Středa 24. května 1995

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, zemědělský výbor se velmi pečlivě zabýval předloženým zákonem, sešel se k němu celkem třikrát a snažil se najít řešení, které by umožňovalo, jak vyhovět záměru předkladatele omezit daňové úniky, tak vyhovět i některým námitkám, které byly vzneseny při rozpravě.

Po dohodě s předkladatelem zemědělský výbor jednomyslným hlasováním přijal usnesení, které vám přečtu.

Zemědělský výbor doporučuje poslanecký návrh zákona schválit v tomto upraveném znění.

Do názvu zákona doplnit za slova "č. 45/1994 Sb." slova "a zákona č. 40/1 995 Sb.". Vysvětlím. Vzhledem k dlouhému projednávání zákona byl mezitím přijat zákon o regulaci reklamy a tudíž je třeba doplnit jeho číslo do názvu zákona.

Za druhé. Návětí v čl. l zní: Zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatření s tím souvisejících, v znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 1 včetně nadpisu zní: "§ 1. Podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků. Tento zákon upravuje některé podmínky zpracování tabáku, výroby, skladování a prodeje tabákových výrobků včetně ukládání sankcí za porušení stanovených povinnosti."

Dále zemědělský výbor doporučuje: v § 4 odst. 1 se za slovem "dovážet" s odkazem 2 doplňuje čárka a vkládá slovo "skladovat".

Další návrh. V § 4 se doplňuje nový odst. 6, který zní: "(6) Kusový prodej cigaret z otevřeného jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu nebo bez tohoto balení je zakázán." K tomuto pozměňovacímu návrhu se vztahuje pozměňovací návrh pod bodem 7, kdy se v § 7 za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: "(3) Orgány uvedené v § 8 odst. 1 a 5 uloží fyzické nebo právnické osobě, která poruší zákaz uvedený v § 4 odst. 6 pokutu

a) ve výši 10 tis. Kč při prvním zjištění porušení tohoto zákazu,

b) ve výši 50 tis. Kč při opětovném porušení tohoto zákazu."

Dalším pozměňovacím návrhem, který schválil zemědělský výbor, je pozměňovací návrh k § 8 odst. 1, který zní: "Zjistí-li Zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce (dále jen "inspekce") při své kontrolní činnosti (odkaz 8), že jsou prodávány cigarety, které nejsou značeny podle § 4 odst. 1 (dále jen "neznačné cigarety") nebo že jsou skladovány neznačené cigarety v množství větším než 200 kusů, uloží kromě pokuty uvedené v § 7 odst. 2 také propadnutí těchto neznačených cigaret nebo rozhodne o jejich zabrání při každém zjištění tohoto skladování nebo prodeje. Zároveň své zjištění sdělí příslušnému živnostenskému úřadu."

Další změnou v § 8 je změna v jeho odstavci 2, kde se vypouští slova "v případě potřeby".

Další je změna v § 8 odst. 5, kde zemědělský výbor navrhuje vypustit slova "a obecní policie" včetně odkazu pod čarou č. 1 3 a čárku před slovy "Policie České republiky" nahradit spojkou "a".

Posledním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh k § 8, kde se za odst. 9 doplňuje nový odst. 10, který zní: "(10) Skladováním neznačených cigaret se pro účely tohoto zákona rozumí jejich skladování v prostorách k tomu určených (skladech), v dopravních prostředcích, a to i při přepravě, v kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového a obdobného prodeje."

Myslím, že usnesení, které přijal zemědělský výbor, by mohlo nahradit společnou zprávu a pokud - protože rozprava byla uzavřena - odhlasujeme otevření rozpravy, dovolím si nabídnout řešení, že by se tento zákon projednával ve znění usnesení č. 222 zemědělského výboru a pak bych poprosil kolegu Mandelíka o to, jestli by nezvážil stažení svých pozměňovacích návrhů. Vázne to samozřejmě na tom, že rozprava je uzavřena, je potřeba ji otevřít. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Černému. Dámy a pánové, myslím, že po tom, co jsme vyslechli a po tom, jak vlastně už se line to projednávání čtyřmi nebo pěti schůzemi, by bylo rozumné využít toho, co vyprodukoval zemědělský výbor. Nemůžeme se k tomu dostat jinak nežli tím, že otevřeme rozpravu také proto, aby bylo možné stáhnout pozměňovací návrhy. Pan ministr se hlásí o slovo, takže nám možná ušetří jedno hlasování.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane místopředsedo, pane předsedo, já si dovoluji otevřít rozpravu s touto poznámkou. Podle konzultací s panem ministrem Kočárníkem odpovídají tyto návrhy i představě vlády.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Stráskému. Rozprava je otevřena, hlásí se do ní pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych požádat sněmovnu, zda by nevyhověla mému návrhu vzít zpět mé dva pozměňovací návrhy, protože návrh zemědělského výboru je daleko lepší, splňuje podmínky tohoto zákona podstatně lépe. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Mandelíkovi. Tím, že je otevřena rozprava, sněmovna se nemusí vyjadřovat ke stažení pozměňovacích návrhů. Bereme je tedy za stažené. Nyní se hlásí pan poslanec Černý

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, v tomto případě já předkládám usnesení zemědělského výboru č. 222 jako pozměňovací návrh k textu zákona. Nevím, jestli mám znovu číst.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Zeptám se sněmovny, zda si přeje, aby text zazněl znova. Bylo by to korektní, protože on zazněl mimo rozpravu vlastně. Máme ho všichni písemně, zazněl na mikrofon před několika minutami. Pokud na tom nebude nikdo trvat a bude souhlas s tímto postupem, nebudeme ho muset znovu vyslechnout. Ptám se, zda někdo nesouhlasí s tímto postupem? Není třeba číst, podle reakce sněmovny, ta souhlasí s tím, aby byl vzat jako komplexní pozměňovací návrh. Nicméně pak je třeba vyřešit tu otázku, zda o tom budeme hlasovat jako o pozměňovacím návrhu? Nepojmeme to jako společnou zprávu. Chtěl jsem jen zareagovat na to, co pan společný zpravodaj uvedl před několika minutami. Dámy a pánové, kdo se hlásí? Pan poslanec Benda a pan poslanec Výborný.

Poslanec Marek Benda: Pane místopředsedo, dámy a pánové, jen k pozměňovacímu návrhu, který přednesl zemědělský výbor.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, omlouvám se, před chvílí jsem zapomněl uvést, že pan poslanec Svoboda má náhradní kartu č. 13.

Poslanec Marek Benda: K pozměňovacímu návrhu, který přednesl pan předseda Černý jménem zemědělského výboru navrhuji, aby se zvlášť hlasovalo o bodu 5 tohoto pozměňovacího návrhu a o zbytku pozměňovacího návrhu. Bod 5 upravuje zákaz prodeje kusových cigaret, stručně řečeno. Myslím, že tento zákaz je špatný a že jen znepříjemňuje život lidem a že by tento zákaz neměl být akceptován. Všechny ostatní věci pokládám za rozumné a podpořím je, ale prosím, aby se o tomto bodu hlasovalo zvlášť a zároveň prosím sněmovnu, aby tento bod nepodpořila.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Výborný, potom pan poslanec Novák.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, pane místopředsedo, dámy a pánové, zdá se, že kolega Benda má někdy úplně stejné myšlenky, které mě také napadají, neboť jsem chtěl o totéž požádat, totiž aby o oné části pozměňovacího návrhu, který vzešel z jednání zemědělského výboru, o té části, která vtěluje do § 4 nový odst. 6 a do § 7 nový odst. 3, bylo hlasováno zvlášť.

A to nejen z důvodů, které uváděl poslanec Benda, ale také proto, že v této části se navrhovaná novela dosti výrazně podle mého názoru vymyká cíli, který byl deklarován důvodovou zprávou i úvodními slovy předkladatele a společného zpravodaje.

Ve zbytku bych rád podpořil pozměňovací návrh přednesený poslancem Černým, a to i proto, že podle mého názoru jde o úpravu mnohem zdařilejší než původní tisk. Možná si někteří vzpomínáte, že já jsem protestoval proti formulacím, které byly v původním tisku obsaženy. Nyní se domnívám, že byl nalezen text, kterému nelze vyčítat protiústavnost nebo nesouladnost se zbytkem našeho právního řádu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Černý se hlásí, pak poslanec Libor Novák.

Poslanec Jan Černý: Já se všem omlouvám. Přitom, jak jsem se snažil spojit právě ty body, týkající se prodeje kusových cigaret, aby bylo možno o nich eventuálně hlasovat, zapomněl jsem na jednu část, bod 6 usnesení zemědělského výboru, který zní: "§ 7 odst. 2 zní - Orgány uvedené v odstavci 8, odstavce 1 a 5, uloží fyzické nebo právnické osobě, která prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 nebo která skladuje cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 v množství větším než 200 kusů, pokutu

a) až do výše 100 tisíc Kč při prvním zjištění prodeje nebo skladování,

b) až do výše 500 tisíc Kč při opětovném zjištění prodeje nebo skladování."

Já se moc omlouvám, že jsem při prvním čtení tento odstavec vynechal.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Bereme to jako doplnění komplexního pozměňovacího návrhu. Pan poslanec Novák se hlásí o slovo.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, je to v podstatě technická věc, ale přece jen pokládám za nutné navrhnout, aby ze společné zprávy byl vypuštěn text v § 8 odst. 1 se za slovo "prodávány" vkládají slova "skladovány nebo drženy". Předpokládám, že případné hlasování o komplexním návrhu zemědělského výboru, který přednesl pan předseda Černý, bude čistší.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Novákovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Chci se zeptat pana poslance Libora Nováka, zda si přeje se vyjádřit jménem navrhovatelů. Prosím, máte slovo. Zároveň si vás dovoluji odhlásit vzhledem k tomu, že se schyluje k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Poslanec Libor Novák (1958): Pane předsedající, velmi stručně. Já souhlasím s návrhem zemědělského výboru, jak jej přednesl kolega poslanec Černý. Nechávám na zvážení sněmovny, jak se vyjádří stran té části návrhu, která je uvedena v bodech 5 a 7.

Z hlediska technického připomínám, že pan kolega Benda navrhl hlasovat o bodu 5 zvlášť, kolega Výborný navrhl hlasovat o bodu 7 zvláště a já podotýkám, že z hlediska věcně souvislosti je nutné hlasovat o pozměňovacím návrhu pana kolegy Černého a zvláště o bodech 5 a 7, protože spolu věcně souvisejí.

V tomto případě nechávám na vůli sněmovny, jak rozhodne.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji zástupci navrhovatele a nyní prosím pana zpravodaje Černého, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě bylo řečeno mnohé. Myslím, že usnesení zemědělského výboru, tak jak bylo předloženo, již odráží všechny připomínky, které k zákonu byly sděleny.

V rozpravě zazněly 2 pozměňovací návrhy s tím, že kolega Výborný a kolega Benda navrhli o jednom pozměňovacím návrhu hlasovat ve dvou částech.

Pokud mohu, předložil bych k hlasování sněmovně pozměňovací návrh zemědělského výboru k § 4, ve kterém se doplňuje nový odstavec, který zakazuje kusový prodej cigaret z otevřeného jednotkového balení a zároveň o bodu 7 usnesení zemědělského výboru, kde se v § 7 za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který ukládá pokuty za porušení tohoto zákazu. Považoval bych to za jeden pozměňovací návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Nyní přistupujeme k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Je námitka proti postupu, který navrhuje pan společný zpravodaj? Není tomu tak. Prosím, aby předložil první návrh k hlasování.

Poslanec Jan Černý: Prvním návrhem, který předložím k hlasování, je přijetí bodu 5 a bodu 7 usnesení 222 zemědělského výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 35. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 64 pro, 15 proti, 37 se zdrželo.

Poslanec Jan Černý: Druhým pozměňovacím návrhem jsou návrhy uvedené v usnesení zemědělského výboru pod body 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 a 11.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 36. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 118 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování.

Poslanec Jan Černý: Posledním pozměňovacím návrhem byl pozměňovací návrh poslance Nováka na vypuštění bodu k § 8 ze společné zprávy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 37. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 115 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo hlasování.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Můžeme přistoupit k hlasování o celém předloženém návrhu. Budeme hlasovat o návrhu poslance Libora Nováka staršího na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovního tisku 1367, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1465, včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování č. 38. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 118 pro, nikdo proti, 7 se zdrželo. Děkuji poslanci Liboru Novákovi st. a panu zpravodaji Černému. Konstatuji, že jsme projednali tento bod našeho jednání.

Přistoupíme k dalšímu bodu, což je

XIV.

Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Předloženy návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1565, nám odůvodní pan poslanec Pavel Hirš, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Pavel Hirš: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předkládáme vám návrh novely zákona c. 1 11/1994 Sb., o silniční dopravě, a to v § 9 povinnosti podnikatele v silniční dopravě, odst. 2, písm. c). Vypouští se stávající text a nahrazuje se textem tak, jak je uvedeno ve společné zprávě.

K návrhu této novely bylo přistoupeno poté, co vznikaly problémy u podnikatelů v autobusové dopravě při zaměstnávání nových řidičů. Tyto potíže byly způsobeny velice nešťastnou formulací stávajícího § 9 odst. 2 písm. c), kde byl požadavek pro podnikatele silniční dopravy zajistit, aby řidič autobusu, a teď cituji: před nastoupením výkonu činnosti řidiče autobusu pracoval nejméně dva roky jako řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti vyšší, než 7,5 tuny. Tato nešťastná formulace měla za následek toto.

Za prvé. Znění zákona o silniční dopravě je v rozporu s vyhláškou Ministerstva vnitry c. 87/1 964 Sb., o řidičských průkazech, kde je podmínka pro získání řidičského oprávnění skupiny D: prokázat dvouletou praxi v řízení nákladního automobilu (dosud kategorie N 2 a výše). Nákladní automobil je podle ČSN č. 300024 silniční motorové vozidlo určené pro přepravu věcí, které má tři kola a jehož celková hmotnost přesahuje 1 tunu nebo má nejméně čtyři kola. Do kategorie N 2 pak patří i nákladní automobil s celkovou hmotností převyšující 3,5 tuny.

Z toho je zřejmé, ze stávající znění zmíněného § 9 odst. 2 písm. c) není v souladu s platnou vyhláškou o řidičských průkazech.

Za druhé. Dále zde došlo k nesystémovosti a to v tom, ze pro řidiče autobusu při změně zaměstnavatele vyvstala povinnost prokázat, že před nastoupením výkonu činnosti řidiče autobusu pracoval jako řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny.

Nesystémovost spočívá v tom, že řídit autobus patří do kategorie řidičských oprávnění a celková hmotnost autobusu je vyšší než 15 tun.

Dále zde byla snaha uvést toto sporné znění § 9 odst. 2 písm. c) i do souladu s Dodatkem c. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, známé pod zkratkou AETR, sjednaným v Ženevě 1. července 1970 a vyhlášeným pod č. 80/1994 Sb., kde v čl. V., osádky, se v odst. 2 stanoví podmínky pro řidiče autobusu, ze kterého vyjímám a cituji: odst. 2 - řidiči autobusů musí mít věk nejméně 21 roků. Řidiči autobusů na tratích přesahujících délku 50 km od místa obvyklého odstavení vozidel, musí odpovídat rovněž jedné z následujících podmínek, cituji: aby tito vykonávali po dobu nejméně 1 roku činnost řidiče nákladní dopravy na vozidlech, jejichž maximální celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

Po vzájemné konzultaci a jednání na Ministerstvu dopravy České republiky byla doporučena společná zpráva ve znění, které máte k dispozici. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hiršovi, dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Josefu Holubovi, aby nám odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1740.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení přítomní, návrh poslanců Pavla Hirše a dalších jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1565. Vláda zaujala k tomuto návrhu stanovisko, které obdržela sněmovna jako přílohu dopisu z 31. března 1995 pod čj. 3500/95.

Společná zpráva, která byla vypracována po jednání dvou výborů, které se předlohou zabývaly, tj. hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, nese číslo sněmovního tisku 1740.

Pro upřesnění bych chtěl říci, že společná zpráva mění čl. l. v tom smyslu, že přesně kopíruje stanovisko vlády a zachovává z tisku 1565 čl. lI. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Holubovi. Otevírám rozpravu k tomuto bodu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Hrazdíra. Prosím, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Blažek.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych ve svém krátkém vystoupení vyslovil nesouhlas s navrhovanou úpravou tak, jak ji předkládá pan poslanec Hirš.

Svůj nesouhlas odůvodňuji takto. Zákonem bychom tímto způsobem omezili to, k čemu je občan oprávněn rozhodnutím státního orgánu, tj. vydáním řidičského průkazu. Má-li občan řidičský průkaz skupiny C, tento opravňuje k řízení vozidel o celkové hmotnosti nad 3500 kg, bez omezení. Mimo soupravy, tzn. vozidlo s vlekem, což je ovšem jiný druh řidičského průkazu, je to skupina E.

Řeknu příklad. Mám dvacet roků. Jsem občanem a současně podnikatelem v oblasti dopravy. Vlastním vozidlo Tatra 1 48 S (tzn. sklopka na přepravu sypkých substrátů). Řidičský průkaz mě opravňuje k tomu, že s tímto vozidlem mohu jezdit, ale tímto zákonem bych já sám sobě jako podnikatel vlastně omezil tuto činnost, protože nemám 21 roků.

Podle mého je tato úprava naprosto nelogická, nehledě na to, že pokud v současné době takový případ existuje, kdo by tomuto podnikateli nahradil škodu s tím, že koupil to vozidlo, se kterým nemůže podnikat a nebo že by musel zaměstnávat někoho, kdo bude starší 21 roků a mohl by s tímto vozidlem jezdit.

Současná citace v zákoně řeší bezpečnost dopravy. Především v mezinárodní silniční nákladní dopravě a v linkové osobní dopravě s ohledem na bezpečnost při hromadné přepravě osob, a to nejen v městské hromadné dopravě, ale také na dálkových tratích, mezinárodních linkách a třeba i na zájezdech.

Pokud hlavní důvod, jak říká důvodová zpráva, je nedostatek řidičů v městské hromadné dopravě, pak si myslíme, že tento problém jde řešit jiným způsobem, třeba i udělením výjimky, která by se týkala pouze řidičů v městské hromadné dopravě.

Pokud se týká poznámky nesystémovosti odst. c), tak jak na ni upozornil předkladatel, tato nesystémovost vychází pouze z výkladů pracovníků Ministerstva dopravy, kteří vykládají výraz "před nástupem" jako že je to bezprostřední nástup.

Já takový výklad nesdílím, to znamená, že taková nesystémovost nemusí být druhým právním výkladem taková, jak ji uvádějí pracovníci Ministerstva dopravy. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Hrazdírovi. Já jsem jeho drobné intermezzo se zpravodajem považoval jenom jako přerušení jeho vystoupení. Prosím pana poslance Blažka, aby se ujal slova. Jeho přihláška je poslední písemná, kterou jsem obdržel.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP