypustit bod 14 a nebude-li to přijato, tak navrhoval druhou variantu. Omlouvám se. Měli jsme postupovat při hlasování jinak. Hlasování č. 56 podle mého názoru nemá smysl a budeme muset hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Exnera ve dvou variantách, v případě, že nebude přijata varianta první, ještě o variantě druhé. Je s tím takto souhlas?

Prosím, aby bylo zaznamenáno, že hlasování pořadové číslo 56 nemá v tuto chvíli smysl. Předpokládám, že záporné vyjádření pana ministra i pana společného zpravodaje se nicméně týkalo vztahu k oběma variantám, které pan poslance Exner navrhl. Hlasovat o nich však musíme zvlášť.

Zahajuji hlasování č. 57 a ptám se, kdo souhlasí s návrhem 6 a). Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 70 pro, 76 proti, 14 se zdrželo. Tento návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k hlasování o variantě 6 b). Zahájil jsem hlasování č. 58 a ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 58 pro, 74 proti, 30 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Až nyní můžeme přistoupit k hlasování o sedmém návrhu pana poslance Exnera. Ptám se na názor pana ministra. Nesouhlasí. Pan společný zpravodaj?

Poslanec Vlastimil Vlček: Jsem proti.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme hlasováním č. 59, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro sedmý návrh pana poslance Exnera. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 69 pro, 75 proti, 15 se zdrželo. Ani tento návrh nebyl přijat.

Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo osm pana poslance Exnera. Ptám se na názor pana ministra. Je odmítavý. Názor společného zpravodaje je rovněž odmítavý.

Rozhodneme v hlasování č. 60, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Exnera. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 65 pro, 77 proti, 1 8 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu číslo devět pana poslanec Exnera. Ptám se na názor pana ministra. Nesouhlasí. Společný zpravodaj rovněž nesouhlasí.

Zahájil jsem hlasování č. 61 a ptám se, kdo souhlasí s devátým návrhem pana poslance Exnera. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 54 pro, 72 proti, 32 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k poslednímu návrhu, který zazněl z úst pana poslance Vlčka. Ptám se na názor pana ministra. Souhlasí. Pan zpravodaj?

Poslanec Vlastimil Vlček: Je to můj návrh, čili souhlasím.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nezměnil jste názor.

Poslanec Vlastimil Vlček: Zdaleka ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 62. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Vlčka. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 43 pro, 81 proti, 42 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.

Tím jsme - nemýlím-li se - probrali všechny pozměňovací návrhy a hlasováním rozhodli o osudu pozměňovacích návrhů, které byly předneseny v rozpravě.

Já se domnívám, že můžeme přistoupit k hlasování o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1563, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1704.

Zahajuji hlasování číslo 63 a ptám se, kdo souhlasí. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 91 pro, 8 proti, 69 se zdrželo, 2 nehlasovali. Konstatuji, že jsme schválili tento návrh zákona.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji.

Paní a pánové, nyní přistoupíme v souladu se schváleným programem k projednávání bodu

XV.

Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání

zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního

zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně

a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu,

a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

ve znění pozdějších předpisů

Paní a pánové, byl jsem velmi rozpačitý, zdali mám pokračovat v tomto hluku v předčítání zaříkávací kouzelné formule, která vždy uvádí do našeho programu nový bod. Vězte, že to není nic příjemného. Já bych vás velmi prosil, abyste věci, které považujete v této chvíli k vyřízení za nezbytné, vyřídili, ale mimo obrysové zdi této sněmovny, tedy v kuloárech. Děkuji.

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1583, odůvodní pan poslanec Václav Exner, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, dovolte mi odůvodnit návrh na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona o Ústavním soudu, a o doplnění zákona občanský soudní řád.

Současné znění zákona č. 46/1991 Sb., který řeší otázku zvyšování důchodů, nezajišťuje původně stanovený cíl při jeho přijímání - udržení stálého vztahu mezi důchody na jedné straně a mzdami a životními náklady na straně druhé. Každé zvyšování důchodů je předmětem sporů jak z hlediska výše, tak i terminu jejich provedení.

Analogická situace je i pokud jde o většinu dávek sociální péče a nemocenského pojištění, kde dochází k valorizaci s velkým zpožděním, v některých případech dokonce byla valorizace jen jedna, velmi nedokonalá, nebo žádná za celé období posledních pěti let. Velké skupiny obyvatel se cítí tímto způsobem ošizeny a poukazují na znehodnocení důchodů a dalších sociálních dávek na přechodnou dobu, případně i trvale.

V současné době projednávaný vládní návrh zákona o důchodovém pojištění částečně přejímá současnou úpravu i s jejími vadami, částečně navrhuje jiné, avšak neuspokojivé řešení. Neuspokojivé v tom směru, že o každém zvyšování by se znovu vedla nová diskuse a bylo případně možné ho realizovat i v jiném čase, než vychází z konkrétních podmínek.

Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře obsahuje valorizaci vazbou na životní minimum, aniž by však byl uspokojivě stanoven způsobem valorizace životního minima. Navržený zákon má situaci řešit. Vychází ze skutečnosti, že důchody stanovené v různé době byly předchozími úpravami uvedeny na přibližně stejnou úroveň. Pro sociální dávky a dávky nemocenského pojištění to neplatí, je však třeba zajistit alespoň jejich zvyšování počínaje určitým okamžikem. Pokud by došlo k potřebě měnit důchody nebo jiné sociální dávky z jiných důvodů, včetně toho, že bude z jakýchkoli důvodů potřeba je jednorázově upravit, nemá tomu být zákon na překážku a také by v případě přijetí na překážku nebyl. V případě schválení úpravy by bylo možné převzít ji do nově připravovaných legislativních změn připravovaných s působností případně od začátku příštího roku.

Porovnáme-li navržený postup v oblasti důchodů s původně zamýšleným udržením vztahu k životním nákladům a průměrným mzdám, nedochází ke zvýšené potřebě finančních prostředků. Navrhovaný zákon zvyšuje jistotu občanů pobírajících důchody o uchování jejich reálné hodnoty. Zamezuje možnosti podezírat vládu z manipulací při valorizaci důchodů a zbavuje vládu i Parlament složitých rozhodovacích procesů nahrazených administrativní rutinou.

Úprava dovoluje výrazné snížení nákladů i spotřeby času na přípravu a provedení valorizace tím, že zpracované postupy jsou použitelné opakovaně. Úsporu lze odhadnout na několik desítek miliónů korun při každém dalším použití a zkrácení potřebné doby pro provedení valorizace nejméně o několik týdnů.

V oblasti dalších sociálních dávek je situace obdobná. Automatické zvyšování však může znamenat zvýšení nákladů, které lze odhadnout maximálně ve výši rozdílu promítnutí průměrné předpokládané inflace do příslušných sociálních dávek a dosud standardně uplatňovaného nepravidelného zvyšování.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, podle výsledků projednávání návrhu zákona ve výborech se dá předpokládat, že pokus nebude úspěšný. Přesto bych vás chtěl vyzvat, abyste uvážili podporu tohoto zákona, který by měl být ve prospěch našich občanů a zbavit parlament i vládu určitých obtíží, se kterými se v současné době setkáváme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji zástupci navrhovatelů panu poslanci Exnerovi za jeho úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj poslanec Jindřich Němčík a odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1737. Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Jindřich Němčík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil se společnou zprávou výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1 993 Sb., o Ústavním soudu, a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který byl předložen jako tisk 1583.

Předložený návrh projednal ústavně právní výbor, rozpočtový výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Uvedené výbory nedoporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem vyslovila souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji a otevírám o této informaci rozpravu, do níž mám zatím jednu písemnou přihlášku. Přihlášenou je paní poslankyně Eva Fischerová. Prosím ji, aby se ujala slova. Ostatní prosím, abyste se - pokud možno - hlásili do rozpravy písemně.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik slov k projednávanému zákonu. Myšlenku automatické valorizace dávek sociálního zabezpečení podle růstu cen i mezd lze považovat za velmi pozitivní. Forma však, ale i obsah návrhu jsou pro mne dokladem, že otázku tak spletitě provázanou, jakou valorizace sociálních dávek bezesporu je, není vhodné řešit poslaneckým návrhem za každou cenu. Desetiprocentní nárůst životních nákladů nebo pětiprocentní nárůst průměrné mzdy navrhovaný v § 1 jako spouštěcí mechanismus, není ve svém konečném efektu výhodnější než mechanismus v připravovaném návrhu vládním - hovořím nyní o vládním návrhu důchodového zákona - kde se počítá s pětiprocentním zvýšením spotřebitelských cen.

Projednávaný zákon je technicky neproveditelný. Totiž navrhovaný mechanismus není v souladu s termíny statistického zjišťování výše mezd. Vlastní systém výpočtu se mi pak jeví nelogický. Jde o sčítání a průměrování dvou podstatou různých parametrů - mzdy a životní náklady. Domnívám se, že tento postup ani z hlediska pravidel statistiky není zcela ideální.

Zásadní výhrady máme k otázkám legislativního řešení uplatňování nároků, a to s ohledem jak na řízení Nejvyššího soudu, tak i Ústavního soudu. Toto řešení pokládáme za zcela zcestné a nepřijatelné především z hlediska dělby moci.

Závěrem mi, dámy a pánové, nezbývá než konstatovat, že cíl zákona se mi přes nesmírně blízkou základní myšlenku automatické valorizace dávek jeví jako nerealizovatelný. Proto klub poslanců České strany sociální demokracie jej nemůže podpořit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerové. Protože to byla poslední přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se pana poslance Exnera, zdali hodlá vystoupit před závěrečným hlasováním. Prosím.

Poslanec Václav Exner: Velmi stručně bych chtěl upozornit na to, že pokud by bylo potřebné změnit určitá procenta rozhodná pro zvyšování dávek sociální péče, bylo by možné takovou změnu navrhnout. Při našem návrhu jsme vycházeli z údajů, z čísel, která byla základem pro zákon č. 46/1991, kde v této věci byla dosažena shoda.

Pokud jde o otázku zjišťování průměrných mezd, je přirozeně rovněž možné udělat případně technickou úpravu tak, aby to vyhovělo požadavkům statistického úřadu. V zásadě je však zjišťování průměrných mezd navrženým způsobem rovněž proveditelné.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP